Vida acadèmica i camps d’investigació

 1. Licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universitat de Barcelona (1974). Grado (febrero 1975) con tesina dirigida por Francesc d’Asís Sales Vallès y Eduard Bonet Guinó.
 2. Doctor en Ciencias Matemáticas por la Universitat de Barcelona (1978). Tesis dirigida por Enric Trillas Ruiz: Contribución al estudio del producto, convexificación y completación de espacios métricos generalizados.
 3. Programador de aplicaciones científicas por la Universitat de Barcelona (1973-74).
 4. Curso de Aptitud Pedagògica por la Universitat de Barcelona (1974-76). Tutoria de Joan Casulleras Regàs.
 5. Estudios graduados, con beca del M.E.C., en la University of Massachusetts (Amherst, USA) con el Prof. Berthold Schweizer. Cursos con M.H. Stone.
 6. Idiomas: catalan, español, francés, inglés.
 1. Ajudant classes pràctiques 1972/73 + 1973/74, Fac. Matemàtiques. UB.
 2. Professor Ajudant. Ded. Exclusiva. 01-10-74 – 31-12-75. ETSAB. UPC.
 3. Professor Adjunt interí. Ded. Exclusiva. 01-01-75 – 30-09-76. ETSAB. UPC.
 4. Adjunt Visiting Professor. Ded. Exclusiva. 01-10-76 – 30-04-77 i 01-04-79/30-06-79. University of   Massachusetts, Amherst (USA).
 5. Professor Adjunt interí. Ded. Exclusiva. 01-05-77 – 30-09-77. ETSAB. UPC.
 6. Professor Agregat interí. Ded. Exclusiva. 01-10-77 – 30-09-80. ETSAB. UPC.
 7. Catedràtic Universitat interí. Ded. Exclusiva. 01-10-80 – 19-02-81. ETSAV. UPC.
 8. Professor Agregat Numerari del Grup I, per concurs-oposició, en  l’ETSA de La Coruña de la Universidad  de Santiago de Compostela (20-2-81 – 30-9-81) i  per concurs  de trasllat a l’ETSAB de la Univ. Politècnica de Catalunya (Septembre 1981).
 9. Professor Agregat Numerari. Temps complet. 20-02-81 – 20-09-83. ETSAV/ ETSAB. UPC.
 10. Catedràtic Universitat. Temps complet. 21-09-83 – Data. UPC (ETSAB, FME).
 11. Subdirector-Cap d’Estudis E.T.S.A.V.-UPC (1979-1981).
 12. Subdirector (Professorat / Obres / Cap Estudis) ETSAB – UPC (1982-1990)
 13. Coordinador Matemàtiques Universitat Catalana d’Estiu. Prada del Conflent (França) (1983-1985).
 14. President del “Comité Español en la Unión Matemática Internacional”  i representant nacional en la Unió Matemàtica Internacional. Nomenament del C.S.I.C. (1986-1998).
 15. Delegat nacional en la “Comisión Internacional de Instrucción  Matemática”. Nomenament del C.S.I.C. (1986-1998).
 16. Subcoordinador COU-PAAU de la UPC (1990-1993)
 17. Coordinador PAAU Batxillerat de Reforma Catalunya – UPC (1993-1996)
 18. Membre Comissió Mixta UPC – Generalitat de Catalunya PAAU – Pla Experimental (1993-1996).
 19. Membre Consell Acadèmic Constituent Escola de Fotografia UPC (1993-1995).
 20. Secretari Comissió Nou Pla d’Estudis ETSAB (1994).
 21. Vicepresident Comissió Gestora Universitat Oberta de Catalunya (1994-1996).
 22. Vice-rector Acadèmic i de Professorat de la Universitat Oberta de Catalunya (1994-1996).
 23.  President Comissió Supervisora Departament EGAI, UPC (2009-20010).
 24.  Director (matemàtiques) Màster Formació Professorat de Secundaria de  Matemàtiques. ICE-UPC (2009-2010).
 • Adjunt Visiting Professor. University of Massachusetts, Amherst (USA). 1976-1977 (1 year).
 • Visiting Professor. University of Massachusetts, Amherst (USA). 1979 (3 months).
 • Visiting Professor. University of Massachusetts, Amherst (USA). 1985 (1 month).
 • Visiting Professor. University of Waterloo, Waterloo (Canadà). 1982 (1 month).
 • Visiting Professor. University of Waterloo, Waterloo (Canada) 1992 (1 month).
 • Visiting Professor. Lewis & Clark College, Portland/Oregón (USA), 2007.
 • Coordinador de les PAU de Catalunya. Conselleria d’Universitats, Recerca i Societat de l’Informació-Consell Interuniversitari Catalunya (Setembre, 2000-Setembre 2002).
 • Director General d’Universitats , Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, Generalitat de Catalunya (27 agost 2002- 3 de gener 2004).
 • President de la Sectorial d’Universitats i Recerca de Convergència Democràtica de Catalunya (2008-2011) i membre del secretariat de la sectorial (2011- 2016).
 • Secretari General del Consell Interuniversitari de Catalunya, en la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixament, Generalitat de Catalunya (18 gener 2011- 26 gener 2016).
 • Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya (membre Consell)
 • Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) (vicepresident)
 • Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (President de la Permanent, membre Patronat)
 • Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) (membre del Patronat)
 • Consell d’Esport Universitari de Catalunya (membre)
 • Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB) (President del Consorci)
 • Escola d’Administració Pública de Catalunya (membre consell)
 • Comunitat de Treball dels Pirineus (compartit) (membre consell)
 • Consorci Escola Tècnica d’Igualada (CETI) (president del consorci)
 • Centre d’Estudis Jurídics i de Formació Especialitzada (membre consell)
 • Escola Superior de Comerç Internacional (membre patronat)
 • Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (membre)
 • Fundació Josep Finestres (membre Patronat)
 • Consejo de Universidades (Representant C. Coordinació/Plena)
 • Comissions de seguiment dels contractes – programes per a la millora de la qualitat universitària (UB, UAB, UPC, UdG, UdL, URV, UOC) (President)
 • Comissió Interdepartamental per a la Formació d’Adults (membre)
 • Institut Català de la Mediterrània (membre)
 • Consell Català de l’Esport (Dept. de cultura) (membre)
 • Consell Català de la Formació Mèdica Continuada (membre)
 • Institut d’Estudis de la Salut (IES) (membre)
 • Plenari de la CIRIT (membre)
 • Fundació Rego (membre del Patronat)
 • Comissió Interdepartamental d’Immigració (membre)
 • Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (President Comissions DGU-AGAUR)
 • Institut Joan Lluís Vives. Comissió de Seguiment Conveni col·laboració i Generalitat de Catalunya (membre)
 • Fundació Universitària Balmes (Universitat de Vic) (Vicepresident Patronat)
 • Consell per a la càtedra UNESCO (membre)
 • Institut Ramon Llull (consorci) (membre)
 • Formació Farmacèutica Continuada (membre)
 • Consell 4-MOTORS d’Europa (membre)
 • Consell Català d’Especialitats en ciències de la Salut (membre)
 • Comissió de Política Lingüística del CIC (president)
 • Comissió Interdepartamental de la Sida a Catalunya (membre)
 • Comisión Nacional Evaluadora Act.Inv. (membre s.)
 • Comissió Interdepartamental de suport a les famílies.
 • Comissió de Seguiment Interdepartamental del Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat.
 • Consell Català de Formació Professional.
 • Consell Català de l’Esport Escolar i Universitari.
 • Comissió de Cooperació Local de Catalunya.
 • Pla interdepartamental per a la no discriminació de persones GLT.
  • Consell CODISCAT (discapacitat Catalunya).
  • Consell direcció Institut Ramon Llull
  • Consell de Cultura
 1. Primer Premi Diputació de Barcelona sobre Estudis de Lògica i Ciència Cognitiva, Barcelona, 1986.
 2. Becari Fundació Ortega Gasset – Caixa de Barcelona Prog. Joan Maragall per intercanvis Madrid – Barcelona (1989).
 3. Premi Elaboració de Material Docent, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, 1991.
 4. Friend of the Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (1995).
 5. Premio Educación y Sociedad 95, Ministerio de Educación y Ciencia por el trabajo con J.M. Fortuny “La Matemática del Consumidor”, Madrid (1995).
 6. Premio Educación y Sociedad 96, Ministerio de Educación y Ciencia por el trabajo con J.M. Fortuny “Matemàtica i Medi Ambient”, Madrid (1996).
 7. Premi a la Qualitat en la Docència Universitària-1999. Consell Social de la Univesitat Politècnica de Catalunya. Juny 1999.
 8. Distinció Jaume Vicens Vives a la Qualitat Docent Universitària de la Generalitat de Catalunya (DOG, 31-8-99), Setembre 1999.
 9. Placa Ministeri Educació d’Andorra (2000).
 10. Escultura atorgada per l’Ajuntament de Vic com a reconeixement a la tasca com Vicepresident Patronat Fund. Balmes-Universitat de Vic.
 11. Premi EXPODIDÀCTICA a Proyecto Sur S.L. Granda per material Interm@tes a Edu365.com – Dep. Ens. Generalitat de Catalunya (C. Alsina és un dels autors).
 12. Socio de Honor de la Sociedad Andaluza de Enseñantes de las Matemáticas THALES (2010).
 13. Miembro de Honor del Real Colegio de doctores y Honoris, Barcelona (2016).
 14. Medalla al mérito científico Patronato ESERP, Barcelona (2016).
 • Equacions Funcionals
 • Desigualtats
 • Funcions associatives (T-Normes)
 • Espais Mètrics Probabilístics
 • Lògica Difusa
 • Demostracions sense paraules
 • Educació Matemàtica
 • Geometría i Arquitectura
 • Gaudí
 • Metrologia catalana

Publicacions

Llibres:

 1. C. Alsina, M.J. Frank, B. Schweizer, Associative Functions: Triangular Norms and Copulas, World Scientific Press, Singapore (2006), (Book: ISBN 981-256-671-6).
 2. C. Alsina, J. Sikorska, M.S. Tomás, Norm derivatives and Characterizations of Inner Product Spaces, World Scientific Press, Singapore (2010) (Book: ISBN:13 978-981-4287-26-5/10 981-4287-26-1).

Articles / Artículos:

1975

 1.  C. Alsina, Análisis de la predicción como proyección en un espacio de Hilbert. Tesina, Universitat de Barcelona (1975).

1976

 1. C. Alsina, E. Trillas, Sobre las t-normas contínuas por la izquierda. Actas XII R.A.M.E., Málaga (1976, Abstract), (1983), 223-225.
 2. C. Alsina, E. Trillas, Un teorema de metrización de la topologia TF en un espacio de Menger. Actas XII R.A.M.E., Málaga (1976, Abstract), (1983), 219-221.

1977

 1. C. Alsina, E. Trillas, On natural metrics. Stochastica 3, (1977), 21-30.
 2. C. Alsina, Linear prediction and Hilbert spaces. Proc. First World Conference on Mathematics at the Service of Man, Barcelona, (1977).

1978

 1. C. Alsina, Sobre el producte, convexificació i completació d’espais mètrics generalitzats i probabilístics. Tesis. Universitat de Barcelona, (1978).
 2. C. Alsina, On countable products and algebraic convexifications of probabilistic metric spaces. Pacific Journal of Mathematics, 76, n. 2, (1978), 291-300.
 3. C. Alsina, Producto, convexificación y completación de espacios métricos generalizados y probabilísticos. Stochastica VII, n. 4, (1978), 35-49.
 4. C. Alsina, E. Trillas, Introducción a los espacios métricos  generalizados. Pubs. Fundación Juan March, Serie Universit. 49, Madrid  (1978) ISBN 84-7075-077-01.
 5. C. Alsina, X. Domingo, Sobre la Wt-convexidad de un espacio de Menger. Actas J. Hispano-Lusitanas, Aveiro, (1978).
 6. C. Alsina, C. Sanchís, E. Trillas, Sobre entropías funcionales para difusos finitos. Actas J. Hispano-Lusitanas, Aveiro, 1 (1978), 677-683.

1979

 1. C. Alsina, E. Trillas, Sur les mesures du degré de flou. Stochastica III, n. 1 (1979), 81-84.
 2. C. Alsina, Una caracterización de la convolución. En el llibre homenatge al Prof. A. Guiraum, Pub. Univ. de Granada, (1979), 53-57.
 3. C. Alsina, Idempotent elements of -semigroups. American Mathematical Society, 769 Meeting New York City (1979).
 4. C. Alsina, Some problems on functional equations. Problems 186, 193, 194, Aequationes Mathematicae, Vol. 19 (1979) 297-298.

1980

 1. C. Alsina, On a family of functional inequalities. General Inequalities II, Ed. E.F. Beckenbach, Birkhauser-Verlag-Basel, Alemania (1980), 419-427.
 2. C. Alsina, E. Bonet, On sums of dependent uniformly distributed random variables. Stochastica III, n. 2, (1980), 56-68.
 3. C. Alsina, Sobre tres equacions funcionals en semigrups de funcions de distribució. Actas Jor. Mat. Hispano-Lusitanas, Sant Feliu de Guíxols, (1980).
 4. C. Alsina, E. Trillas, L. Valverde, On non-distributive logical connectives for Fuzzy Sets Theory. Busefal 3 (1980), 18-29.
 5. C. Alsina, E. Trillas, L. Valverde, Sobre conectivos lógicos no distributivos para la teoría de los conjuntos borrosos. Pub. Mat. U.A.B., 20, (1980), 69-72.

1981

 1. C. Alsina, Some functional equations in the space of uniform distribution functions. Aequat. Math. 22 (1981), 153-164.
 2. C. Alsina, B. Schweizer, On a theorem of Mouchtari and Sersnev. Note di Matematica, Univ. de Lecce, vol. 1, (1981), 18-24.
 3. C. Alsina, Triangle functions and composition of probability distribution functions, Stochastica V, n. 1, (1981), 25-32.
 4. C. Alsina, E. Trillas, On Sheffer stroke, Proc. Xith IEEE Int. Symp. on M.V.L., (1981), 244-245.
 5. E.Trillas, C. Alsina, C.Sanchiz, Sobre entropías funcionales para difusos finitos, Actas VI Jorn.Luso-Españolas Matemáticas (1981), 677-683.

1982

 1. C. Alsina, E. Trillas, L. Valverde, Do we need Max, Min and 1-j in Fuzzy Sets Theory? Applied Systems and Cibernetics, Ed. G.E. Lasker, Vol. VI, 2808-2813, Pergamon Press, New York (1981) USA. Extended form in Fuzzy Sets and Possibility Theory, Ed. R. Yager, Pergamon, New York, (1982), 275-297.
 2. C. Alsina, Equacions funcionals i negacions de funcions de distribució, Act. I Congrès Català de Lògica Matemàtica Barcelona (1982), 63-65.
 3. C. Alsina, J.A. Franco-Taboada, Sobre la deformación en Perspectiva Lineal. Informes de la Construcción. IETc.c. (1982), 65-74.

1983

 1. C. Alsina, E. Trillas, L. Valverde, On some logical connectives for fuzzy sets theory. J. Math. Anal. Appl. 93/1 (1983), 15-26.
 2. C. Alsina, On convex triangle functions, Aequat. Math. 26 (1983), 191-196.
 3. C. Alsina, B. Schweizer, The countable product of probabilistic metric spaces. Houston J. Math. 9, n. 3 (1983), 303-310.
 4. C. Alsina, A functional inequality for distribution functions, en General Inequalities 3, (E.F. Beckenbach and W. Walter, ed.) Birkhäuser Verlag Basel (1983), 247-252.
 5. C. Alsina, B. Schweizer, Menger-betweenness in -simple spaces, en General Inequalities 3, (E.F. Beckenbach and W. Walter, ed.) Birkhäuser Verlag Basel (1983), 307-320.
 6. C. Alsina, A primer of t-norms, Act. F.I.S.A.L., Mallorca, (1983),1-10.
 7. C. Alsina, Ponderant certeses, Actes II C.C. Lògica Matemàtica, Pub. UPC (1983), 71-72.
 8. C. Alsina, La teoría de la Informació (1948-1963), Actes II C.C. Lògica Matemàtica, Pub. UPC (1983), 49-54.
 9. C. Alsina, R.Rovira, Axioma de l’elecció, base de Hamel i espais normats probabilístics, Actes II CC Lògica Matemàtica, Pub. UPC (1983), 73-74.

1984

 1. C. Alsina, On Schur-concave t-norms and triangle functions, en General Inequalities IV (W. Walter ed.) Birkhäuser Verlag Borell (1984), 241-248.
 2. C. Alsina, J. Aczél, Characterizations of some classes of quasilinear functions with applications to triangular norms and to synthesizing judgements. Methods of Oper. Research 48 (1984), 3-32. Short announcement Aequat. Math. 25 (1982), 313-315.
 3. C. Alsina, E. Trillas, Some proximity relations in a probabilistic metric space. Revista Un. Mat. Argentina 29, (1984), 241-248. Abstract en ICM 78, Helsinki (1978).
 4. C. Alsina, Truncations of distribution functions. Proc. X W.C.M.S.M., Las Palmas (1982) en Funct. Eq. Hist., Appl. and Th. (J. Aczél, ed.) Reidel (1984), 161-165.
 5. C. Alsina, J. Giménez, Sobre L-órdenes entre t-normas estrictas. Stochastica VIII, n. 1 (1984), 85-89.
 6. C. Alsina, J. Grané, T. Sales, E. Trillas, Algunas consideraciones sobre el Modus Ponens, Actes III Congrés Català de Lògica Matemàtica, UPC (1984) 55-57.
 7. C. Alsina, On some metrics induced by copulas, en General Inequalities 3 (W. Walter ed.) Birkhäuser Verlag Basel (1984), 400.
 8. C. Alsina, From mid-point to full convexity, en General Inequalities II, (W. Walter, ed.) Birkhäuser-Verlag Basel, 71 (1984), 399.
 9. C. Alsina, E. Trillas, Sobre operadors d’implicació en lògica polivalent. Actes III Cong. Cat. Lògica-UPC (1984) 59-61.

1985

 1. C. Alsina, Sobre una classe de reticles distributius associats a successions que omplen intervals, IV C.C. Lògica Matemàtica, Pub. UPC (1985), 33-34.
 2. C. Alsina, Characterization of some topological semigroups whose level curves are homothetic, Rendiconti Cir. Mat. Palermo, (1985), 136-140.
 3. C. Alsina, On a family of connectives for fuzzy sets, Fuzzy Sets and Systems 16 (1985), 231-235.
 4. C. Alsina, R. Ger, Associative operations close to a given one. C.R. Math. Rep. Acad. Sci. Canada, VIII, n. 3 (1985), 207-210.
 5. C. Alsina, Convolucions generalitzades i potències de funcions de distribució, Pub. Homenatge F. d’A. Sales, Univ. Barcelona, (1985), 3-7.
 6. C. Alsina, E. Trillas, On some indistinguishability operators, Proc. XV-IEEE Int. Symp. Mul. Valued Logic 1985, Kingston, (1985), 154-155.

1986

 1. C. Alsina, E. Plaza, R. López de Màntaras, J. Aguilar, J. Agustí, Consensus and knowledge acquisition. Lect. Not. in Comp. Sci., Springer-Verlag (B. Bouchon, ed.), (1986), 294-306.
 2. C. Alsina, On associative developable surfaces, Archivum Mathematicum (BRNO) 22, n. 2 (1986), 93-96.
 3. C. Alsina, A characterization of convolution and related operations, Aequat. Math. 28 (1986), 88-93.
 4. C. Alsina, The associative solutions of the functional equation [Símbolo](F,G) + [Símbolo] (F,G) = F+G, Utilitas Math. 29 (1986), 93-98.
 5. C. Alsina, J. Aczél, On synthesis of judgements, Socio-Econ. Plann. Sci. 20, (1986), 333-339.
 6. C. Alsina, On a class of groups characterized by a probabilistic inequality. Proc. II Cat. Int. Symp. on Statistics (1986), 1-3.
 7. C. Alsina, E. Trillas, On Lukasiewicz triplets almost distributive. Proc. Fall Int. Sem. Applied Logic (1986), 7-15.

1987

 1. C. Alsina, On the stability of a functional equation arising in probabilistic normed spaces, en General Inequalities V (W. Walter, ed.) Birkhäuser-Verlag Basel, 80 (1987), 263-271.
 2. C. Alsina, Synthesizing judgements given by probability distribution functions, Note di Matematica, VIII, (1987), 29-40.
 3. J. Aczél, C. Alsina, Synthesizing judgements: a functional equation approach, Math. Modelling, 9 (1987), 311-320.
 4. C. Alsina, A. Sklar, A characterization of continuous associative operations whose graphs are ruled surfaces. Aequat. Math. 33, (1987), 114-119.
 5. C. Alsina, E. Trillas, Additive homogeneity of logical connectives for membership functions, en Analysis of Fuzzy Information, I, (ed. J.C. Bezdek), CRC Pubs (Boca Raton) (1987), 179-183.
 6. C. Alsina, J.L. Garcia, On a functional equation related to the Ptolemaic inequality, Aequat. Math. 34, (1987), 298-303.
 7. C. Alsina, Consenso, Actas II Cong. Lenguajes Naturales y Formales, (1987), 43-46.
 8. C. Alsina, E. Trillas, Karl Menger. In Memoriam. Actes Vè Congrès Cat. Lògica (1987), 13-14.

1988

 1. C. Alsina, M.S. Tomas, Smooth convex t-norms do not exist. Proceedings American Mathematical Society 102, n. 2, (1988), 317-320.
 2. C. Alsina, R. Ger, On associative copulas uniformly close, Internat. J. Mat. & Math. Sci., II, n. 3 (1988), 439-448.
 3. C. Alsina, B. Schweizer, Mixtures are not derivable, Foundations of Physics Letters, 1, n. 2, (1988), 171-174.
 4. C. Alsina, On a functional equation characterizing two binary operations on the space of membership functions, Fuzzy Sets and Systems 27, (1988), 5-9.
 5. C. Alsina, J. Aguilar, Characterizations of some rescaling functions. Information Processing Letters, 28, (1988), 127-132.
 6. C. Alsina, The solution of the functional equation [Símbolo](aF(j-b),aG(j-c))=a[Símbolo](F,G) (j-b-c). Glasnik J. Math. V. 23 N. 43, (1988), 41-44.
 7. C. Alsina, J.J. Quesada, On the associativity of C(x,y) and x-C(x,1-y). Proceedings M.V.L.-88, Palma de Mallorca (1988), 1 p g.
 8. C. Alsina, Successions generalitzades de Beatty i involucions de l’interval unitat, Act. VII, C.C. Lògica Matemàtica (1988), 15-16.

1989

 1. C. Alsina, J.L. Garcia, On continuous preservation of norms and areas. Aequat. Math. 38, (1989), 211-215.
 2. C. Alsina, W. Benz, Proportion functions in three dimensions, Aequat. Math, 37, (1989), 293-305.
 3. C. Alsina, J.L. Garcia, How many homothetic friezes are there?, Proc. ECIT-87 (C. Alsina et altri ed.), W. Sc. P., (1989), 413-415.
 4. C. Alsina, On some iterative functional equations involving t-norms. Proc. ECIT-87 (C. Alsina et altri ed.), W. Sc. P., (1989), 408-412.
 5. C. Alsina, J.L. Garcia, On the multiplicative Cauchy Equation for constructible real numbers, en Topics in Mathematical Analysis (Th. M. Rassias ed.), W.S.P.C. (1989), 44-48.

1990

 1. C. Alsina, J. Llibre, On the length, area and volume of Lattice figures, Radovi Matematicki 6 (1990), 177-180.
 2. C. Alsina, J.L. Garcia, On proportion functions of convex domains, Arch. Math. 54, (1990), 594-600.
 3. C. Alsina, J.L. Garcia, G. Targonsky, A remark on Pythagoras theorem and functional conjugancy. Proc. ECIT-89, W. Sc. P. (1990), 6-8.
 4. C. Alsina, J.L. Garcia, On some inequalities characterizing the exponential function, Archiv. Mathematicum BRNO, Vol. 26 N. 2-3 (1990), 67-71.
 5. C. Alsina, R. Martul, Some functional equations arising in town planning, Proc. 28th ISFE, Graz-Austria (1990), Abst. Aequat. Math.
 6. C. Alsina, On some functional equations related to Beatty complementary sequences, Serdica Bulg. Math. Pub. V. 16 (1990), 270-272.

1991

 1. C. Alsina, A. Damas, J.J. Quesada, Some functionals for copulas. Internat. Int. J. Math. & Math. Sci., V. 14 N. 1 (1991), 45-54.
 2. C. Alsina, Synthesis of multidimensional judgements consistent with linear transformations, Aequat. Math., 41 (1991), 94-102.
 3. C. Alsina, A characterization of the room index by means of functional equations, Quarterly of Applied Math., Vol. XLIX N. 1 (1991), 49-52.
 4. C. Alsina, J.L. Garcia, Gy Targonski, A remark on Phythagoras theorem and functional conjugacy, Proc. ECIT 89 (C. Miro, ed.)  S.P.C. (1991), 6-8.
 5. C. Alsina, On the stability of a functional equations related to associativiy. Annales Polonici Math. L. III, N. 1 (1991), 1-5.
 6. C. Alsina, J.L. Garcia, On a functional equation characterizing inner product spaces, Publ. Math. Debrecen V. 39, N. 3-4 (1991), 299-304.
 7. C. Alsina, J.L. Garcia, On the functional equation |T(x)·T(y)|=|x·y|, S. Vol. Const. Carathéodory: An Inter. Tribute (Th. Rassias,  ed.), World Sci. P. Singapore (1991), 47-52.
 8. C. Alsina, J.L. Garcia, On a functional equation related to the exterior powers of euclidean Linear and Multilinear Algebra, Vol. 30 (1991), 77-79.
 9. C. Alsina, M.S. Tomás, On the functional equation |[Símbolo]'[Símbolo] (T(x),T(y))| =|[Símbolo]'[Símbolo] (x,y)|. Inst. Math. & Comp. Sci. (Math. Sci.), Vol. 4, N. 3 (1991), 411-417.
 10. C. Alsina, J.L. Garcia, Visualization of Cramer’s rule and the Cauchy-Schwarz inequality, Int. J. Math. Educ. Sci. Technol. 22, 2 (1991) 325-326.

1992

 1. C. Alsina, On a method of Pi-Calleja for describing additive generators of associative functions. Aequationes Mathematicae 43 (1992) 14-20.
 2. C. Alsina, J.L. Garcia, How to visit frieze groups with complex numbers as guides, Univ. La Verne Press (Th. M. Rassias, ed.) California/Athens (1992) 135-137.
 3. C. Alsina, S. Cubillo, J. Jacas, E. Trillas, On “and” in [0,1], Proc. IPMU92, UIB (1992), 329-332.
 4. C. Alsina, E. Trillas, Some remarks on approximate entailment. International J. Approximate Reasoning 6 (4) (1992) 525-533.
 5. C. Alsina, M.S. Tomas, On positive semidefinite strict t-norms, General Inequalities 6 (W. Walter, Ed.) BirkhäuserB. vol. 103 (1992) 215-225.
 6. C. Alsina, E. Trillas, Synthesizing implications, Internat. J. Intelligence Systems V. 7 N. 8 (1992), 704-713.
 7. C. Alsina, E. Trillas, On almost distributive Luckasiewicz triplets, Fuzzy Sets & Systems., V. 50, N. 2 (1992), 175-178. Abstract ICM 86, First  version FISAL  (1987).

1993

 1. C. Alsina, M.S. Tomas, On t-norms dominating quasiarithmetic Publicat. Math. Debrecen, V. 42, N. 1-2 (1993), 23-28.
 2. C. Alsina, E. Trillas, Logic: going farther from Tarski?  Fuzzy Sets and Systems, V. 53, N. 1, (1993), 1-13.
 3. C. Alsina, E. Castillo, R. Ruiz, Una metodología para la obtención de tarifas impositivas congruentes. Hacienda Pública Española, M.E. y M.I.E.F., Madrid (1993).
 4. C. Alsina, E. Trillas, On uniformly close fuzzy preorders. Fuzzy Sets and Systems Vol. 53, N. 1 (1993), 343-346.
 5. C. Alsina, P. Guijarro, M.S. Tomas, On heights in real normed spaces and characterizations of inner products structures. Journal Inst. Mat. & Comp. Sci., v. 6, 2 (1993), 151-159.
 6. C. Alsina, P. Guijarro, M.S. Tomas. A characterization of inner product spaces based on a property of height’s transformation. Arch. Math. 61 (1993), 560-566.
 7. C. Alsina, R.B. Nelsen, B. Schweizer, On the characterization of a class of binary operations on distribution functions. Statistics and Probability Letters (1993), 85-89.
 8. C. Alsina, G. Mayor, S. Tomás, J. Torrens, A characterization of a class of aggregation functions. Fuzzy Sets and Systems  53 (1993), 33-38.
 9. C. Alsina, B. Schweizer, A. Sklar, On the definition of a probabilistic normed space,  Aequationes Mathematicae, 46 (1993), 91-98.
 10. C. Alsina, G. Mayor, M.S. Tomas, J. Torrens. Subdistributive De Morgan Triplets. Serdika 9 (1993), 258-266.
 11. C. Alsina, E. Trillas, L. Valverde, On some logical connectives for Fuzzy Sets Theory in Readings in Fuzzy Sets for Intelligent Systems (D. Dubois et al., ed) Morgan Kaufmann Pub. (San Mateo, Cal) (1993), 71-76.

1994

 1. J. Aczél, C. Alsina, On building indices. Utilitas Mathematicae (1994), 17-31.
 2. C. Alsina, J.L. Garcia-Roig, On a functional equation related to Lagrange identity, Sc. Bull. Stanislaw Staszic Acad. Min. Met. Opuscula Math. 24 (1994), 21-24.
 3. C. Alsina, J.L. Garcia-Roig, On a conditional Cauchy equation on rhombuses. Funct. An. App. Th. Num. An, World Sci. Pu., Singapore (1994), 5-7.

1995

 1. C. Alsina, P. Guijarro, M.S. Tomás, A characterization of inner product spaces based on orthogonal relations related to height’s theorem. Rocky Mountain Jour. Math. Vol. 25, N. 3 (1995), 843-849.
 2. C. Alsina, J.L. Garcia, On two functional equations related to a result of Grégoire de Saint Vincent, Results in Mathematics 28 (1995), 34-39.
 3. C. Alsina, J.L. Garcia, R. Ger, How to keep the quadrilateral inscribed. Abh. Math. Sem. Univ. Hamburg, 65 (1995), 123-133.
 4. C. Alsina, E. Trillas, On Splitting triplets: Beyond dual connectives, Proc. IEE-Int. Conf. Fuzzy Eng. Systems (1995) 1232-1238.
 5. C. Alsina, J.L. Castro, E. Trillas, On the characterization of S and R implications. Proc. Sixth IFSA. World Congress. Sao Paulo, (Brazil) Vol. I (1995), 317-319.

1996

 1. C. Alsina, P. Guijarro, M.S. Tomás, Generalizations of characterizations of inner product structures under differentiability conditions. Archiv der Mathematik (1996) 228-232.
 2. C. Alsina, P. Guijarro, M.S. Tomás, Characterizations of inner product structures involving the radius of the inscribed or circumscribed circumference, Archivum Mathematicum, (BRNO) T32 (1996) 233-239.
 3. C. Alsina, As you like them: connectives in Fuzzy Logic. Proc. ISMVL’96, Pub. Univ. Santiago Compostela,  (1996), 1-7.
 4. E. Trillas, C. Alsina, S. Termini, Probabilistic Conditionals in a Boolean Algebra, Mathware & Soft Computing v. III, 1-2 (1996) 149-157.

1997

 1. C. Alsina, B. Schweizer, C. Sempi, A. Sklar, On the Definition of a Probabilistic Inner Product Space, Rendiconti di Matematica Serie VII – Vol. 17 (1997), 115-127.
 2. C. Alsina, B. Schweizer, A. Sklar, Continuity Properties of Probabilistic Norms, Journal of Mathematical Analysis and Applications 208 (1997) 446-452.
 3. C. Alsina, P. Guijarro, M.S. Tomás, Some remarkable lines of triangles in real normed spaces and characterizations of inner product structures. Aequat. Math. 54 (1997),  234-241.
 4. C. Alsina, On connectives in Fuzzy Logic satisfying the condition S(T1(x,y),T2(x,N(y)))=x. Sixth IEEE International Conference on Fuzzy Systems, FUZZ-IEEE 1997, Barcelona, 149-153.

1998

 1. J. Aczél, C. Alsina, Trisection of angles, classical curves and functional equations. Mathematics Magazine (1998), 182-189.
 2. C Alsina, J.L. Garcia-Roig, There are 22 types of discrete frieze groups in 3 dimensions. Proc. Math. & Des., Univ. País Vasco (1998), 567-574.
 3. C. Alsina, J. Grané, T. Sales, E. Trillas, Some considerations on the modus ponens rule: modens ponens functions. Advances in Fuzzy Logic (Eds. S. Barro et al.) USC (1998),  129-136.
 4. C. Alsina, E. Trillas, L. Valverde, On non-distributive logical connectives for fuzzy set theory. Advances in Fuzzy Logic (Ed. S. Barro et al.) Pub. Uni S. Comp. (1998), 61-65.
 5. C. Alsina, R. Ger, On some inequalities and stability results related to the exponential function. J. of Inequalities & Applications, Vol. 2 (1998), 373-380.

1999

 1. C. Alsina, P. Cruells, M.S. Tomás, Characterizations of inner product spaces through an isosceles trapezoid property. Archivum Math, 35 (1999), 21-27.
 2. C. Alsina, E. Trillas, On (S,N)-Implications in Fuzzy Logic Consistent with T-Conjunctions. Proc. EUSFLAT-ESTYLF Conf., Pub. Univ. Illes Balears (1999), 425-428.
 3. C. Alsina, R. Pérez-Gómez, Gaudí and the Alhambra of Granada: a geometrical perspective in Proc. ISAMA 99, N. Friedman-J. Barrallo (editors), Pub. Univ. País Vasco, 17-23.
 4. C. Alsina, E. Castiñeira, J.M. Terricabras, E. Trillas, Alcuni aspetti attuali dell’opera di Karl Menger (1902-1985). Pristern / Storia. Note di Matematica, Storia, Cultura. Spinger Verlag, 2 (1999) 31-54.
 5. E. Trillas, C. Alsina, A reflection on what is a membership functions. Mathware & Soft Computing V. VI, N. 2-3 (1999), 201-215.
 6. C. Alsina, J.L. Garcia-Roig, R. Martul, Some functional equations arising in town planning, Aequationes Mathematicae V. 58, N. 3 (1999), 265-271.
 7. C. Alsina, P. Cruells, M.S. Tomás, Isosceles trapezoids, Norms and Inner Products. Archiv. der Mathematik V. 72, N. 3 (1999) 233-240.
 8. C. Alsina, J. Casabó, Sobre aproximació i estabilitat en lògica borrosa, Proc. 2n CCIA’99 (Pub. Univ. Girona) (1999), 28-30.
 9. E. Trillas, C. Alsina, Sobre un tipus de funció d’implicació, Proc. CCIA’99 (Pub. Univ. Girona) (1999), 25-27.
 10. E. Trillas, C. Alsina, J. Jacas, On contradiction in Fuzzy Logic, Soft-Computing  3-4, (1999), 197-199.

2000

 1. C. Alsina, On the functional equation of the bisectrix transform. Publicationes Mathematicae Debrecen, Tomus 57, fas. 1-2  (2000), 91-96.
 2. C. Alsina, On some inequalities related to Cauchy-Schwarz inequality, Rocznik Naukowo-Dyd. Akadem. Ped. W. Krakowice, Prace Mat XVII (2000), 21-26.
 3. E. Trillas, C. Alsina, An Outline of a Naíve Loose-Set Theory, Proc. 8th IPMU, Madrid, (2000), 857-863.
 4. E. Trillas, C. Alsina, J. Jacas, On logical connectives for a fuzzy set theory with or without non-empty self-contradictions, Int. Journal of Intelligent Systems V. 15 N. 1 (2000), 155-164.

2001

 1. C. Alsina, J.L. Garcia-Roig, On Plastic Numbers, Journal of Mathematics & Design, v. 1, N. 1 (2001) 13-19.
 2. E. Trillas, C. Alsina, Elkan’s theoretical argument, reconsidered. Int. J. of Approximate Reasoning 26 (2001) 145-152.
 3. E. Trillas, C. Alsina, Comments to “Paradoxes of Fuzzy Logic, Revisited”, Int. J. of Approximate Reasoning 26 (2001), 157-159.
 4. C. Alsina, E. Trillas, On the joint verification of Modus Ponens and Modus Tollens in Fuzzy Logic, Proc. Int. Conf. in Fuzzy Logic and Technology,  EUSFLAT (2001) Montfort University, Leicester, UK (2001) 257-260.

2002

 1. C. Alsina, J. Jacas, E. Trillas, Observability and the case of probability. Data Mining, Rough Sets and Granular Computing (Eds. J. Ling et al.) Physica-Verlag (2002), 249-254.
 2. E. Trillas, C. Alsina, A. Pradera, Searching for the roots of noncontraction and excluded-middle, Int. J. General Systems, Vol. 31 (2002), 499-513.
 3. E. Trillas, C. Alsina, On the law [p[Símbolo]q[Símbolo][Símbolo]]=[(p[Símbolo]r)[Símbolo](q[Símbolo]r)] in Fuzzy Logic, IEEE-Transactions on Fuzzy Systems Vol. 10, N. 1, (2002), 84-88.
 4. C. Alsina, On quasi-copulas and metrics. Dist. with Given Maginals and Statistical Modelling. C.M. Cuadras et al. (eds.) Kluwer (2002), 1-8.
 5. C. Alsina, E. Trillas, On the Functional Equation S1(x,y)=S2(x,T(N(x),y)), in Functional Equations – Results and Advances, Z. Palés-Z. Daroczy (eds.) Kluwer (2002), 323-334.
 6. E. Trillas, C. Alsina, On conjunctive Conditional Relations. Int. J. of Intelligent Systems (2002).
 7. C. Alsina, Solution to Problem 1626, Mathematics Magazine (2002).
 8. C. Alsina, E. Trillas, Fuzzy Sets from a mathematical-naïve point of view. Technologies for Constructing Intelligent Systems (Eds. B. Bouchon et al.). Springer (2002).

2003

 1. C. Alsina, E. Trillas, When (S,N)-implications are (T1T1)-conditional functions? Fuzzy Sets & Systems, 134 (2003), 305-310.
 2. C. Alsina, M.J. Frank, B. Schweizer, Problems on Associative Functions, Aequationes Mathematicae 66 (2003), 128-140.
 3.  E. Renedo, E. Trillas, C. Alsina, On the law (a.b’)’=b+a’.b’ in de Morgan algebras and orthomodular lattices, Soft Computing 8 (2003), 71-73.
 4. C. Alsina, E. Trillas, C. Moraga, Combining degrees of impairment: the case of the index on Balthazard, Mathware & Soft Computing, Vol. X, n. 1 (2003), 23-41.

2004

 1. E. Trillas, C. Alsina, Standard theories of fuzzy sets with the law (a^b’)’=bv(a’^b’), Int. J. Approximate Reasoning 37 (2004) 87-92.
 2. E. Trillas, C. Alsina, A. Pradera, On MPT-implication functions for fuzzy logic, Rev. Real Acad. Ciencias Serie A Mat. Vol. 98 (1) (2004) 259-271.
 3. C. Alsina, M.S. Tomás, Orthocenters in real normed spaces and the Euler line, Aequat. Mat. (2004) 180-187.
 4. C. Alsina, Modelling illuminance indices by means of functional equations, Aequat. Math vol. 68, No. 3 (2004) 275-281.
 5. E. Renedo, E. Trillas, C. Alsina, On three laws typical of booleanity. In Fuzzy Information,2004, Proc. NAFIPS’ 04, IEEE Annual Meeting, Banf, Canada vol.2 (2004) 520-523.

2005

 1. E. Trillas, C. Alsina, E. Renedo, A. Pradera, On contra-symmetry and MPT conditionality in Fuzzy Logic. Int. J. Intelligent Systems, Vol. 20, No. 3 (2005) 313-326.
 2. E. Renedo, E. Trillas, C. Alsina, A Note on the Symmetric Difference in Lattices, Mathware & Soft Computing Vol. 12, No. 1 (2005), 75-81.
 3. C. Alsina, M.S. Tomás, A geometrical proof of a new inequality for the Gamma function, Journal of Inequalities in Pure & Applied Mathematics 6 (2005), n. 2, Art. 48, 3pp. http://jipam.vu.edu.au/article.php?nd=517).
 4. C. Alsina, E. Trillas, On the Symmetric Difference of Fuzzy Sets, Fuzzy Sets and Systems 153 (2005) 181-194.
 5. C. Alsina, E. Trillas, On iterative Boolean-like laws of Fuzzy Sets, Proc. EUSFLAT (2005), 389-394.
 6. E. Trillas, C. Alsina, On an equation coming from fuzzy association rules, Proc. The 2005 IEEE Int. Conf. Fuzzy Systems, Reno (2005) 1122-1123.
 7. C. Alsina, E. Trillas, Stability, Indistinguishability and Small Numbers, Proc. EUSFLAT (2005), 291-296.
 8. C. Alsina, E. Trillas, On complementary logical connectives and relative complements, Int. J. Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems vol. 13, No. 3 (2005), 255-261.
 9. C. Alsina, M.S. Tomás, Wedge Functions in Normed Spaces, Jour. Of Inst. Of Math & Comp. Sci. (Math. Ser.). Vol. 18, No. 1 (2005) 79-83.

2006

 1. C. Alsina, S. Gaudarrama, E. Renedo, E. Trillas, Studying Fuzzy Modus Ponens, Proc. NAFIPS 06 (1-4249-0363-4IEEE2006).
 2. C. Alsina, M.S. Tomás, On Parallelogram Areas in Normed Linear Spaces Aequationes Math. Vol. 72/3 (2006) 234-242.
 3. M.S. Tomás, C. Alsina, J. Rubio, Pseudometrics from three-positive-semidefinite similarities, Fuzzy Sets and Systems 157 (2006) 2347-2355.
 4. C. Alsina, M. Sablik, J. Sikorska, On a functional equation based upon a result of Gaspard Monge. J. of Geometry 85 (2006), 1-6.
 5. E. Trillas, E. Renedo, C. Alsina, A Short note on lattices allowing disjunctive reasoning, Mathware & Sofá Computing 13 (2006) 135-137.

2007

 1.  C. Alsina, E. Trillas, On the law S(S(x,y),T(x,y))=S(x,y) in fuzzy logic, Fuzzy Optimization and Decision Making 6 (2007), 99-107.
 2. C. Alsina, J. Sikorska, M.S. Tomás, On the equation of [Símbolo]-orthogonal additivitiy, Annales Sec. Math. Polonae Series I: Commentationes Mathematicae, XLVII (2) (2007), 171-178.
 3. C. Alsina, E. Trillas, E. Renedo, On two classic laws with fuzzy sets. Proc. ESTYLF’06, Ciudad Real, (2006), 19-21.
 4. E. Trillas, C. Alsina, A. Pradera, On a class of Fuzzy Sets Theories, Proc. FUZZ-IEEE 2007, London (2007), 1-5.

2008– 2013

 1. C. Alsina, E. Trillas, On the Difference of Fuzzy Sets, International Journal of Intelligent Systems (2008) 11p.
 2. C. Alsina, M.S. Tomás, A Pexider Functional Equation Characterizing Inner Product Spaces (2010).
 3. E.Trillas, C. Alsina, E. Renedo, On some schemes of reasoning in Fuzzy Logic, New Mathematics and Natural Computation,vol.07, 3 (2011), 433
 4. E.Trillas, C. Alsina, From Leibniz’sShining Theorem to the Synthesis of Rules through Mamdani-Larsen Conditionals,in Studies in Fuzziness and Soft Computing (E.Trillas et al.eds) Springer Verlag Berlin, (2012), 247-258.
 5.  I. García, E. Trillas, C. Alsina, Short Note: A Condicional- Conjuctive Law With Fuzzy Sets, Inter. J. Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems vol.21, No.1 (2013), 1-8.
 6. C.Alsina, M.Tomas, A note on logical connectives with weak duality, in Studies in Fuzziness and Soft Computing, vol.322, Springer (2015), 23-26.

Projectes d’investigació / Proyectos de investigación

 1. MembreEquip del Prof. E. Trillas en el projecte “Adquisición de conocimientos y razonamiento de sistemas expertos” de la C.A.I.C.Y.T. (1982-1985).
 2. MembreEquip del Prof. L. Valverde (1987-1988) i després Investigador Principal del projecte “Estudio de los elementos de una teoría de clasificación basado en la lógica multivaluada y los conjuntos difusos. Aplicaciones a la generación de algoritmos de clasificación y aprendizaje” de la C.I.C.Y.T. (1988-1994).
 3. Membre responsable sector U.P.C. del programa de la C.E.E./CODEST sobre jumelage de Laboratoires Barcelona-Toulouse-Marburg. Juny 87-Juny90. (ST2J0274C(EDB)).
 4. Membre Equip del Prof. J. Jacas del projecte “Caracterización y construcción de relaciones generalizadas de similitud: aplicación a una lógica de la semejanza” PB91-0334-C03-02 de la D.G.I.C.Y.T. (1992-1995).
 5. Investigador principal del projecte “Procesador borroso de altas prestaciones y su entorno de desarrollo: modelización de sistemas mediante reglas borrosas y su aplicación a la aproximación de funciones” TIC96-1393-C06-05 de la CICYT (1996-1999).
Llibres

 1. C. Alsina, R.B.Nelsen, Math Made Visual. Creating Images for Understanding Mathematics. The Mathematical Association of America, Washington (2006) (Book: ISBN 0-88385-746-4).
 2. C. Alsina, R.B. Nelsen, When Less is More. Visualizing Basic Inequalities. The Mathematical Association of America, Washington (2009) (Book: ISBN 978-0-88585-342-9).
 3. C. Alsina, R.B. Nelsen, Charming Proofs. A Journey Into Elegant Mathematics, The Mathematical Association of America, Washington (2010)(Book:ISBN 978-0-88385-348-1). German edition Springer, Polish edition Univ Warsaw Press.
 4. C. Alsina, R.B. Nelsen, Icons of Mathematics. An Exploration of Twenty Key Images The Mathematical Association of America, Washington (2013)(Book: ISBN 978-0-88385-352-8).
 5. C. Alsina, R.B. Nelsen, A Mathematical Space Odyssey. Solid Geometry in the 21st Century, The Mathematical Association of America, Washington (2014)(Book:ISBN 978-0-88385-358-0).

Articles

 1. C. Alsina, J.L. Garcia Roig, Visualization of Cramer’s rule and the Cauchy-Schwarz inequality, Int. J. Math. Educ. Sci. Technol Vol. 22, N. 2 (1991), 325-326.
 2. C. Alsina, Proof Without Words: The Arithmetic-Geometric Mean Inequality for Three Positive Numbers, Mathematics Magazine, 73-2 MAA (2000), 97.
 3. C. Alsina, A. Monreal, Proof without words: (a+b)3=a3+3a2b+3ab2+b3, Teaching Mathematics and Computer Science 1/1 (2003), 155-157.
 4. C. Alsina, Proof without words: Cauchy-Schwarz Inequality, Mathematics Magazine.  vol. 77,  No. 1 (2004), 30.
 5. C. Alsina, R.B. Nelsen, A visual proof of the Erdös-Mordell inequality. Forum Geometricum 7, (2007), 99-202.
 6. C. Alsina, R.B. Nelsen, On the Diagonals of a Cyclic Quadrilateral. Forum Geometricum 7 (2007), 147-149.
 7. C. Alsina, R.B. Nelsen, On Candido’s Identity, Mathematics Magazine vol. 80, Nº 3 (2007), 226-228.
 8. C. Alsina, R.B. Nelsen, Geometric proofs of the Weitzenböch and Hadwiger-Finsler inequalities, Mathematics Magazine vol. 81, nº 3 (2008), 216-219.
 9. C. Alsina, R.B. Nelsen, Proof Without Words: Carnot’s Theorem for Acute Triangles, The College Mathematics Journal, 39 (2008)111.
 10. C. Alsina, El·logi de la visualització: l’aprenentatge del pensament visual en matemàtiques. [En línea] REIRE: Revista d’Innovació i Recerca en Educació,2,13-20(2009) http://www.raco.cat/index.php/REIRE
 11. C. Alsina, R.B. Nelsen, Proof Without Words: New Pythagorean-like Theorems, The College Mathematics  Journal v.41,no5 (2010) 370.
 12. C.Alsina and R.B. Nelsen, Teaching Tip: The limit of (sin t)/t. The College  Mathematics Journal vol 41,no.3 (2010),192.
 13.  C.Alsina and R.B. Nelsen, An invitation to Proofs Without Words, European Journal of Pure and Applied Mathematics 3(2010), 118-127.
 14. C. Alsina, R.B Nelsen, Proof Without Words: Inequalities for Two Numbers Whose Sum Is One, Mathematics Magazine vol. 84, nº 3 (2011), 228.
 15. C. Alsina, R.B. Nelsen, Proof   Without Words: The Pythagorean Theorem with Equilateral Triangles, The College Mathematics Journal (2012), 226.
 16. C. Alsina, R.B. Nelsen, Proof   Without Words: The Triple Angle Sine and Cosine Formulas, Mathematics Magazine 85 (2012), 43.
 17. C.Alsina, R.B. Nelsen, Um convite a provas sem palabras, Com. Ciência-SBPC Brazil (2012) 1-7 (www.conciencia.br)
 18. C.Alsina, R.B. Nelsen, H. Unal, Proof Witout Words: The difference of consecutive integer cubes is congruent to 1 modulo 6, The College Mathematics Journal 45,no 2 (2014) 135.
 19. C. Alsina, R.B. Nelsen, Proof Without Words: Ptolemy’s Inequality, Mathematics Magazine vol.87, nº 4 (2014) 291.
 20. C. Alsina, R.B Nelsen, Imágenes potentes: demostraciones sin palabras, en Gardner para principiantes. Enigmas y juegos matemáticos, F.Blaco Ed., RSME-SM, Madrid (2014) ,111-122.
 21. C. Alsina, R.B. Nelsen, Proof Without Words: President Garfield and the Cauchy-Schwarz Inequality, Mathematics Magazine vol., nº  (2015)
 22. C. Alsina, R.b. Nelsen, The Maclaurin Inequality and Rectangular Boxes, Mathematics Magazine vol, nº (2015)
 1. C. Alsina, R. Pérez-Gómez, Gaudí and the Alhambra of Granada: a geometrical perspective in Proc. ISAMA 99, N. Friedman-J. Barrallo (editors), Pub. Univ. País Vasco (1999), 17-23.
 2. C. Alsina, La Chaînette de Gaudí: dans Mathématiques Buissunières en Europe. Min. Ed. Nat. France (2000), 15-16.
 3. C. Alsina, J. Gómez, Gaudí Engineer, Crossing 2, Italia, (2001), 72-80.
 4. C. Alsina, Gaudi’s ideas for your classroom: Geometry for Three-Dimensional Citizens, Selected Lectures ICME-9, Makuhari-Tokyo (Japan) (2001), 1-8.
 5. C. Alsina, J. Bassegoda, Claudi Alsina i Bonafont, Mestre d’Obres de Gaudí. Pub. Reial Càtedra Gaudí ETSAB-UPC, (2001).
 6. C. Alsina, Aprendre de Gaudí, avui, Guix, 284 (2002) 11-14.
 7. C.Alsina, A Xeometria de Gaudí: da admiración á aprendizaje (en galego), Boletín das Ciencias 50 (2002), 21-25.
 8. C. Alsina, Experiències Geomètriques Gaudinianes. Fundació. Caixa Catalunya. Mat. Gabinet Gaudí-La Pedrera (2002).
 9. C. Alsina. J. Gómez, Gaudí: Geometria, Estructura i Construcció en Gaudi, 2002. Miscelània (D. Giralt-Miracle, ed.) ICB-Ajuntament de Barcelona/ Planeta, Barcelona (2002)138-157. DVD-Triangle Portals, Barcelona (2008).
 10. C.Alsina, J. Gómez, Geometria Gaudiniana, en Gaudí: La Recerca de la Forma, ICB, Ajuntament de Barcelona, Lunwerg Editores, Barcelona (2002)26-45. DVD-Triangle Portals, Barcelona (2008).
 11. C. Alsina, Conoides, en Gaudí: La Recerca de la Forma, ICB, Ajuntament de Barcelona, Lunwerg Editores, Barcelona (2002)88-95. DVD-Triangle Portals, Barcelona (2008).
 12. C. Alsina, Macla de Geometries, en Gaudí: La Recerca de la Forma, ICB, Ajuntament de Barcelona, Lunwerg Editores, Barcelona (2002)118-125. DVD-Triangle Portals, Barcelona (2008).
 13. C. Alsina, J. Gómez, Gaudí, Geométricamente, La Gaceta de la RSME, Vol. 5.3 (2002), 523-558.
 14. C. Alsina, J. Gómez, J. Faulí, La geometría i la mecànica a l’obrador de Gaudí, Revista de Tecnología, Soc. Cat. Tec. IEC, Vol. 1 (2004), 12-27.
 15. C. Alsina, El poliedres als pinacles del Temple, TEMPLE (2010).
 16. C.Alsina, La Ciencia y la Técnica al servicio de la Sagrada Familia, Grandes Temas 05: El sueño de Gaudí. La Sagrada Familia, La Vanguardia, Nov. (2010), 82-87.
 17. C. Alsina, La Genial Geometría de Gaudí, ALKAID 9 (2010).
 18. C.Alsina, Sagrada Familia: el Templo de la Geometría, Tercer Milenio.
 19. Heraldo de Aragón, 8/02/2011, 4-5
 20. C.Alsina, Los poliedros de Gaudí, Revista Redes# 31 (2012)
 21. C. Alsina, Sàbies que hi ha simbolitzat al campanar de Sant Bernabé de la sagrada Familia?, Nou Biaix 32(2012).
 22. C. Alsina,  Un templo de geometría: la Sagrada Familia en 2026, SUMA (2016)
 • Membre Projecte ”Gaudí: La recerca de la forma”, Acció Especial, Direcció general de Recerca. DURSI, Generalitat de Catalunya (2000-2002).
 • Projecte didáctic de taller sobre geometría de Gaudí. Fundació la Pedrera, Barcelona.
 • Investigador principal proyecto MEC (HUM), El diseño de formas geométricas arquitectónicas y su aplicación al estudio de la obra de Gaudí (2005-2008).
 1. C. Alsina, L. Marquet. Pesos, Mides i Mesures. Museu de la Ciencia. Fund. Caixa Pensions, Barcelona, (1981).
 2. C. Alsina, Medidas Españolas Tradicionales, Documentos de Trabajo,  Ministerio Educación y Ciencia, Madrid (1988).
 3. C. Alsina, L. Marquet, G. Feliu, Pesos, Mides i Mesures dels Països Catalans, Biblioteca de cultura catalana 67, Editorial Curial, Barcelona, (1990).
 4. F. Alonso, C. Alsina (1990), Medidas españolas tradicionales: una nueva experiencia en la educación matemática. En Història, Ciència i Ensenyament (R. Codina – R. Llobera, ed). Pbu. S.E.H.C.T., Barcelona (103-110).
 5. C. Alsina, L. Marquet, G. Feliu, Diccionari de mesures catalanes, Manuals Curial 14, Editorial Curial, Barcelona (1996).
 1. C. Alsina, D.Barba, I.Batlle, C.Burgués, J.Jiménez, J.Partagas, Didàctica dels nombres enters. Periodica Pura. Pub. Rosa Sensat, Barcelona (1980) / Editorial Cultura, Madrid, (1982).
 2. C. Alsina, C. Burgues, J.M. Fortuny, Bon dia Geometria!, Trobada amb la Ciència-I.R.I.T., Generalitat de Catalunya, (1983), 2a. ed. (1984).
 3. C. Alsina, E. Trillas, Lecciones de Algebra y Geometria. Ed. Gustavo Gili, Barcelona (1984). 7 reediciones (10000ej) 1984-1996, ISBN 84-252-1187-5.
 4. C. Alsina et al, Estades de Motivacio Matematica. Centre Iniciatives i Experimentacio per Escolars, Fund. Caixa Pensions, Barcelona, (1985).
 5. C. Alsina, Una lliçó de Matematica Corporal, Centre Iniciatives i Experimentacio Escolars. F. Caixa Pensions, Barcelona, (1987).
 6. C. Alsina, C. Burgués, J.M. Fortuny, Invitación a la Didáctica de la  Geometría, Síntesis, Madrid, (1988).
 7. C. Alsina, C. Burgués, J.M. Fortuny, Materiales para Construir la Geometría, Síntesis, Madrid, (1988).
 8. C. Alsina, Teoría de ecuaciones funcionales, Sup. Enciclopedia Espasa Calpe (1988), 855-858.
 9. C. Alsina, R. Pérez, C. Ruíz, Simetría Dinámica, Síntesis, Madrid, (1989).
 10. C. Alsina, C. Burgués, J.M. Fortuny, Tant n’hi ha i bon pes!, Trobada amb la Ciència- CIRIT, Generalitat Catalunya, (1989).
 11. C. Alsina, Matemàtica Financera, Direc. G. Innovació Ped., Conselleria Ensenyament, Generalitat Catalunya, (1989).
 12. C. Alsina, C. Burgués, J.M. Fortuny, Visca la Matemàtica, Trobada amb la Ciència- CIRIT, Generalitat de Catalunya, (1990).
 13. C. Alsina, J. Casabó, J. Jacas, A. Sarrià, Som 6[Símbolo]106, Trobada amb la Ciència-CIRIT, Generalitat Catalunya, (1991).
 14. C. Alsina, Matemáticas de la forma, Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid (1992).
 15. C. Alsina, J.L. Garcia, J. Jacas, Temes clau de geometria. Pub. Univ. Politècnica Catalunya, Barcelona (1992).
 16. C. Alsina, Taller de Geometria, Fac. Mat. U.P.C., Barcelona, (1992).
 17. C. Alsina, J.M. Fortuny, La Matemàtica del Consumidor. Inst. Cat. Consum, Generalitat de Catalunya. Barcelona, (1992). Proyecto Sur – Gobierno de Navarra (1994). Revisat ICC (2001) Ver. web (2001).
 18. C. Alsina, J.M. Fortuny, Miralandia. Proyecto Sur, Granada (1993).
 19. C. Alsina, J.M. Fortuny, J. Jacas, Sort de les Matemàtiques, Trobada amb la Ciència-CIRIT, Generalitat de Catalunya (1993).
 20. C. Alsina, L’art de calcular en Arquitectura. Pub. U.P.C., Barcelona (1993).
 21. C. Alsina, Matemàtiques per a fotògrafs, Pub. U.P.C., (1993).
 22. C. Alsina, Del número 0 al 99. Fem comptes amb els contes. Graó de Serveis Pedagògics, Barcelona, (1993).
 23. C. Alsina, J.M. Fortuny, J. Giménez, Bon dia Mates! 12-14, Crèdit 1/2/3/4 E.S.O., Pub. Dep. Ensenyament, Generalitat Catalunya, Barcelona (1993).
 24. C. Alsina, J.M. Fortuny, J. Giménez, Bon dia Mates! 12-14, Material pel professor, Pub. Dep. Ensenyament, Generalitat Catalunya, Barcelona (1993).
 25. C. Alsina, J.M. Fortuny, J. Giménez, Bon dia Mates! 12-14, Crèdit 5/6/7/8 E.S.O., Pub. Dep. Ensenyament, Generalitat Catalunya, Barcelona (1994).
 26. C. Alsina, J.M. Fortuny, J. Giménez, Bon dia Mates! 12-14, Material pel professor, Pub. Dep. Ensenyament, Generalitat Catalunya, Barcelona (1994).
 27. E. Trillas, C. Alsina, J.M. Terricabras, Introducción a la lógica borrosa, Ariel, Barcelona (1995) ISBN 84-85632-95-8.
 28. C. Alsina, F. Pedró, Guia per als autors. L’autoria de moduls didàctics a la Universitat Oberta de Catalunya, Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona (1995).
 29. C. Alsina, F. Pedró, Guia per als tutors. L’acció tutorial a la Universitat Oberta de Catalunya, Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona (1995).
 30. C. Alsina, F. Pedró, Guia per als consultors. La consultoria a la Universitat Oberta de Catalunya, Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona (1995).
 31. C. Alsina, F. Pedró, Guia per als estudis. Tècniques d’estudi de la Universitat Oberta de Catalunya, Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona (1995).
 32. C. Alsina, Invitació a la desigualtat de Cauchy-Schwarz, Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona (1995).
 33. C. Alsina, Una matemática feliz y otras conferencias, Olimpiada Matemática Argentina, Buenos Aires (1995).
 34. C. Alsina, Viaje al País de los Rectángulos, Olimpiada Matemática Argentina, Buenos Aires (1995).
 35. C. Alsina, C. Burgués, J.M. Fortuny, J. Giménez, M. Torra, Ensenyar Matemàtiques. Col. El Llapis 9, Editorial Graó, Barcelona (1995) / Enseñar Matemáticas. Editorial Graó, Barcelona (1996) / Editorial Artes Méd. de Porto Alegre de Brasil (1998).
 36. C. Alsina, Matemàtiques per a ciutadans, Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona (1996).
 37. C. Alsina, J.M. Fortuny, R. Pérez, ¿Por qué geometría?. Propuestas Didácticas para la ESO. Ed. Síntesis, Madrid (1997).
 38. C. Alsina, Geometria, Creativitat i Imaginació. Pub. ETSAB-UPC, Barcelona (1997).
 39. C. Alsina (coord.), C. Burgués, J. Giménez, N. Rosich, Psicopedagogia de les Matemàtiques. Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, (1997).
 40. C. Alsina et al. (editors), Proceedings 8th ICME, Sociedad  Thales, Universidad de Sevilla (1998).
 41. C. Alsina, E. Trillas, Temas de Álgebra y Geometría. Curso para Estudiantes de Arquitectura. Pub. ETSAB-UPC, Barcelona (1999).
 42. C. Alsina, Taller Inicial de Matemàtiques per a Arquitectes. ApuntsCurs 0/ ETSAB-UPC, Barcelona (1999).
 43. C. Alsina, Millorar l’ensenyament de les Matemàtiques a la UPC: 25 anys d’innovació. Premi 1999 a la Qualitat en la Docència Universitària, Consell Social Universitat Politécnica de Catalunya, Pub. UPC, Barcelona (2000).
 44. C. Alsina, J.M. Fortuny, Keep Counting, Institut Català de Consum, Generalitat de Catalunya (2000) (Joc Proj. Europeu Inst. Cons.).
 45. C. Alsina, Invitación a las ecuaciones funcionales. Monografía Matemática de Auto-aprendizaje, Red Olímpica. Pub.  Olimpíada Matemática Argentina, Buenos Aires (2000).
 46. C. Alsina, La Matemática Hermosa y Otras conferencias, Pub. Olimpíada Matemática Argentina, Buenos Aires (2000).
 47. C. Alsina, Sorpresas Geométricas. Polígonos, Poliedros y Usted. Pub. Olimpiada Matemática Argentina, Buenos Aires (2000).
 48. C. Alsina et al., Marc general per a una bona transició dels estudiants de secundària a la universitat, Pub. Agència per a la Qualitat del Sis. Univ. de Catalunya (2001).
 49. C. Alsina, C. Burgués, J.M. Fortuny, El joc de les Euro-cartes (JOC) Institut Català de Consum, Generalitat de Catalunya (2001) (Ver. Joc. & Ver. Web).
 50. C. Alsina, J.M. Fortuny, Conta amb els comptes. Institut Català de Consum, Generalitat de Catalunya (2001).
 51. C. Alsina, J. Jacas et al., Diccionari de Matemàtiques i Estadística, UPC-Enciclopèdia Catalana, Barcelona (2002).
 52. C. Alsina, J.M. Fortuny, J. Giménez, Bon Dia Mates 12-16. Versió electrónica actualitzada, Web Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya, Barcelona (2002).
 53. C. Alsina, J.M. Fortuny, J. Giménez, Interm@tes. Versió electrónica interactiva, Proyecto Sur/ edu365-Web Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya, Barcelona (2003).
 54. C. Alsina, Temes de Geometría, Apunts Matemàtiques I – ETSAB, Pub. ETSAB-UPC (2004).
 55. C. Alsina, Dossier Documents Didàctica de la Matemàtica. FME-UPC, Barcelona (1995).
 56. C. Alsina, et al., Geometria per a l’Arquitectura, Edicions UPC, Barcelona (2007).
 57. C. Alsina et al., Càlcul per a l’Arquitectura, Edicions UPC, Barcelona (2008).
 58. C. Alsina, Auca dels Nombres, Multiplica, Prod. Mat., Badalona (2008).
 59. C. Alsina, On som els nombres?, Multiplica, Prod. Mat.,  Badalona (2008).
 1. C. Alsina, J.M. Fortuny, Fascinant Simetria, Museu de la Ciencia,  Fund. Caixa Pensions, Barcelona, (1988), Fascinante Simetría (1988).
 2. C. Alsina, M. de Guzmán, Los matemáticos no son gente seria, Ed. Rubes, Barcelona (1996).
 3. C. Alsina, Contar bien para vivir mejor. Algunos consejos matemáticos imprescindibles, Ed. Rubes, Barcelona (1998).
 4. C. Alsina, Para Elisa, Tres Lobos y un Cerdito Feroz, Col. Cuentos de Ciencia. Cons. Parque de las Ciencias Granada. Proyecto Sur de Ed. S.L., Granada (1999).
 5. C. Alsina, Estimar les Matemàtiques, Ed. Columna, Barcelona (2000).
 6. C. Alsina, Geometría Cotidiana, Placeres y Sorpresas del Diseño, Editorial Rubes, Barcelona (2005).
 7. C. Alsina, Vitaminas Matemáticas.Cien claves sorprendentes para introducirse en el fascinante mundo de los números, Editorial Ariel, Barcelona, (2008).Booket 3247 (2009)(ISBN:978-84-08-10269-4).
 8. C. Alsina, Textos del Catálogo ¡Números! Utilidad y magia en la vida cotidiana. Cosmocaixa-Fundació “La Caixa”, Barcelona (2008).
 9. C. Alsina, El Club de la Hipotenusa. Un paseo por la historia de las matemáticas a través de sus anécdotas más divertidas, Editorial Ariel, Barcelona (2008), (ISBN:978-84-344-5385-2).
 10. C. Alsina, Geometría para Turistas. Una guía para disfrutar de 125 maravillas mundialesy descubrir muchas más. Editorial Ariel, Barcelona (2009)(ISBN: 978-84-344-8806-9). Booket 3304 (2009) (ISBN:978-84-08-00534-6).La remaquable géometrie pour touristes: Enigmes et secrets des plus belles merveilles du monde, Editions de l’Opportun, Pris (2011)(ISBN-10: 2360750496/ISBN-13:978-2360750498).
 11. C. Alsina, El teorema de Pitágoras. La aparición de los irracionales, RBA Coleccionables, Barcelona (2009) (ISBN:978-84-473-6247-9).
  Russia: Cekta YNce[Símbolo]. Teopema [Símbolo]Nc[Símbolo]aropa, DeAgostini, Moscú (2014) (ISBN 978-5-9774-0682-6)
  Italia: La setta dei numeri.Il teorema di Pitagora, RBA Italia, Milano (2011) (ISSN 2039-1153).
  Portugal: A Seita Dos Números. O teorema de Pitágoras, RBA Portugal,  (2011)(ISBN 978-84-473-7024-5).
  França: La Secte des nombres. Le théoréme de Pythagore,Cobra SAS, Neuilly-sur-Seine (2011)(ISBN: 978-2-8152-0240-4).
 12. C. Alsina, Mapas del Metro y Redes Neuronales.La Teoría de Grafos, RBA Coleccionables, Barcelona (2010)( ISBN: 978-84-473-6960-7)
  Italia: Mappe del metrò e reti neurali. La teoria dei ggrafi, RBA Italia, Milano (2011)(ISSN 2039-1153)
  Portugal: Plantas do Metro e Redes Neuronais. A teoria de grafos, RBA Portugal,  (2011)(ISBN 978-84-473-7156-3).
  France: Plans de métro et réseaux neuronaux. La théorie des graphes,Cobra SAS, Neuilly-sur-Seine (2011)(ISBN: 978-2-8152-0451-4).
  Russia: KapTbl Metpo n heñpohhble cetn, DeAgostini,Moscú (2014)(ISBN 978-5-9774-0682-6/-0702-1(t.11).
 13. C. Alsina, Las mil caras de la belleza geométrica. Los Poliedros, RBA Coleccionables, Barcelona (2011).
  Italia: Le mille sfaccetteture della bellezza geometrica. I poliedri, RBA Italia,    Milano (2011)(ISSN 2039-1153)
  Portugal: As Mil Faces de Beleza Geométrica. Os poliedros, RBA Portugal,  (2011)(ISBN 978-84-473-7345-1).
  France: PUb,Cobra SAS, Neuilly-sur-Seine (2011)(ISBN: 978-2-8152-0240-4).
  Russia: TbICRYa rpaHeñ reomeTpNYecKoÑ kpacotbI. Mhororopahhnkn, DeAgostini, Moscú (2014)(ISBN 978-5-9774-0682-6)
 14. C. Alsina, Asesinatos Matemáticos. Una colección de errores que serían divertidos si no fuesen tan frecuentes, Editorial Ariel, Barcelona (2010),(ISBN: 978-84-344-6920-4).
  Versión coreana: Sakyejul Publishing Ltd,Seul(2011)
  (ISBN:978-89-5828-597- 7   43410)
 15. C. Alsina, Los  Asesinos Matemáticos Atacan de Nuevo. Editorial Ariel, Barcelona (2012), (ISBN: 978-84-344-0014-6).
 16. C. Alsina, Invitación al Noble Arte de Preparar e Impartir Conferencias Divulgativas y Educativas de Matemáticas. Monográficos 05 de SUMA, FESPM Torrent (2012) (ISBN: 978-84-615-7898-6).
 17. C. Alsina, El Sentido Común a su Alcance. Editorial Ariel, Barcelona (2013),(ISBN 978-84-344-0637-7).
 18. C. Alsina (col. Cristina Macía), Mateschef. Un Sofrito de Números y Formas para Chefs y Gourmets, Editorial Ariel, Barcelona (2015),(ISBN 978-84-344-2271-1).
 1. C. Alsina, Vocabulari Català de Matemàtica Bàsica, Pub. Rosa Sensat Quaderns de Matemàtica, n. 1, Barcelona, (1977).
 2. C. Alsina, Calendari del futur, Perspectiva Escolar, n. 12, p. Barcelona, (1977), 27-28.
 3. C. Alsina, Azar, probabilidad y estadística, Cuadernos de Pedagogía, n. 3, Barcelona, (1976), 38-39.
 4. C. Alsina-E. Trillas, Una consecuencia didáctica del método de Gauss, Actas XII R.A.M.E. de Málaga, (1976).
 5. C. Alsina, D. Barba,  Un día en l’escola pitagórica, Perspectiva Escolar, n. 30, Barcelona, (1979), 23-26.
 6. C. Alsina, Perquè l’àrea d’un rectangle és el producte dels seus costats?, L’Escaire, n. 1, Barcelona, (1979), 33-36.
 7. C. Alsina, Geometria, probabilitat i nombres irracionals, L’Escaire, n. 3, Barcelona, (1980), 38-43.
 8. C. Alsina, Sobre l’etimologia de Sinus, L’Escaire, n. 3, (Secció Llenguatge Científic) (1980) ,44.
 9. C. Alsina, Verificar si satisfà, Full lexicogràfic n. 17 (Comissió Lexicogràfica de Ciències), Barcelona, (1980).
 10. En la Gran Enciclopedia Catalana, redactor de terminologia matemàtica dels volúmens E-Z, Veure, per exemple, Pi Calleja, Schweizer, Stone, Zorn, Funció, nombre, espai, matemàtics, integral…, etc.
 11. C. Alsina i grup P.P., Geometria de les lletres i altres equacions, Guix 41 (1981), 13-14.
 12. C. Alsina i grup P.P., Calculem àrees, Guix 42 (1981), 37-40.
 13. C. Alsina i grup P.P., Cap a l’espai tot fent geometria, Perspectiva Escolar 52 (1981), 13-15.
 14. C. Alsina, C. Burgués, J.M. Fortuny, D. Barba, Planteig experimental d’un curs de geometría: l’organització per laboratoris, Perspectiva Escolar 67, Barcelona (1982).
 15. C. Alsina, Matemàtica a Torrebonica, But. Fund. La Caixa (1984), 34-35.
 16. C. Alsina, Escola, museu, carrer. Dilemes a l’hora del TIC, 1er. Sem. TIC, Univ. Illes Balears 86 (1986) 67-71.
 17. C. Alsina, Las Geometrías no son para el verano. 1r. E. Iber. Prof. Mat. Thales, Huelva (1987).
 18. C. Alsina, Invitació a les equacions funcionals, Butlletí Soc. Cat. Mat. IEC (1987), 46-55.
 19. C. Alsina, ICME-6, SUMA 1 (1988), 57-59.
 20. C. Alsina, J.L. Garcia Roig, Funciones, simetría y frisos, SUMA 1 (1988), 13-16.
 21. C. Alsina, Rectángulos y cajas, SUMA 2(1989), 41.
 22. C. Alsina, M.de Guzmán et al., Mathematics Education in Spain. National Presentation Spain at ICME6-Budapest, ICMI Bulletin 26 (1989), 12-17.
 23. C. Alsina et al., Hacia unas matemáticas populares, SUMA 4 (1989), 83-120.
 24. C. Alsina, Leeds y la popularización de las Matemáticas, SUMA, 4 (1989), 59-60.
 25. C. Alsina, L’aigua, un material molt matemàtic, Guix 157, (1990), 25-27.
 26. C. Alsina, Trobar-se amb la Matemàtica, Crónica d’Ensenyament (1990).
 27. C. Alsina, Entrevista a Jordi Dou, SUMA 5 (1990), 51-52.
 28. C. Alsina et alt., Announcement ICMI Study on “Assessment in Mathematics Education and its Effects”, JMD (90) 1, 81-85 (1990).
 29. C. Alsina, Los 90 son nuestros. Ideas educativas para una educación matemática feliz. Actas I CIBEM, Pub. Unesco, Col. Doc. (1991), 41-52.
 30. C. Alsina, E. Trillas, Fuzzy Sets and Mathematics Education. For the learning of Mathematics, Montreal, Univ. Concordia, v. 11 N. 3 (1991), 16-19.
 31. C. Alsina, Accés i reforma, Crònica d’Ensenyament, G. Cat., 40 (1991) 31-32.
 32. C. Alsina, Los números hoy. CIEN. Supl. Ciencia  La Vanguardia, N. 100, Barcelona (1991).
 33. C. Alsina, Diseño, Arte y Geometría: Vivir y crear en 3D. Pub. II. E. Ex. Pl. en Galicia: O espacio. Univ. Santiago Compostela (1991), 49-98.
 34. C. Alsina, La enseñanza de la Geometría o el asesinato en el Mathematics Express, Simp. Ens. Geometria – OEI, Buenos Aires (1991), 1-6.
 35. C. Alsina, COU y PAAU en Catalunya, La Vanguardia, (1991).
 36. C. Alsina, Si has de dividir 3 patates entre 7 nens millor que facis puré: el realisme en educació matemática, Actes I Jor. A.P.C.M. Reus,(1992).
 37. C. Alsina, J.L. Garcia, How to visit frieze groups with complex numbers as guides, Math. in Education., Univ. La Verne, (1992), 135-137.
 38. C. Alsina, El retorno de la Geometría, Actas 5. Enc. Nac. Soc. Portuguesa Matemática, Lisboa (1992), 1-8.
 39. C. Alsina, Accesos deseables, La Vanguardia (1992).
 40. C. Alsina, Knowledge Engineering, Mathematics and Education. Proc. Fifth Int. Symp. Knowledge Eng., Sevilla (1992), 6-9.
 41. C. Alsina, Matemáticas y vaguedad, Arbor, CSIC, Madrid, (1993) 127-135.
 42. C. Alsina, Matemáticas y selectividad, Pub.Jornadas sobre acceso univ. C.D. Burgos, (1993).
 43. C. Alsina, Las Matemáticas no engañan. Actas VI Jor. And. Ed. Mat., Sevilla (1993), 17-24.
 44. J.M. Fortuny, J. Giménez, C. Alsina, Sistemática para la evaluación de las Matemáticas, Aula 21, Graó, Barcelona 1994), 55-60.
 45. J.M. Fortuny, J. Giménez, C. Alsina, Integrated assessment on Mathematics 12-16, Educational Studies in Mathematics 27 (1994), 401-412.
 46. C. Alsina, La Educación Matemática, Hoy, Signos 52 (1994), 52-55.
 47. C.Alsina, ¿Para que aspectos concretos de la vida deben preparar las matemáticas, UNO, Revista de didáctica de las matemáticas1(1994), 37-43.
 48. C. Alsina, Unas reflexiones sobre el ICME-8. Rev. Real Acad. Cien. Ex., Fis. Y at., Madrid T LXXXVIII (1994) 324-328, SUMA 22 (1996), 9-11.
 49. C. Alsina, Sería interesante pero son ustedes muchos: Matemáticas y Tecnología para todos. Proc. TEMU-95 (1995), 335-344.
 50. C. Alsina, J. Sales, Pere Puig i Adam. Barcelona 1900 – Madrid 1960, en  Ciència i Tècnica als Països Catalans: Una aproximació biogràfica, Fund. Cat. Recerca, Barcelona (1995), 1369-1399.
 51. C. Alsina, J.M. Fortuny, J. Giménez, Bon dia Mates, Crónica d’Ensenyament, Gen. Catalunya 73 (1995) 10-13.
 52. C. Alsina, Apología de la utilidad y el realismo, SUMA 19(1995), 4-9.
 53. C. Alsina, Equacions Funcionals. Preparació Olimpiada Matemàtica Soc. Cat. Mat.-IEC, Barcelona (1996). 195-210.
 54. C. Alsina, “La navegación con rumbo” Sup. Ciencia, La Vanguardia, Barcelona (1996), 2.
 55. C. Alsina “¿Que son las conjunciones y disyunciones borrosas” Agora 15/2 (1996), 63-70.
 56. C. Alsina, Una universitat arriba a casa, La Revista de Girona, Girona, 1996.
 57. C. Alsina, J.M. Fortuny, J. Giménez, Educación matemática y entorno ambiental, UNO:revista de didáctica de las matemáticas 6, Graó, Barcelona(1995), 113-126
 58. C. Alsina, J.M. Fortuny, J. Giménez, Sistemática para la evaluación de las Matemáticas.
 59. C. Alsina, ICME-8. Editorial, Biaix, Reus,(1996) 10.
 60. C. Alsina, Unas reflexiones sobre el ICME-8, SUMA 22 (1996), 9-11.
 61. C. Alsina, La professió docent en el temps del pragmatisme, Guix 220, Barcelona (1996), 41-43.
 62. C. Alsina, El futur ja no és el que acostumava a ser, ENSAC, Actes 7è C.I. Atenció a la Infància en Edat Escolar, Pub. Rosa Sensat, Barcelona (1996), 147-150.
 63. C. Alsina, The engagement – Tales and numbers, The Elementary Mathematician USA (1996), 1-11.
 64. C. Alsina, Apología de la utilidad y el realismo en Matemáticas en Escuelas Técnicas, S. Romero et altri, ed., Pub. Universidad de Huelva, Huelva (1996) 11-21.
 65. C. Alsina, Hoe verleid ik mijn leerlingen tot wiskunde? De Niewe Wiskrant 16-2, Utrecht (1996),4-8.
 66. C. Alsina, A Catalunya… Matemàtiques catalanes, Biaix, Reus (1996) 8-11.
 67. C. Alsina, The future is not anymore what it was suppose to be. Proc. ECSITE Conf. 96, Cité des Sciences et de l’Industrie, París-La Vilette, (1997), 22-23.
 68. C. Alsina, La lección que nos dió no está acabada ¡y el corazón no olvida!. El legado de Gonzalo Sánchez Vázquez, Epsilon 38, Sevilla, (1997), 75-80.
 69. C. Alsina, F. Padró, Tutoring versus academic counselling in open and distance learning. A case-study on the redefinition of tutoring in a virtual campus, Proc. 18th World ICOE Conference, Penn. State (USA) (1997) 3-5.
 70. C. Alsina, La força d’estimar les matemàtiques, Actes 3r. J. Ed. Mat. Soc. E.M. C. Val. Al-Khwarizmi (1998).
 71. C. Alsina, C. Burgués, Fer menys per fer més. ActesJor. Did. Mat. Com. Med. – APMCM, (1997), 1-10 + J. Did. Mat. G. Perímetre Girona (1998), 1-10.
 72. C. Alsina, En el centenario de Dogson, hablemos de Carroll, Números (1998).
 73. C. Alsina, El cielo de los profesores de matemáticas buenos. Una narración imaginativa pensando en Gonzalo Sánchez Vázquez, Números (1998).
 74. C. Alsina, Multimedia, navegación, virtualidad y clases de matemáticas, UNO. Rev. Did. Mat. V. 5 (15) (1998) 7-11.
 75. C. Alsina, Mathematics and cross-Curricular activities: Bridges exist for crossing them. Some spanish experiences and some personal thoughts. Zentralblat fur Didactik 98/2 (1998), 34-37.
 76. C. Alsina, La Tecnología Educativa és la Resposta, la Formació Universitària és la qüestió. Jor. In. Ed. UPC, Pub. UPC (Barcelona), 5.
 77. C. Alsina, El problema matemático de la imprecisión: preguntas y respuestas. Actas 1er. Simp. Karl Menger, Univ. Girona (1998).
 78. C. Alsina, Neither a microscope nor a telescope: just a mathscope in Mathematical Modelling. Teaching and assessment in a technology-rich world. Galbraith, P. et al. (ed), Horswood Pub. Chichester (1999), 3-10.
 79. C. Alsina, Karl Menger y la enseñanza de la matemática, Lettera di Matematica, Springer (1999).
 80. C. Alsina, Intuición y Deducción en Geometría, en Ensino da Geometria no virar do milénio, E. Veloso et al. (Eds.) Pub. Dep. Educaçao, Fac. Ciencias, Univ. Lisboa (1999), 33-42.
 81. C. Alsina, La geometría útil para todos, en E. Veloso et al. (Eds.) Pub. Dep. Educaçao, Fac. Ciencias, Univ. Lisboa, 65 (1999).
 82. C. Alsina, Què en sabem de les muses matemàtiques? Cap a una avaluació creativa. Proc. IIIª J. Maria Rúbies de Recerca i Innovació Educativa. Pub. Fac. C. Ed. Univ. Lleida.  (1999), 63-74.
 83. C. Alsina, Números, relojes y euros. El Fingidor. Rev. Cultura Univ. Granada 2 (1999), 15.
 84. C. Alsina, Ensenyament Superior i Matemàtiques: nous reptes. Temps d’Educació TE, 22, DCE-Univ. Barcelona (1999), 75-84.
 85. C. Alsina, A Guided Tour of Daily Geometry, The UMAP Journal, 22-1, COMAP, Lexington (2000) 3-14.
 86. C. Alsina, Proposta: Quines matemàtiques ha de dominar una persona en el tercer mil·leni, Biaix 12 (FEEMCAT 2000).
 87. C. Alsina, Mathematics and Comfort, The UMAP Journal, 22-1, COMAP, Lexington (2000), 97-115.
 88. C. Alsina, Avaluar les capacitats de fer: les carpetes de curs, els projectes d’aplicació i els treballs creatius. En CD-Rom. 1r. CIDUI, ICE-UPC (2000), (8 p.)
 89. C. Alsina, C. Burgués, Quan tothom compta, Perspectiva Escolar, 243, 1, Barcelona, (2000) 1-4.
 90. C. Alsina, Carta a Don Pedro Puig Adam (1900-1960), SUMA 34 (2000), 5-7.
 91. C. Alsina, La importancia de llamarse Pi, en Fotografiando la Matemática, Ed. Carroggio, Barcelona (2000), 36-39.
 92. C. Alsina, Mañana será otro día: un Reto Matemático llamado Futuro, en El Currículum de matemáticas en los inicios del siglo XXI, J.M. Goñi (ed), Biblioteca UNO-152, Graó, Barcelona (2000) 13-22.
 93. C. Alsina, Alguns reptes de matemàtiques a l’escola del segle XXI. Escola Catalana, Omniun Cultural (Barcelona) (2000) 4p.
 94. C. Alsina, Entre la Realidad y la utopía: Nosotros, los de Mates, Actes JAEM, Univ. Lugo (2000) ,3p.
 95. C. Alsina. La Qualitat de la Senzillesa. Jorn. Deb. Mod. Org. Global UPC (26-IV-2000) 3p.
 96. C. Alsina, Las matemáticas de cada día (12 artículos). Año 2000. Soc. Isaac Newton. Canarias.
 97. C. Alsina, Equacions Funcionals en Sessions de preparació per a l’Olimpíada Matemática, Grané, J. (ed.) Pub.Soc. Cat. Mat. IEC: Barcelona (2000), 419-434.
 98. C. Alsina, Matemáticas, Arquitectura y Creatividad. ICVA-2000 http://www.geocities.com/SoHo/Exhibit/6149/ponenciasa/N292/N292.html, 1-4.
 99. C. Alsina, Arquitectura del siglo XX y clases de matemáticas, Pub. Año 2000. Soc. Isaac Newton. Canarias- Las matemáticas del siglo XX (2001), 311-314.
 100. C. Alsina, Pere Puig i Adam: Ahir, Avui i Sempre, Pub. FME-UPC, Pub. Lliçó Inaug. Curs 2000/2001. Butlletí Soc. Cat. Mat. IEC (2001), vol. 16, 1, 43-60.
 101. C. Alsina, La meva mare i en Pere Puig Adam, Actes IV J. Did. Mat. G. Perímetre. Univ. Girona (2001), 135-137.
 102. C. Alsina, Geometría y Realidad, en Aspectos didácticos de Matemáticas 8. Col. Ed. Ab. ICE, Univ. Zaragoza (2001), 11-32.
 103. C. Alsina, És qui mira qui fa el quadre? L’Art com a motor educatiu de la Matemàtica, XIII Trob. Plàstica ICE-UB (2001), 11-14 (Taula 53-65).
 104. C. Alsina, Estimular el professorat, com i per què. Butlletí Col. Of. Doc. Llic. Fil. Lle. Cie. Catalunya 114 (2001), 14-18.
 105. C. Alsina, Què haurien d’aprendre els nois i noies a l’escola primària?, Perspectiva Escolar 252 (2001), 37.
 106. C. Alsina, Aprendre a estimar les Matemàtiques. Guix 273 (2001) 24-27. Ver. Cast. en Matemáticas re-creativas, Ed. Graó, Barcelona (2004) 57-61.
 107. C. Alsina, Las PAU como brújula curricular, Aula, Ed.Graó, Barcelona (2001).
 108. C. Alsina, Una nota sobre arte y matemática: Max Bill. Doc. Proj. Arquitectura 17, Pub. Dep. Proj. Arq. UPC (2001) 1-11.
 109. C. Alsina, Mirar el món… matemàticament. Prof. Ciència al carrer www.lavanguardia.es/www.diaridebarcelona.com (2001).
 110. C.Alsina, Adéu Wamba, adéu! Aprendre a conèixer avui, Pub.Jor.Consell Escolar de Catalunya, Pub. Dep. Ensenyament, Barcelona (2001).
 111. C. Alsina, Mathematical Modelling by Means of Functional Equations: The Missing Link in the Learning of Functions in J.F. Matos et al. (eds.) Modelling and Mathematics Education, Horwood Pub.: Chichester (2001), 90-98.
 112. C. Alsina, Creatividad y musas matemáticas. Recordando a Don Pedro Puig Adam. Actas Jor. Prov. Matemáticas Comunidad de Madrid. Pub. Cons. Educación, Dir. G. Ordenación Académica, Madrid (2001), 27-32.
 113. C. Alsina, Las PAAU en Cataluña, Actas VIII Jor. Acceso Univ. Univ Sevilla (2001), 35-40.
 114. C. Alsina, Reptes de l’ensenyament de les matemàtiques, Actes Jor. Col.Claver, Lleida(2001), 1-5.
 115. C. Alsina, La interacció ensenyament secundari-ensenyament superior. Actes Taller sobre La implantació de les millores, Agència per la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya, Barcelona (2001), 1-13.
 116. C. Alsina, Un marc  per a una bona transició dels alumnes de batxillerat a la universitat, Butlletí Agència per a la Qualitat del Sis. Univ. a Catalunya (2001), 2.
 117. C. Alsina, Las pruebas de acceso a la universidad (PAU) como brújula educativa, Aula de Innovación Educativa, Graó 105 (2001), 66.
 118. C. Alsina, Why the Professor must be a Stimulating Teacher: Towards a New Paradigm of Teaching Mathematis at University Level, in Pub.ICMI Study-Teaching Mathematics at University Level, Kluwer (2001), 3-12.
 119. C. Alsina, Ph.R. Richard, Report on the Spanish Reference Level (12-16) in Mathematics, European Project-CEM-EMS (2001).
 120. C. Alsina, Si l’educació és un tresor… nosaltres som els joiers. Un recull de futurs utòpics per a professorat realista.Pub. IV Jornades Maria Rúbies de Recerca i Innovació Educatives. Univ. de Lleida,  Lleida (2001), 53-64.
 121. C.Alsina, Luis Antonio Santaló: la lección de su vida, un recuerdo para siempre. Rev. R. Acad. Cienc. Exact. Fis. Nat. (Esp) Vol. 95, N. 1-2 (2002) 171-175.
 122. C. Alsina, Las pruebas de acceso a la Universidad: una visión constructiva, IX J. Acceso Univ., Univ. Sevilla (2002).
 123. C.Alsina, Querido Profesor Santaló, Math. Notae, Año XLI. Univ. Nac. Rosario-Argentina (2001/2002), 115-119.
 124. C. Alsina, Geometría para Ciudadanos Tridimensionales en Les Matemàtiques i les seves aplicacions, UPV-Cons. Cult. Ed. Generalitat Valenciana (2002), 1-10.
 125. C. Alsina, Una merescuda distinció para M. A. Canals. Perspectiva Escolar (2001), 51.
 126. C.Alsina, Too much is not enough. Teaching maths through useful applications with local and global perspectives. Educational Studies in Mathematics 50 (2002) 239-250.
 127. C.Alsina, E.Trillas, Una conversa recordant Lluis A.Santaló, en Homenatge al professor Lluis Santaló i Sors, C.Barceló (Ed.) Serv. Publ. Univ. Girona (2002) 193-201.
 128. C.Alsina, Las Musas Matemáticas, en Conferencias Año 2000 con motivo del año mundial de las Matemáticas, M. Torralba (Ed.) Ser. Pub. Univ. de Córdoba (2002) 59-65.
 129. C. Alsina et al., Discusión Document ICMI Study14 on Applications and Modelling in Mathematics Education, ICMI But.(2002), 1-26.
 130. C. Alsina, L’illa del tresor, en Què dius ara! Coma, T i Parera, M. (eds.) EUMO, Vic (2002), 15-16.
 131. C.Alsina, Selectivitat, revàlida i altres sistemes d’accés, Pub. Jornades Universitàries de Catalunya-DURSI , AQU Catalunya(2002), 1-9.
 132. C.Alsina, El mismo fin, la misma gente, UNO 34, Ed.Graó (2003), 104-108.
 133. C. Alsina, Las musas matemáticas: hacia una enseñanza creativa, en Año Mundial de las Matemáticas, Ochoa, G. y Pascual J.R. (eds) Pub. Univ. Pública Navarra, Pamplona (2002), 39-44.
 134. C.Alsina, J.Ribes, La diversificación de la financiación de las Universidades catalanas,  Pub. Cat. UNESCO-UPM, Madrid (2004).
 135. “Docència + Recerca” Editorial Catalunya Recerca 3, DURSI, Generalitat de Catalunya (2003).
 136. C. Alsina, C. Burriel, Les dimensions universitàries de l’esport en Llibre Blanc de l’Esport, Conselleria de Cultura (2003) 109-114.
 137. C. Alsina, No como ayer…sino como mañana. La colaboración universitaria latinoamericana: Una matemática para compartir, en L.A. Cordero et al. (Eds) Análisis y Perspectivas de la Colaboración Latinoamericana en Matemáticas. Actas Enc. Soc.  Latinoamericanas de Mateméticas, Univ. Santiago de Compostela-RSME, Pub. RSME (2004), 9-17.
 138. C. Alsina,  El Clip: Invitación a las hélices,  SUMA 44 (2003) 99-100.
 139. C. Alsina, El teorema del amor, Actas XI JAEM, Soc. I. Newton-FESPM, Tenerife, Las Palmas GC (2004).
 140. C. Alsina, El Clip: La Sociedad Duodecimal, SUMA 45 (2004), 105-107.
 141. C. Alsina, J. Font, La Transició/Accés al Sistema Universitari Català, Cap. 3 en L’Impacte de les Avaluacions. AQSUC-Generalitat de Catalunya, (2004) 85-119.
 142. C. Alsina El Clip: Escalas Caseras, SUMA 46 (2004), 107-109.
 143. C. Alsina, Con Miguel de Guzmán en Argentina. Bol. SOAREM, No. 21, Buenos Aires (2004), 23-24.
 144. C. Alsina, Miguel de Guzmán: La Divulgación Matemática como Compromiso. La Gaceta Matemática RSME (2004) 8p.
 145. C. Alsina, Per a recordar millorBiaix-FEMCAT (2004) 2 p.
 146. C. Alsina, A Miguel de Guzmán in Memoriam, Noticies SCM-IEC, vol. 20, (2004), 12-13.
 147. C. Alsina, A Miguel de Guzmán, SUMA, 46 (2004) 12.
 148. C. Alsina, Nuestro Miguel de Guzmán, Números, Vol. 59 (2004), 95-96.
 149. C. Alsina, La dimensión entrañable de Miguel de Guzmán, Sigma (2004),  41-42.
 150. C. Alsina, La Metamorfosis de la Pajarita en Figuras Imposibles de V. Meavilla, Proyecto Sur, S.L., Granada (2004).
 151. C. Alsina, Teaching Applications and Modelling at Tertiary Level: Working Group Report. ICMI Study 14 (2005).
 152. C. Alsina, Invitación al Futuro, AULA-Ed. Graó, Barcelona (2004).
 153. C. Alsina, La passió matemàtica, Barcelona Educació (IE-Aj. Barcelona) 43 (2005) 10-12.
 154. C. Alsina,  El Clip: Elogio de las escaleras, SUMA, 47 (2004), 79-81.
 155. C. Alsina: El Clip: Homenaje a Reuleaux, SUMA, 48 (2005) 77-80.
 156. C. Alsina, Sorpresas matemáticas en 3D, en Paseo por la Geometría, Univ. País Vasco (2005).
 157. C. Alsina, Verbalia y Matematicalia, web Matematicalia, Rev. Dig. Div. Mat., Vol. 1, no. 1 (abril 2005) 1-4.
 158. C. Alsina: El Clip: Apología del paraguas, SUMA 49 (2005), 77-80.
 159. C. Alsina, Ponència, “Acte Hom. Sec. Ac. Ignasi M. Bonmatí Berenguer”,Pub. ETSAB, UPC (2005).
 160. C. Alsina, Mathematical Proofs in the Classroom: The Role of Images and Hands-on Materials, in Math. Im. Span. von evol. und. Eval., Festschift Werner Blum (ISBN 3-88120-399-0), Verlag Frauzbecker, Heldesheim-Berlin (2005) 129-138.
 161. C. Alsina, “El Informe Gurb en el Madrid del 2504. Un Ejercicio Didáctico de Matemática-Ficción para Profesorado Realísta” en Matemáticas: Inv. y Educ. Un homenaje a Miguel de Guzmán. Univ. C. Madrid, Grupo Anaya Madrid (2005), 99-110.
 162. C. Alsina,  El Clip: Corrientes tres cuatro ocho…, SUMA 50 (2005), 93-96.
 163. C. Alsina, Iniciación a la Girologia, Actas V Jornadas Educ. Mat. Reg. Murcia, CPR Murcia (2006), 49-58.
 164. C. Alsina, Menos tiza, menos símbolos, menos palabras… más aplicaciones, más imágenes, más acciones, Actas IX Congreso Regional Educación Matemática Soc. Castellano-Leonesa M. de Guzmán, Soria (2006).
 165. C. Alsina, El Clip: Taxis, bares, sex-shops y farmacias, SUMA 51 (2006),73-76.
 166. C. Alsina, El Clip: Edificios, fuego y prevención, SUMA 53 (2006), 65-67.
 167. C. Alsina, Less Chalk, Less Words, Less Symbols… More Objects, More Context, More Actions, in W. Blum et al. (Eds.) The 14th ICMI Study: Modelling and Applications in Mathematics Education, Springer, Berlin (2007), 35-44.
 168. C. Alsina, Teaching applications and modellings at tertiary level, in W. Blum et al. (Ed.), The 14th ICMI Study: Modelling and Applications in Mathematics Education, Springer, Berlin (2007), 469-474.
 169. C. Alsina y C. Burgués, Los misterios de la fracción prohibida, SUMA 56 (2007), 39-42.
 170. C. Alsina, Pere Pi Calleja, un gran matemàtic català del s. XX, Butlletí SCM-IEC (2007), 165-196.
 171. C. Alsina, Isla Innovación. El crucero matemático de nuestra vida. Actas XII JAEM, FESPM, Texto Conferencia y Video. Pub. FESPM, Badajoz (2007).
 172. C. Alsina, Interacciones entre lógica borrosa y matemáticas: de la reflexión histórica a la perspectiva, ÁGORA, Vol. 24, nº 2 (2007), 97-100.
 173. C. Alsina, Si Enrique VIII tuvo 6 esposas ¿cuántas tuvo Enrique IV? El realismo en educación matemática y sus implicaciones docentes, Revista Iberoamericana OEI, 43 (2007), 85-102.
 174. C. Alsina, Educación Matemática e Imaginación. UNIÓN, Revista Iber. Educació Matemàtica (ISSN 1815-0640) Nº 11  (2007), 7-17.
 175. C. Alsina, Todo o mundo está invitado (se quere ir) o cruceiro matemático competencial. Gamma, Rev. Galega, Ed. Mat. 7 (2007), 159-162.
 176. C. Alsina, El Clip: El número de oro es plano.¡Pásalo!, SUMA 54 (2007), 75-78.
 177. C. Alsina, El Clip: Mientras hay vida hay esperanza, SUMA 55 (2007), 81-82.
 178. C. Alsina, El Clip: Necesitamos más medios… y más medias, SUMA 56 (2007), 87-88.
 179. C. Alsina, L.M. García-Raffi, S. Romero,Modelling in Science Education and Learning, SUMA 54(2007), 51-53.
 180. C. Alsina, Les Ciències d el’Educació com a repte de futur: plantejaments en la formació de Mestres. En Àlvaro Siza a la Universitat de Lleida (M.V. Cornadó i J. Porta eds.), Pub. Fac. Ciències de l’Educació, Universitat de Lleida (2007), 77-83.
 181. C. Alsina, A. Aubanell i D. Sabater, Joan Casulleras, un referent, Biaix 27 (2008), 6-17.
 182. C. Alsina, Prólogo al libro de A. Alsina – N. Planas, Matemática Inclusiva (2008).
 183. C. Alsina et al., “El professorat i el Sistema Educatiu Català. Propostes per al debat” Miquel Martínez (Director). Pub. Fund. Jaume Bofill-Ed. Mediterrània, Barcelona (2008).
 184. C. Alsina, Three dimensional citizens do not merit to be educated as flatlanders, CSMC-University of Chicago (2008).
 185. C. Alsina, El Clip: Una resolución, un crédito europeo y la cuenta de un restaurante japonés, SUMA 57 (2008), 79-80.
 186. C. Alsina, What is the impact of hosting an ICME for the organizing country? The case of ICME8 in Spain, in Menghini et al (eds). The first century of the ICMI (1908-2008) Reflecting and shaping the world of mathematics education, Roma Int. Enciclopedia Italiana (2008), pp. 243-246.
 187. Prólogo Edición “Geometría de Clairault”, V. Meavilla (Trad.).
 188. C. Alsina, Innovating the Teaching of Mathematics (Lisboa).
 189. C. Alsina, El Clip: Cerveza 0,0%, Refrescos “Zero” y Productos “Light” SUMA 58 (2008), 71-73.
 190. C. Alsina, El valor educativo de las ideas de la lógica borrosa en la enseñanza de las matemáticas, Actas EUSFLAT, Mieres, (2008).
 191. C. Alsina, El Clip: El perímetro de Dubai y el área de Singapur, SUMA 59 (2008), 59-60.
 192. C. Alsina, Problemas matemáticos y vida cotidiana en  la formación de profesorado, en Educación Matemáticas y buenas prácticas, A. Alsina y N. Planas (editores),Ed. Graó, Barcelona (2009/ 2014), 224-231.
 193. C. Alsina, Sabies que… els mapes de metro tenen un secret? Biaix 26, (2009), 82-85.
 194. C. Alsina, Contribució a Informes d’Avaluació 14, PISA 2006 Resultats de l’Alumnat de Catalunya, Consell Superior Avaluació del Sist. Ed. de Catalunya (2009).
 195. C. Alsina, Próleg “Conversaciones matemáticas con Maria Antonia Canals” (P. Biinés), Graó, Barcelona, 2009.
 196. C. Alsina, Pròleg Monografia SUMA: Maria Antonia Canals, SUMA-FESPM, Valencia, 2009.
 197. C.Alsina, El Clip:La dramatización de los números, SUMA 60 (2009),61-62.
 198. C. Alsina, El Clip: Una recta, un rombo y la aparición del mono, SUMA 61 (2009), 53-54.
 199. C. Alsina, El código binario en Mermoria Ibermática, Donostia (2009), 20-21.
 200. C. Alsina, Ciència i Art: l’espiral en l’obra de Tom Carr. Catàleg, Tom Carr. Fund. Caixa Tarragona (2009), 5 p.
 201.  C. Alsina, Los distintos iguales, La Gaceta de la RSME, Vol. 12 Núm. 3 (2009), 557-571.
 202. C. Alsina,El Clip: El noble arte de coleccionar cajas, SUMA 62, (2009), 55-56.
 203. C. Alsina,  El 2009 era el cinquantenari de la Matemàtica Moderna, BIAIX 29-30 (2009), 65-66.
 204. C.Alsina, Nuestros infinitos,Temas de Debate La Vanguardia 18/10/2009.p.30.
 205. C. Alsina, . El Clip de SUMA ,63, (2009).
 206. C. Alsina, El Clip: Aparcamiento,boda, felicidad…o qué hacer cuando las fórmulas atacan,  SUMA 64 (2010), 61-62.
 207. C. Alsina, Three Dimensional Citizens do not deserve a Flatlander’s Education, CSMC conferenenre Chicago, in Future Curricular Trends in School Algebra and Geometry, Z. Usiskin et al.(eds), IAP Inc, Charlotte( 2010)147-154.
 208. C. Alsina, Educació amb perspectives internacionals, EDU21, Centre d’Estudis Jordi Pujol, http://www.edu21.cat/ca/continguts/527
 209. C. Alsina, El Clip: Axiomas de estar por casa: la matemática de la mesa perfecta, SUMA 65 (2010), 53-55.
 210. C. Alsina, Matemáticas para la ciudadanía, Cap.3, Bib.UNO 282: Educación matemática y ciudadanía, MªL.Callejo y J.M.Goñi(coords), Editorial Graó, Barcelona (2010),89-102.
 211. C. Alsina, Mi biblioteca particular, SUMA 65 (2010), 80-82.
 212. C. Alsina, Els pentagons tenen misteris, Nou BIAIX (2010).
 213. C. Alsina, Els ritmes temporals de les innovacions amb les TIC , EDU21, Centre d’Estudis Jordi Pujol (2010) http://www.edu21.cat/ca/continguts/
 214. C.Alsina, Professor Pere Pi Calleja (1907-1986) Contibutions to Science,IEC, 7(1) (2011), 85-90.
 215. C.Alsina, Berthold Schweizer (1929-2010), International Journal of General Systems, vol.40, No.2 (2011), 129-130.
 216. C.Alsina, On the legacy of Berthold Schweizer (1929-2010), Fuzzy Sets and Systems 168 (2011), 1-2.
 217. C.Alsina, Sabies que les torres de Hánoi eren franceses? Nou BIAIX 31(2012), 84-85.
 218. C.Alsina, Recordando a Luis Santaló (1911- 2001), SUMA (2012)
 219. C. Alsina, Lluís Antoni Santaló i Sors (1911-2001), Nou BIAIX 31(2012), 27-28.
 220. C.Alsina,A. Espot, L. Font, T.Pijoan, La Millora de la Formació Inicial de Mestres. Programa 2011-2014. Consell Interuniversitari de Catalunya,2012.
 221. C.Alsina, Los días y los años de pi, Revista Redes #25, (2012),78-79.
 222. C.Alsina, Datos bajo sospecha, Revista Redes #26,( 2012),78-79.
 223. C.Alsina, Los logaritmos entre nosotros, Revista Redes #27(2012),80-81.
 224. C.Alsina, ¿Has calculado tu felicidad?, Revista Redes#28 (2012),80-81.
 225. C.Alsina,El icono corazón, Revista Redes #29 (2012), 80-81.
 226. C.Alsina, Los algoritmos aritméticos hoy, Revista Redes #30 (2012), 64-65.
 227. C.Alsina, Lo inesperado entre números, Revista Redes # 32(2012),64-65.
 228. C.Alsina, Deconstruyendo la esperanza de la lotería, Revista Redes # 33(2012),62-63.
 229. C.Alsina, La forma de la campana, Revista Redes #  (2013) p.p.
 230. C.Alsina, El índice del planeta feliz, Revista Redes # (2013) p.p.
 231. C.Alsina, Colas y códigos de barras, Revista Redes # (2013) p.p.
 232. C.Alsina, ¿Porqué es tan difícil contar manifestantes?, Revista Redes # (2013) p.p.
 233. C.Alsina, Brunelleschi y M.C. Escher, Revista Redes # (2013) p.p.
 234. C.Alsina, Aficionados matemáticos geniales, revista Redes # (2013) p.p.
 235. C.Alsina, Unas relexiones sobre la innovación docente universitaria en matemáticas,  UNO 63 (2013), 9-14.
 236. C.Alsina, La tesis de Eliseo Borrás, (2013).
 237. C. Alsina, Sabies que… el plegat de tovallons és un art molt geomètric? Nou  BIAIX 33, (2013), 72-73.
 238. C.Alsina, Sentit comú i estadística…a la vida quotidiana,Web Inst.Cat. Estadística (Any Inter. Estadística)(2013).
 239. C. Alsina, Working with Enric Trillas and why 1977 was a good year, in R.Seiging-L-. Argüelles,(eds)Accuracy and Fuzziness– A life in Science and Politics. A  Festschrift book to Enric Trillas Ruiz, Spinger- Verlag, Berlin,(2015)pp 117-122.
 240. C. Alsina, On hands-on material and real-world context, in Festschrift book to Werner Blum, Spinger- Verlag, Berlin,(2015).
 241. C.Alsina,  Working with Enris Trillas and Why 1977 Was a Good Year,in  R.Seising,Luis Argüelles (eds), Accuracy and Fuzziness– A Life in Science and politics. A Festschrift book to Enric Trillas, Springer,(2015),117-122.
 242. C.Alsina, Per a que serveix el número Pi? Sup.El Periódico (Dia de Pi 2016).
 243. C.Alsina, Un templo de geometría: la sagrada Familia en 2026, SUMA (2016).
 • Member Project “Reference Levels in School Education in Mathematics” – EMS, European Comissions Brussels (1998-2000).
 • Investigador principal Projecte Vives-2, CUR, Generalitat de Catalunya (1999-2001) Project Educatiu. Associat Distinció Vicens-Vives.
 • Assessor Projecte Intermates, Dep. Ensenyament, Generalitat de Catalunya (2001-2002).

Tesis doctorals dirigides

 1. Josep M. Fortuny: “Contribució a l’estudi dels espais amb producte interior probabilístic”. Universitat Illes Balears, 1984.
 2. Francesc Prats: “Transformaciones conjugadas de operaciones con funciones de distribución y aplicaciones a los espacios métricos probabilísticos”. Universitat Illes Balears, 1987.
 3. Mónica Sánchez: “Contribución al estudio de conectivos en un espacio de funciones de distribución” (Codirectora Teresa Riera), Universidad Politécnica Madrid, 1987.
 4. Rosario Rovira: “Contribución al estudio de la estabilidad en ecuaciones funcionales en el espacio de funciones de distribución de probabilidad”, Universidad Politécnica de Madrid, 1988.
 5. Rafael Vila: “Sobre un sistema geomètric de composició en l’arquitectura romànica catalana, segles X-XII”. Universitat Politècnica de Catalunya, 1987.
 6. Rosa Fernández: “Contribución al estudio de los espacios normados generalizados”. Universidad Santiago de Compostela, 1988.
 7. María S. Tomás: “Sobre funciones casi-lineales diferenciables y aplicaciones a la teoría de la información generalizada, lógica polivalente y síntesis de juicios”. Universitat Politècnica de Catalunya, 1987.
 8. Tomasa Calvo: “Contribución al estudio de ternas de De Morgan generalizadas”, (Codirector Gaspar Mayor), Universidad Politécnica Madrid, 1989.
 9. Ramón Martul: “Contribución al estudio de la síntesis de funciones de distribución”. Universidad Santiago de Compostela, 1990.
 10. Jesús Portavella: “Contribució a l’estudi de xarxes i aplicacions a l’arquitectura” (Codirector Carles Buxader), Universitat Politècnica de Catalunya, 1990.
 11. Joly Targonsky: “Computación paralela y ecuaciones funcionales”, Universitat Illes Balears, 1992.
 12. Vicenç Torra: “Contribució a l’estudi de funcions de síntesi per a la intel·ligència artificial”, Universitat Politècnica de Catalunya, 1994.
 13. Eliseo Borrás: “Algunos modelos de simulación aleatoria y su aplicación a la enseñanza del azar”, Universitat Politècnica de Catalunya, 1997.
 14. Jordi Quintana: “Anàlisi del tractament de la geometria al curriculum de l’educació primària. Una proposta didàctica  i un estudi de cas sobre les transformacions geomètriques”, Universitat de Barcelona, 1999.
 15. Carlos L. Caamaño-Espinoza: “Bases para una integración de Álgebra y Geometría en Ingeniería. El caso de las cuádricas”, (Codirector J. Giménez,) Universitat de Barcelona, 2001.
 16. Jordi Faulí: “Composició i continuïtat en les columnes i voltes de les naus del Temple Expiatori de la Sagrada Família”(Codirector. J. Bassegoda), Universitat Politècnica de Catalunya, 2009.
 1. Carme Burgués, Tesina,Universitat de Barcelona, 1980.
 2. Joaquim Giménez,Tesina, Universitat de Barcelona, 1980.
 3. Rosario Rovira,Tesina, Universitat de Barcelona, 1986.
 4. Nuria Agell, Tesina, Universitat de Barcelona, 1986.
 5. Vicenç Torra: “EGAC. Eina per a la generació automàtica de consens”, Universitat Politècnica de Catalunya, 1992.
 6. Maribel Hernández, Visualización Matemática, FME-UPC, 1998.
 7. Rosario Hidalgo, Fotografia Ilustrativa en Matemàtiques, Esc. Fot. – UPC, 1998.
 8. Mònica Ramírez, Aprofitament didàctic de recursos a Internet: Les figures geomètriques, FME-UPC, 1999.
 9. Miquel Capó, Ensenyament de càlcul i tecnologia, FME-UPC, 1999.
 10. Damià Sabater, llicencia d’estudi sobre La motivació : un factor clau per a l’ensenyament i l’aprenentatge de les competències matemàtiques a secundària, (2005-2006).
 11. Antón Aubanell, llicencia d’estudi sobre Recursos materials i activitats experimentals en l’educació matemàtica a secundària, (2005-2006).
 12. Sergi Gracia, llicencia d’estudi sobre  Pla d’acollida matemàtica per a l’alumnat nouvingut d’ESO : metodologia i materials d’aprenentatge,(2007-2008).
 13. Esther Sanchez, Treball Fi de Màster, ICE-UPC, 2010.
 14. David Cuesta, Treball Fi de Màster, ICE-UPC, 2010.
 15. Joan Albert, Treball Fi de Màster, ICE-UPC, 2010.

Congressos

 1. Meeting A.M.S., Connecticut (USA), 1976.
 2. R.A.M.E., Málaga (España), 1976.
 3. F.W.C.M.S.M., Barcelona (España), 1977.
 4. F.C.M.-78. Helsinki (Filandia), 1978.
 5. XVI I.S.F.E., Leibnitz (Austria), 1978.
 6. Meeting A.M.S., New York (USA), 1979.
 7. XVII I.S.F.E., Oberwolfach (Alemania), 1979.
 8. VII J.M.L.M., S. Feliu Gu¡xols (España), 1980.
 9. XVIII I.S.F.E., Waterloo (Canadà), 1980.
 10. III S. G. Inequalities, Oberwolfach (Alemania), 1981.
 11. XIX I.S.F.E., Nantes (Francia), 1981.
 12. I C.C. Log. Mat. Barcelona (España), 1982.
 13. S.W.C.M.S.M., Las Palmas (España), 1982.
 14. XX I.S.F.E., Oberwolfach (Alemania), 1982.
 15. II C.C. Log. Mat. Barcelona (España), 1983.
 16. IV S.G. Inequalities, Oberwolfach (Alemania), 1983.
 17. XXI I.S.F.E., Konolfingen (Suiza), 1983.
 18. F.I.S.A.L.-83, Portocolom (España), 1983.
 19. III C.C. Log. Mat., Barcelona (España), 1984.
 20. XXII I.S.F.E., Oberwolfach (Alemania), 1984.
 21. F.I.S.A.L.-84, Portocolom (España), 1984.
 22. XXIII I.S.F.E. Garngano (Italia), 1985.
 23. IV C.C. Log. Mat. Barcelona (España), 1985.
 24. I IFSA Congress,Palma de Mallorca (España), 1985.
 25. V S.G. Inequalities, Oberwolfach (Alemania), 1986.
 26. I.C.M.-86, Berkeley (USA), 1986.
 27. XXIV I.S.F.E., South Hadley (USA), 1986.
 28. F.I.S.A.L.-86, Portocolom (España), 1986.
 29. V C.C. Log. Mat. Barcelona (España), 1986.
 30. XXV I.S.F.E., Hamburgo (Alemania), 1987.
 31. VI C.C. Log. Mat. Barcelona (España), 1987.
 32. II C.C. Statistics, Barcelona (España), 1987.
 33. M.V. Logic 88, Palma Mallorca (España), 1988.
 34. XXVI I.S.F.E., S. Feliu Guíxols (España), 1988. (Organizador)
 35. VII C.C. Log. Mat. Barcelona (España), 1988.
 36. XXVII I.S.F.E., Bielsko-Katowice-Krakow (Polonia), 1989.
 37. W.A.R.E.S., C.E.A.B. Blanes (España), 1989.
 38. T.W.C.M.S.M., Barcelona (España), 1989.
 39. Int. Syn. Prob. Dist. Giv. Marg., Roma (Italia), 1990.
 40. I.C.M.-90, Kyoto (Japón), 1990.
 41. VI S.G. Inequalities, Oberwolfach (Alemania), 1990.
 42. XXVIII ISFE, Graz (Austria), 1990.
 43. IV I.S.K. Eng., Barcelona, 1990.
 44. Syposium Current state and prospect Math, IEC, Barcelona, 1991.
 45. XXIX I.S.F.E. Wolfville, Nova Scotia (Canadá), 1991.
 46. XXX I.S.F.E. Oberwolfach, (R.F.A.), 1992.
 47. Vth I.S.K. Eng., Sevilla (España), 1992.
 48. XXXI I.S.F.E., Debrecen (Hungary), 1993.
 49. ICM-94, Zurich (RFA), 1994.
 50. XXXII I.S.F.E., Garngano (Italia), 1994.
 51. XXXIII I.S.F.E., Caldes de Malavella (España), 1995 (Organizador).
 52. Multi-Valued Logic MVL-96, Santiago de Compostela (España), 1996.
 53. VII IEE-Int. Conf. Fuzzy Systems, Barcelona (España), 1997.
 54. XXXV I.S.F.E., Graz (Austria), 1997.
 55. Fourth Int. Conf. Gaudinist Studies, Barcelona, 1997.
 56. I Sem. Karl Menger, Univ. Girona, Girona, 1997.
 57. Mathematics & Design 98, San Sebastián (España), 1998.
 58. EUSFLAT-ESTYLF 99, Palma de Mallorca (España), 1999.
 59. XXXVIII I.S.F.E., Noszavaj (Hungary) 2000.
 60. 3rd European Congress of Mathematics, Barcelona (España), 2000.
 61. Distribution with Given Marginals and statistical modelling, Barcelona (España), 2000.
 62. I Congreso Virtual de Arquitectura (Internet) Dic. 1999 – Enero 2000.
 63. XLII ISFE, Opava (Rep. Xeca) 2004.
 64. XLIII ISFE, Nantes (France) 2005.
 65. EUSFLAT, UPC Barcelona (España) 2005.
 66. XLIV ISFE, Louisville (USA) 2006.
 67. EUSFLAT, Mieres (España) 2008.
 68. XLVII ISFE, Garngano (Italia) 2009.
 1. Jor. Ed. L’Escaire, Barcelona (España), 1982.
 2. I Cong. Ib. Ed. Mat. Ib., Huelva (España), 1987.
 3. IV Jor. Matematiques Soc. Cast. Prof. Mat., Castellón (España), 1987.
 4. Res. Math. Ed., Madrid (España), 1988.
 5. I.C.M.E.-6, Budapest (Hungary), 1988.
 6. ICMI Study Popularization of Math., Leeds (UK), 1988.
 7. Sem. Popularización FESPM, Granada (España), 1988.
 8. Iª J. Ed. Mat. Edumat-89, Montilla (España), 1989.
 9. Ier CIBEM, Sevilla (España), 1990.
 10. IIª J. Ed. Mat. Edumat-90, Montilla (España), 1990.
 11. V J.A.E.M., Castellón (España), 1991.
 12. Enc. O.E.I. Ens. Geom., Buenos Aires (Argentina), 1991.
 13. ICMI Study on Assessment in Math Ed. and its Effects, Calonge (España), 1991.
 14. XI J. Mat. S. Can. Prof. Mat. Isaac Newton, La Gomera (España), 1991.
 15. ICME-7, Quebec (Canadá), 1992.
 16. 5 Enc. Nac. Soc. Portug. Mat., Aveiro (Portugal), 1992.
 17. IVª J. Ed. Mat. Edumat-92, Montilla (España), 1992.
 18. J. Mat. Ens. Téc., Sevilla (España), 1992.
 19. J. Mat. Soc. Ast. Prof. Mat., Avilés (España), 1992.
 20. J. Mat. Soc. Emma Castelnuovo, Madrid (España), 1992.
 21. Annual Meeting Istron Group, Cancún (México), 1992.
 22. Jor. Ac. Univ., Burgos (España), 1993.
 23. VI J. Andaluzas Ed. Mat., Sevilla (España), 1993.
 24. J. Mat. Guadalorce, Coín, Málaga (España), 1993.
 25. Annual Meeting Istron Group, Paris (França), 1993.
 26. I Xornadas Mat. Rec., La Coruña (España), 1994.
 27. J. Mat. S. Can. Prof. Mat. Isaac Newton, Las Palmas (España), 1994.
 28. J. Mat. Escuelas Técnicas, Huelva (España), 1994.
 29. Annual Meeting Istron Group, Funchal-Madeira (Portugal), 1994.
 30. TEMU-95, Barcelona (España), 1995.
 31. II Enc. Mat. Rec., La Coruña (España), 1995.
 32. VII JAEM, Madrid (España), 1995.
 33. J. Mat. Castellano-Leonesas, Astorga (España), 1995.
 34. Annual Meeting Istron Group, Donne (França), 1995.
 35. Nat. Math. Days, Utrecht (Netherlands), 1996.
 36. ICME-8, Sevilla (España), 1996.
 37. ECSITE Conf. 96, Paris (France), 1996.
 38. EWSTC – Mat. Daly Life, Museu Ciencia, Barcelona (España), 1996.
 39. 7è ENAC-Rosa Sensat, Barcelona (España), 1996.
 40. Annual Meeting Istron Group, Charlestown (USA), 1996.
 41. Jor. Soc. Val. Prof. Mat., Valencia (España), 1997.
 42. 1res. Jord. Ed. UPC, Barcelona (España), 1997.
 43. ICDE, Penn State (USA), 1997.
 44. J. Ed. Mat. – Andujar, Jaen (España), 1997.
 45. 8th ICTMA, Brisbane (Australia), 1997.
 46. Annual Meeting Istron Group, Sirmione (Italia), 1997.
 47. Jorn. Did. Mat., Graó-Expodidàctica, Barcelona, 1998.
 48. 18 J. Math. S. Can. Prof. Mat. Isaac Newton, Tenerife (España), 1998.
 49. III Enc. Mat. Rec., Coruña (España), 1998.
 50. Annual Meeting Istron Group, Morelia (México), 1998.
 51. ICMI-Study, Singapore (Singapore) 1998.
 52. 9th ICTMA, Lisboa (Portugal), 1999.
 53. Annual Meeting Istron Group, Paros (Grecia), 1999.
 54. IX JAEM, Lugo (España), 1999.
 55. Jor. Maria Rúbies. Univ. Lleida, Lleida (España), 1999.
 56. National Mathematical Days-2000, Utrecht (Netherlands), 2000.
 57. Annual Meeting Istron Group, Santa Fé (USA), 2000.
 58. Jornades Educació Matemàtica-2000, Univ. Vic, Vic (España) i IV Jor. Didàctica, Universitat de Girona, 2000.
 59. Primer Congreso In. Ed. Universitario, ICE-UB-UAB-UPC, Barcelona (España), 2000.
 60. CEM-2000, Congrès Educació Matemàtica FEMCAT, Mataró (España), 2000.
 61. ICME-9, Makuhari-Tokyo (Japan), 2000.
 62. Jornades Organització UPC, Barcelona (España), 2000.
 63. 25th A.T.E.E.-2000 Annual Conference, Barcelona (España), 2000.
 64. XIII Trobada Plàstica ICE-UB, Barcelona (España), 2000.
 65. XVI C. Did. Ens. Soc. ICE Univ. Zaragoza, Zaragoza (España), 2000.
 66. Jor. Ac. Univ., Univ. Alacant, Alacant (España), 2000.
 67. VIII Jornadas Acceso Universidad, Univ. Sevilla, Sevilla (España), 2001.
 68. Jornades de Reflexió-Debat al Claver, Lleida (España), 2001.
 69. Taller Agència per a la Qualitat del Sist. Univ. de Catalunya, Univ. de Lleida, Lleida (2001).
 70. Annual Meeting Istron Group, Ravello (Italia), 2001.
 71. X JAEM, Zaragoza (España), 2001.
 72. Jor. Maria Rúbies, Univ. Lleida, Lleida (España), 2001.
 73. Jornades Consell Escolar de Catalunya, Barcelona (2001).
 74. CIAEM Vilanova i la Geltrú (España), 2002.
 75. Annual Meeting Istron Group, Coungy Galway, Ireland, 2002.
 76. ENQHEEI Coop. Bet. Higher Ed., Industry and Society, UPC, Barcelona (España), 2002.
 77. 20 Jor. Gerencia Universitaria, Univ. Rioja, Logroño, 2002.
 78. Jor. Carrera Científica, Vocacions i Perspectiva, Aj. Barcelona, Barcelona, 2002.
 79. Segundo Congreso In. Ed. Universitaria, ICE-UB-UAB-UPC; Barcelona (España), 2002.
 80. EUROCONGRÉS 2000, Àmbit Educació, Andorra (2002).
 81. Jornades SEMRM, Múrcia (2002).
 82. Jornadas Prof. Matemàticas, Comunidad de Madrid, UCM-Madrid (2002).
 83. NCTM Annual Meeting, Las Vegas (USA), 2002.
 84. III Jornades Escola 3-12, Mov. Ren. Pedagògica, Barcelona (2002).
 85. Jorn. Reflexió Universitats Catalanes- DURSI, Sitges (2002).
 86. Jorn. Educació Ministeri d’Educació d’Andorra (2002).
 87. IX Jorn. Acceso Univ., Universidad de Sevilla, Sevilla  (2002).
 88. Jorn. Mat. Aplicada, U.P.València, València (2002).
 89. II CIDIU, URV, Tarragona (2002).
 90. Co-operation belween Higher education, industry and society, ENQHEEI-UPC, Barcelona (2002).
 91. Conferència Nacional d’Educació, Dep. Ensenyament-Generalitat de Catalunya, Barcelona (2002).
 92. Conferència Nacional, Sectorial d’Educació-CiU, Barcelona (2003).
 93. IS Models Forum Catalonia 2003, Barcelona (2003).
 94. J. Societat Universitat, Servei Públic, DURSI, Barcelona (2003).
 95. Congreso FEFE, Tenerife (2003).
 96. XI JAEM- FESPM; Tenerife-Las Palmas (2003).
 97. IªJorn. Joventut Ministeri d’Educació d’Andorra (2003).
 98. VIII Jorn.Consells Socials Univ. Pub. Catalunya, Lleida (2003).
 99. Encuentro de Sociedades Latinoamericanas de Mateméticas, Univ. Santiago de Compostela (2003).
 100. ICMI Study Math. Modelling & Applications, Univ. Dortmund (Alemania) (2004).
 101. Jornades SAEM-Thales, Univ. Huelva (2004).
 102. ICME-10, Copenhague (Dinamarca) (2004).
 103. III CIDIU, ICE UPC/UB/UAB Univ. Girona (2004).
 104. Annual Meeting Istron Group, Alghero, Cerdeña (2004).
 105. Simposio Iberoamericano Educació Matemàtica, Castelló de la Plana (2004).
 106. Annual Meeting Istron Group, Alguero (Italia) 2004.
 107. Jor. Mod. Mat. UPC –  Vilanova I la Geltrú (2005).
 108. XII JAEM-FESPM, Albacete (2005).
 109. Asoc. Teach. Math. New Zealand, Christchurch, New Zealand (2005).
 110. Annual Meeting Istron Group, New York (2005).
 111. Jor. Mat. Apl., Dep. Mat. Apl. Univ. Politècnica València, València (2005).
 112. V Enc. Int. Educación Santillana, México D.F. (2006).
 113. Annual Meeting Istron Group, Lisboa, Portugal (2006).
 114. Jornadas Soc. Prof. Castilla-León, Soria (2006).
 115. Jornadas Reg. CPR Cádiz, Jerez (2006).
 116. IV CIDIU ICEs Univ. Catalunya, UB, Barcelona (2006).
 117. Jornadas Soc. Prof. Cantabria, Santander (2006).
 118. V Jornadas Educ. Mat. Reg. Murcia, Murcia (2006).
 119. IX Cong. Reg. Edu. Mat. Soc. Cast.Leo- Edu Mat. Soria (2006).
 120. VII Jor. Inter. Exp. Ped. Dep. Edu. Gen. Cat., Barcelona/Sant Adrià (2006).
 121. NCTM Annual Meeting, Atlanta (USA) (2007).
 122. Annual Meeting Istron Group, Istambul, Turquia (2007).
 123. Jornada Mat. Docents Secundaria, Cosmocaixa, Barcelona (2007).
 124. Jornada Prof. Ciencia, D. Educació Xunta Galicia, Santiago Compostela (2007).
 125. Mathematics & Design 2007, Blumenau (Brasil) (2007).
 126. ICMI 100 Aniversary, University of Rome, Rome (Italia), (2008).
 127. V CIDIU-ICE’s Univ. Catalunya, Universitat de Lleida, Lleida (2008).
 128. Annual Meeting Istron Group, Santiago de Compostela (2008).
 129. ESOF-2008, Barcelona (2008).
 130. 5th Annual Maths Conference at HCT Abu Dhabi (2008).
 131. PISA 2006, The Performance of Education Systems in Countries and Regions, OCDE- Aut. Prov. Trento, Trento, Italy (2008).
 132. Seminari Fundació Jaume Bofill (2007-2008).
 133. Second Int. Curriculum Conference CSMC – “Future trends in school algebra and geometry”, University of Chicago, USA (2008).
 134. XIV JAEM- FESPM, Universitat de Girona (2009).
 135. VI J. Coord .Esc. Horta-Guinardo, Barcelona (2009).
 136. 1r. Sim . Innovació Educativa EMA-UB, Cosmocaixa, Barcelona (2009).
 137. Primer Congreso  Asoc. Prof Mat. Castilla La Mancha,Albacete (2010).
 138. Congreso Internacional Educació Matemática, Grupo Editorial Norma, Lima, Perú (2009).
 139. 2ª J. Mod. Mat. Universitat Politècnica de Valencia (2010).
 140.  Annual Meeting Istron Group, La Valetta, Malta (2010).
 141. XIII Congreso de Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas S:A:E:M. Thales, Córdoba (2010).
 142. Jornades ABEAM, Barcelona (2010).
 143. 6 Congrés Int. Docència Univ. I Innovació, Barcelona (2010).
 144. XII J. Cat. Inf. I Documentació, Col. Bibl. I Doc., Brcelona (2010).
 145. II Jornades UNIDISCAT, Barcelona (2011).
 146. Annual Meeting Istron Group, San Sebastián, España (2011).
 147. Simposi Comp. Doc. I Form. Prof. Univ., ICE-UB, Barcelona (2011).
 148. Jornades Prof,Propi UOC, Barcelona (2011).
 149. XVI Jornades For. Per. Sordes en Mod. Oral, ACAPPS, Barcelona (2012).
 150. Congrés TRICLIL 2012, UAB, Barcelona (2012).
 151. NAFSA Conference, Houston, USA (2012).
 152. 7th FIEP & Primer Cong. Cat. Edu. Física, Barcelona (2012).
 153. Taller UNIDISCAT Trastorns cond. I d’apren. Estud. Univ., Barcelona (2012).
 154. Inst.Est. Autonòmics, J Governaça I finançament Univ. Publ., Barcelona (2012).
 155. Congreso OEI Educación Matemática, Buenos Aires (2014).
 156. Annual Meeting Istron Group, Genova, Itàlia (2014).
 157. IV Forum Internacional INCREA, Universidad de Barcelona (2014).
 158. 7ª Trobada de Plàstica- Ice UB, MACBA(Barcelona) (2014).
 159. IªJornada Escacs i Educació, Universitat de Girona, Girona (2015).
 160. Annual Meeting Istron Group, Bonne, França(2015).
 161. XVII JAEM- FESPM, Universitat de Cartagena (2015).
 162. Jornada 40AnivLògica Borrosa, Càtedra ferrater Mora, Universitat de Girona (2016).
 163. IN-RED, Congreso Nacional de Innovación Docente y Formación en Red, UPV, Valencia (2016).
 164. World Federation of Associations for Teacher Education (WFATE) Fourth Biennial International Conference.
 165. Innovation in Teacher Education within a Global Context , Barcelona (2016).
 166. II Congrés Educacó Matemàtica Catalunya, UB, Barcelona (2016).

Conferèncias i seminaris

 1. “Matemàtica moderna i la seva didàctica” (amb E.Bonet) Universitat Catalana d’Estiu, Prada, 1975.
 2. “Introduccíó als espais de Hilbert i aplicacions a la probabilitat”, Univesitat Catalana d’Estiu, Prada, 1975.
 3. “Convergencias secuenciales en ordenados parciales” Ir. Prog. Part. Inv. Mat. UPB, Barcelona, 1975.
 4. “Àlgebra de Boole i probabilitats”, Escola d’Estiu, Barcelona, 1975.
 5. “Didàctica de la Matemàtica”, Curs de Rosa Sensat, Barcelona, 1976.
 6. “La Matemàtica avui”, Actes Congrés Cultura Catalana a Molins de Rei, 1976.
 7. “Temas de Matemática”, Curs Inspecció d’Ensenyament, Mollet, Barcelona, 1976.
 8.  “Espacios métricos estadísticos II” Prog. Part. Inv. Mat. UPB, Barcelona, 1977.
 9. “Anàlisi per intervals”, Lliçó inaugural de la Facultat d’Informàtica de la UPB, Barcelona, 1977.
 10. “Geometria plana” i “Iniciació als grafs”, Escola d’Estiu, Bellaterra, 1978.
 11. “Grupos de simetría y diseño”, ETS Arquitectura de La Coruña, La Coruña, 1978.
 12. “Some functional equations and inequalities with probability distribution functions”, Dep. Mathematics University of Central Florida, Orlando, 1979.
 13. “Some functional equations and inequalities with probability distribution functions”,  Dept. Pure Mathematics, University of Waterloo, Waterloo (Canada), 1979.
 14. “Some functional equations and inequalities with probability distribution functions”,  Dept. Mathematics, Illinois Institute of Technology (Chicago), 1979.
 15. “Matemàtica no oficial al servei del mestre” amb D. Barba, Escola d’Estiu, Bellaterra, 1979.
 16. “Les geometries i les cultures”, Escola Normal de la UAB, Sant Cugat, 1979.
 17. Deu lliçons de geometría, Grup Periódica Pura, Escola d’Estiu Rosa Sensat,UAB-Bellaterra,1980.
 18. Matemàtiques en Arquitectura,Curs Estiu ETSAV-UPC, Sabadell-Terrassa,1980.
 19. “La carrera d’arquitectura, Semianri ETSAV-UPB, 1980.
 20. “Geometria plana” Escola Normal de la UAB, Sant Cugat, 1980.
 21. “Recerca de Matemàtiques a la Universitat?” Jornades sobre la recerca a Catalunya, Valldoreix, 1980.
 22. Didáctica de Matemàtiques a 2ª etapad’EGB, Grup Periódica Pura, Escola d’Estiu de Lleida,Lleida,1981.
 23. “Matemàtica i cultura”, Seminari de mestres de Reus, Tarragona, 1981.
 24. Deu lliçons de geometría, Grup Periódica Pura, Escola d’Estiu de Lleida,Lleida,1981.
 25. Deu lliçons de problemes: vet ací el problema, Grup Periódica Pura, Escola d’Estiu Rosa Sensat, Barcelona,1981.
 26. Bon dia, matemática, Grup Periódica Pura, Escola d’Estiu, Rosa Sensat, Barcelona, 1981.
 27. “Proporcions” Escola Normal UAB, Sant Cugat, 1981.
 28. “Més progrés i menys programes”, Jornades L’Escaire, Barcelona, 1981.
 29. “Matemàtica i cultura”, Sem. Mestres, Reus, 1981.
 30. “Terraplana”, Escola Normal UAB, Sant Cugat, 1982.
 31. “Geometría en el diseño arquitectónico: 10 lecciones”, E.T.S. de Arquitectura de La Coruña, La Coruña, 1982.
 32. “Matemàtica i comunicació visual”, Universitat Catalana d’Estiu, Prades, França, 1982.
 33. “Functional Equations and their Applications”&” Semigroups and Functinaol equations on spaces of Probability Distributions” Universität Clausthal, Clausthal (Alemanya),  Universität-Karlsruhe, Karlsruhe (Alemanya), Universität-Marburg, Marburg (Alemanya), Universität Bern, Berna (Suissa). 1984.
 34. “Recuperem com mesuraven els avis dels nostres besavis” amb Ll. Marquet i repetida (amb adaptacions locals) a 28 poblacions de Catalunya en Centres Culturals de “La Caixa”.
 35. “Modelos matemáticos, subjetividad e inteligencia artificial” Sem. I.A. Cursos de verano Universidad Menéndez Pelayo, Santander, 1985.
 36. “Matemàtica, subjectivitat I informació en l’era de les noves tecnologies”, IªTrobada Tec.Inf.Comunicació,Universitat Catalana d’Estiu,Prada,1985.
 37. “Escola, museu, carrer. Dilemes a l’hora del TIC”, 1r. Sem. Tecnologia, Informació i Comunicació, Univ. Illes Balears, IV-1986.
 38. “Matemàtica, subjectivitat I informació en l’era de les noves tecnologies”, IªTrobada Tec. Inf. Comunicació, Universitat Catalana d’Estiu, Prada,1985.
 39. “Tècniques de comunicació en Educació Matemàtica” & “Aprendre a Mesurar” (6h), Prog. Did. Mat. Master UAB, Bellaterra, 1988.
 40. “Bon dia Geometria!”, Trobada amb la Ciència (6 dies – Nivell Secundària) CIRIT (C. Alsina – C. Burgués – J.M. Fortuny), Sant Feliu de Pallerols, 1988.
 41. “Taller de Geometria” Sem. Iª J. Ed. Mat., Montilla (Córdoba), VI-1989.
 42. “Bon dia Geometria!” Trobada amb la Ciència (6 dies – Nivell Secundària) CIRIT (C. Alsina – C. Burgués – J.M. Fortuny), Sant Feliu de Pallerols, 1989.
 43. “Visca la Matemàtica” Trobada amb la Ciència (6 dies – Nivell Secundària) CIRIT (C. Alsina – C. Burgués – J.M. Fortuny), Anglès, 1990.
 44. “Enseñar a medir” y “Visualizar matemáticas” Jor. Ed. Mat. 90, Col. Doc. Lic. Bilbao, Bilbao (1990).
 45. “Taller de funciones” Sem. II J. Ed. Mat., Montilla (Córdoba), 1990.
 46. “Les matemàtiques ara: visió d’un matemàtic”, Taller Mat. 25 Esc. Estiu (1990).
 47. “La evaluación y la felicidad en educación matemática”, Conf. Cl. Curso ACD-MEC, Avilés, VI-1991.
 48. “Som 6×106” Trobada amb la Ciència (6 dies – Nivell Secundària) CIRIT (C. Alsina – J. Casabó – J. Jacas – A. Sarrià), Olot, 1991.
 49. “¿Evaluar o valorar?. Reflexiones educativas para una Matemática con final feliz”, Edumat 91, Montilla, VI-1991.
 50. “Una Matemática feliz”, XIJor.Soc. Can. Isaac Newton, La Gomera (Canarias) 1991.
 51. “L’art d’avaluar”, Conf. Inaug. Curs 91-92, Ajuntament de Manresa, Manresa, 1991.
 52. “Taller de Geometria”, Sem. IIIª J. Ed. Mat. Montilla (Córdoba), 1991.
 53. “El arte de educar matemáticamente” Sem.Taller Iberoamericano Matemática en Educación (50 horas cátedra) OMA-OI, Tanti-Córdoba (Argentina), 1991.
 54. De la Matemática y la Felicidad, Sem.Taller Iberoamericano Matemática en Educación, Tanti-Córdoba (Argentina), 1991.
 55. “Nosotros, los de Mates”, Conf. In. II Jor. Ed. Mat. Valle de Guadalhorce, Coín, II-1992.
 56. “Talleres de Geometría” (3h) II Jor. Ed. Mat. Valle de Guadalhorce, Coín, II-1992.
 57. “El retorno de la Geometría”, Conf. In. 5º Encontro Nacional Sociedade Portuguesa de Matemática, Aveiro, Portugal, IV-1992.
 58. “Como enseñar matemáticas en carreras de Arquitectura y no morir en el intento”, Conf. In. Jor. Mat. Apl. Arq. Técnica, Univ. Sevilla, Sevilla, III-1992.
 59. “Un panorama de la Educación Matemática y su evaluación”, CP Villarrobledo, Albacete, V-1992.
 60. “Sort de les Matemàtiques” Trobada amb la Ciència (6 dies nivell secundària) CIRIT (C. Alsina – J.M. Fortuny – J. Jacas), Sort, VII-1992.
 61. “Geometria a l’escola, avui” (C. Alsina – C. Burgués) (10 h), Postgrau For. Esp. Eid. C. Ex. I Mat. ESO, Universitat de Barcelona, 1992.
 62. “Nosaltres, els de mates (1900-92)”,Cicle amb C.Alsina-E.Trillas-A. Santaló “La Matemàtica ahir, avui i demà”, Centre Cultural La Mercè – Ajuntament de Girona, Girona, 1992.
 63. “El encanto de la Geometría” Sem. Int. (50 horas cátedra) Olimpiada Matemática Argentina, Buenos Aires (Argentina), 1992.
 64. “La Matemática Guapa” V S.I. K. Eng., Sevilla (1992).
 65. “Matemática-Ficción para educadores realistas”, Conf. Cl. XIII J. Soc. Can. Isaac Newton de Prof. Mat., Las Palmas de Gran Canaria. Jor. Did. Mat. Perímetre (Girona), 1993.
 66. “Matemáticas en la ESO”, C.P. Guadalajara, Guadalajara (1993).
 67. “El Arte de Calcular en Arquitectura”, ETS Arquitectura Granada, Univ. Granada (1993).
 68. “Invitación a la Geometría” (Taller 10h), XIII J. Soc. Can. Isaac Newton de Prof. Mat., Las Palmas de Gran Canaria, II-1993.
 69. “Les Matemàtiques no enganyen”, Dep. Comerç, Consum i Turisme, Generalitat de Catalunya, II-1993.
 70. “Evaluación” Centro Prof. MEC en Calahorra, 1993.
 71. “Evaluación en Educación Matemática” en Encontros de Matemáticas CEFOCOP, Vigo, Xunta Galicia, Redondela, IV-1993.
 72. “Matemàtica-Ficció per a educadors realistes”. Conf. In. Tr. Mest. Co. Gir. Univ. Girona, Girona, V-1993.
 73. “Aspectes actuals sobre l’Ensenyament de la Matemàtica a l’Escola”, Fac. C. Ed., Univ. Girona, Girona, V-1993.
 74. “La Educación Matemática, hoy”, Conf. Inaug. II Jornades sobre Ens. Mat., SAEM Agustín de Pedrayes, Gijón, IX-1993.
 75. “Unas reflexiones sobre el COU y la selectividad”, C.P. Burgos-MEC (4h), Burgos, XI-1993.
 76. “Matemáticas en la vida cotidiana” Sem. Int. (50 horas cátedra) Olimpiada Matemática Argentina, Buenos Aires (Argentina), 1993.
 77. “Matemàtiques i consum” en Curs Postgrau Ed. consumidor a les Inst. Ed. de la Univ. Barcelona, 1993.
 78. “Tendencias en Ed. Matemática” Esc. Verano C.P. Huesca (1993).
 79. “La Matemática Guapa” Prog. Ciencia Viva, Zaragoza (1993).
 80. “Unas reflexiones sobre el ICME-8”, Real Acad. Cien. Ex. Fis. y Nat., Madrid, II-1994.
 81. “Perspectiva nacional i internacional de l’Educació Matemàtica; La història com a il·lustració: Els matemàtics”; Matematical al carrer; Videos de Matemàtiques (10h) en Master en Formació del Professorat de Secundària de Matemàtiques. Curs. Eg. Quad. Ped. U.B. / G. Cat., 1er. Trimestre-1994.
 82. “La Matemática del consumidor” Cloenda Postgrau Did. Mat. Univ. Lleida, 1994.
 83. “Les moltes dimensions de la normalització”, UPC, Barcelona, III-1994.
 84. “La evaluación en Matemáticas”, C.P. Guadalajara – MEC, Guadalajara, V-1994.
 85. “¿Qué Matemática y por qué?”. Conf. Cl. Edumat 94, Montilla, VI-1994.
 86. “Matemáticas y temas transversales” (3h) Edumat 94, Montilla, VI-1994.
 87. “Geometría en la ESO” (9h), CEFOCOP-Ferrol, Xunta Galicia, Ferrol, VI-1994.
 88. “Matemática y seducción”, Conf. Ing. Jornadas Castellano-Leonesas sobre Ens. y Apr. Mat., Astorga, IX-1994.
 89. “Hacia una matemática recreativa creativa” Conf. Clausura I Xor. Mat. Rec., La Coruña, 1994, Primera videoconferencia a 5 redes de Galicia realizada por Telefónica.
 90. “Matemáticas, Realidad y Modelización 12-18” Sem. Int. (50 horas cátedra) Olimpiada Matemática Argentina, Rosario (Argentina), 1994.
 91. “Déjese seducir por las mates”, SADEM Agustín de Pedrayes, Avilés, II-1995.
 92. “Si has de dividir 3 patates entre 7 nens… millor que facis puré. El realisme en educació matemàtica”, Conf. In. 2nes. Jor. Did. Mat. APM Co. Mer., Reus, II-1995.
 93. “Un campus virtual, una universidad sin distancias”, Conf. Inaug. Aniv. ETS Ing. Inf. Univ. Granada, Granada, III-1995.
 94. “La Geometría en la ESO” Curso: “La Geometría en la Educación Secundaria”, CP Soria – MEC (4h), Soria, III-1995.
 95. “Lo que necesitas es educar matemáticamente”, I Xornadas Matemática Recreativa, La Coruña, VI-1995.
 96. “The Open University of Catalonia”, Forum Civil  EUROMED, Barcelona, XI-1995.
 97. “Tendències en l’ensenyament de la Matemàtica i ICME-8”, Jor. ADEMGI, Fac. Ed. Univ. Girona (1995).
 98. “Déjese seducir por las Matemáticas y por las Ciencias”, IV Enc. Prof. Mat. Cien. Nat., Lugo (1995).
 99. “La Matemática de la liberación: ideas para futuros profesores de matemáticas”, Fac. Mat. Univ. Sevilla – Prog. Fundación Cámara, II-1996.
 100. “Mathematics teaching and seduction”, Conf. F. Nationale Wiskunde Dagen 96, Utrech (The Netherlands), II-1996.
 101. “La Matemàtica de l’alliberació” en Trobada Grups de Matemàtiques – F.E. Ens. Mat. Catalunya, Bigues, IV-1996.
 102. “En l’ensenyament hi ha coses que no tenen preu”. Lliçó magistral, Actes Grad. Dipl. Mag. – Ed. Soc., Univ. Lleida, Lleida, V-1996.
 103. “Matemàtiques i seducció” Trobada Prof. S. Joan Despí, VI-1996.
 104. “As you like them: connectives in Fuzzy Logic” ISMVL-96, Santiago de Compostela, 1996.
 105. “Homenaje a Luis A. Santaló”, Cons. Arg. Barc. – Univ. Barcelona, Paraninfo UB,  Barcelona, V-1996.
 106. “Ponga un matescopio en su vida y en su clase”, II Xornadas Matemática Recreativa, La Coruña, VI-1996.
 107. “We cannot wait for the future, we need to change now”, ECSITE Conf. 96, La Villette-Paris, 1996.
 108. “Las Matemáticas de la liberación” INAP-Gobierno de Navarra, Pamplona, 1996.
 109. “What I have learnt from Prof. B. Schweizer”, Dept. Mathematics and Statistics, University of Massachusetts, Amherst (USA), 1996.
 110. “Arquitectura y matemáticas” en Seminario El pensamiento matemático, eje de nuestra cultura, Fundación Santa María, Euroforum – El Escorial, IX-1996.
 111. “El futur ja no és el que acostumava a ser”, Conf. Plenaria 7è. Congrés Int. Atenció a la Infància en Edat Escolar, Barcelona, XI-1996.
 112. “La matemática de la liberación”, Conf. Clausura Sem. Int. Olimpiada Matemática Argentina, S. Miguel de Tucumán (Argentina), XI-1996.
 113. “El arte de visualizar la matemática” Sem. Int. (50 horas cátedra) Olimpiada Matemática Argentina, San Miguel de Tucumán (Argentina), XI-1996.
 114. “Mathematiciens, lay people and science journalism” (Round table) Museu Ciència de Barcelona, Novembre, 1996
 115. “Tendencias actuales sobre evaluación en Matemáticas”, CP. Logroño – MEC (4h), Logroño, 1996.
 116. “Las Matemáticas de la liberación”, Conf. Inag. Jorn. Prov. Ens. Mat., Junta de Andalucía, C.P. Andújar, I-1997.
 117. “La lección que nos dió no está acabada ¡y el corazón no olvida!. El legado de Gonzalo Sánchez Vázquez”, Jornadas Homenaje Póstumo al Profesor Gonzalo Sánchez Vázquez, Fac. Mat. Univ. Sevilla, Sevilla, III-1997.
 118. “Tutoring versus counselling in open and distance learning. A case-study on the redefinition of tutoring in a virtual campus”. The 18th ICDE World Conference. Pennsylvania State Univ., USA, 1997.
 119. “Matemáticas y Arquitectura: Forma, Función y Belleza” en Seminario El pensamiento matemático, eje de nuestra cultura, Fundación Santa María, Euroforum – El Escorial, IX-1997.
 120. “Fer menys per fer més” (C. Alsina – C. Burgués), Conf. Inag. 3es. Jor. Didàctica de les Matemàtiques a les Comarques Meridionals – APMCM, Univ. Rovira i Virgili, Reus, XI-1997 + Jor. Did. Mat. Girona, Univ. Girona (1998).
 121. “Aventuras en 3D” Semimario Internacinal (50 horas cátedra) Olimpiada Matemática Argentina, San Carlos de Bariloche (Argentina), 1997.
 122. “La Matemática hermosa se enseña con el corazón”, Conf. Clausura Seminario Internacional Olimpiada Matemática Argentina, San Carlos de Bariloche (Argentina) XI-1997 *Conf. Clausura XVIII J. Did. Mat. Soc. Prof. Mat. Canarias Isaac Newton, Tenerife, II-1998.
 123. “Gaudí – Geometría, Racionalidad e Imaginación”, Fourth International Conference of Gaudinist Studies. Barcelona, XI-1997.
 124. “El problema matemático de la imprecisión: preguntas y respuestas posibles”, I Seminario Karl Menger, Univ. Girona, Girona, 1997.
 125. “Geometría y matemáticas para arquitectos”. Curso Master “La enseñanza de la técnica en las Escuelas de Arquitectura”, ETSAB-UPC (12h), Barcelona, I-1998.
 126. “La Geometría de la Forma” en XVIII J. Did. Mat. Soc. Prof. Mat. Canarias Isaac Newton (10 h). Tenerife, II-1998.
 127. “Matemáticas y vida cotidiana” CP Almería + CP Málaga + CP Granada, 1998.
 128. “Hacer menos… para hacer más. Un reto matemático llamado futuro” Conf. Clausura Seminario Internacional Olimpiada Matemática Argentina, Mar del Plata, Argentina, 1998.
 129. “Matemáticas para ciudadanos” en Seminario Internacional (50 horas cátedra) Olimpiada Matemática Argentina, Mar del Plata (Argentina), 1998.
 130. “Projectes una forma d’avaluar, una forma d’aprendre”. J. Mat. Expodidáctica, Barcelona, 1998.
 131. “Why the professor must be a stimulating teacher. Towards a new paradigm of teaching mathematics at University level”, ICMI Study Univ. Math. Singapore, 1998.
 132. “Urgeix mussa matemàtica implicada en la renovació del ram. Mussols i lloros abstenir-se” (C. Alsina – C. Burgués), Jor. Creativitat, Terrassa, 1998.
 133. “Geometría y Arquitectura”, Sem. Pens. Mat. Eje Nuestra Cultura, Fundación Santa María, Euroforum – El Escorial, 1998.
 134. “Clases de Matemáticas con Música”, III Enc. Mat. Recreativa A Coruña, 1998.
 135. “Matemáticas y seducción” Prog. Ciencia, Fac. Ciencias, Univ. Granada, Granada, 1998.
 136. “¿Menos que ayer pero más que mañana? Las matemáticas en carreras científicas y técnicas, hoy”
 137. “¡Lo que necesitamos es conectar! La enseñanza de las matemáticas y de las Ciencias Experimentales. Univ. Verano de la Univ. Complutense de Madrid, El Escorial, 1998.
 138. “El dret a saber i conèixer” Escola Estiu Rosa Sensat (sessió plenària tema general) VII-1998 + Inag. Curs  Escolar Aj. Cornellà de Llobregat, 1998.
 139. “Matemàtiques útils i divertides” Esc. Can Palmer Form. Perm. UPC-Baix Llobregat, XI-1998.
 140. “Renovaciones y clases de matemáticas” Ses. Acad. Premios Int. Thales-San Fernando, San Fernando,1998.
 141. “Geometría y Proyectos Arquitectónicos” (2 h) Master Arquitectura – crítica y proyecto, ETSAB-UPC, 1998.
 142. “Matemáticas y Construcción” (9 h) Master Construcción, ETSAB-UPC, I-1998.
 143. “El futur ja no és el que acostumava a ser: reptes universitaris”, Acte Acad. F. Promoció, EU Politècnica Manresa – UPC, Manresa, 1998.
 144. “Tendències Internacionals en Educació Matemàtica” (1 crèdit) CQP-Matemàtiques, UPC, 1998.
 145. “Sorpreses a les classes de matemàtiques”, Escola d’Estiu d’Osona,1999.
 146. “Sorpreses matemàtiques”, XVI Universitat d’Estiu de Gandia, Universitat de Valencia,1999.
 147. “Mathematical Modelling by means of functional equations: The missing link in the learning of functions”, ICTMA9, Lisboa (Portugal), 1999.
 148. “Sorpreses a les classes de matemàtiques (guais)”, Inaug. XXII Esc. Estiu Osona, 1999.
 149. “Borrositat, Contradicció i Seny”, Seminario Inteligencia Artificial, IIA-CSIC, Bellaterra, 1999.
 150. “Entre la realidad y la utopía… Nosotros los de mates”, Conferencia IX JAEM, Lugo IX-99.
 151. Sorpresas Matemáticas, Seminario Internacional (50 horas cátedra) Olimpíada Matemática Argentina, La Cumbre (Argentina), 1999.
 152. Creativitat y musas matemáticas, Conf. Clausura Seminario Internacional Olimpíada Matemática Argentina, La Cumbre (Argentina), 1999.
 153. “Què en sabem de les muses matemàtiques? Cap a una avaluació creativa”. Clausura IIIª J. Maria Rúbies de Recerca i Innovació Educativa. Univ. de Lleida, XI-99.
 154. “El Matescopi. Una mirada matemàtica a l’escola del 2000”. Conf. Clausura I Jor. Did. Mat. Univ. Vic (maig 2000), Vic.
 155. “Matemàtiques i vida quotidiana” Fundació SEMG, Vilanova i la Geltrú; UPC & TV-VG (1999).
 156. “Encouraging teachers, why and how” Plenary lecture 25th ATEE, Barcelona, Agost 2000.
 157. “Urgeixen muses matemàtiques per a la renovació del ram. Dinosauris i lloros abstenir-se” (amb C. Burgués). Inaug. Fira Matemàtica Igualada (2000), Inaug. Cel. 2000 C.R. Berga.
 158. “Educació Matemàtica: realitats i utopies”. Aj. S. Just Desvern (2000).
 159. “Geometría y Realidad” en XVI C. Did. Ens. Soc. ICE, Univ. Zaragoza (2000).
 160. “Matemáticas, Técnica y Sentido Común” en E.T.S.I.C.C. Univ. La Coruña (2000).
 161. “La Geometría de Gaudí” en E.T.S.A. La Coruña a Univ. La Coruña (2000).
 162. “Les matemàtiques útils per a ciutadans com cal”. Cel. Any 2000, Valls.
 163. “La Geometria que Serveix” Impartida 6 cops, a tots els batxillers d’Andorra per invitació del Govern Andorrà (2000).
 164. “L’ensenyament de Matemàtiques avui” amb C. Burgués, Escola la Roda (Terrassa).
 165. “Estudiar on-line: tècniques d’estudi” ETSEIT-UPC (Terrassa), 2000.
 166. “Matemàtiques al servei de la societat de la informació” PFZ Sant Cugat del Vallès, 2000.
 167. “Les PAAU en Cataluña” VIII Jor. Acceso Universidad Univ. Sevilla, 2000.
 • 29 desembre 1999. El “Consejero de Educación de la Junta de Andalucía”, amb motiu de l’Any Mundial presenta al Museu de la Ciència de Granada el llibre de contes “Para Elisa, tres lobos y un cerdito feroz” (Cuentos de Ciencia-Museo de la Ciencia, Proyecto Sur, Granada 1999) de Claudi Alsina.
 • 24-27 gener 2000. Claudi Alsina és convidat pel Ministeri d’Educació d’Andorra a impartir la conferència “La geometria que serveix” per a tots els batxillers d’Andorra (6 actes) i la conferència plenària “Comptar bé per a viure millor” dirigida a tot Andorra.
 • 5 febrer 2000. Claudi Alsina clausura els “National Mathematical Days” del professorat holandès de matemàtiques a Utrecht impartint la conferència “The mathematical muses”.
 • 15 febrer 2000. Claudi Alsina imparteix la conferència “Matemàtiques i vida quotidiana” al IES Pau Vila de Sabadell, organitzada amb motiu de l’Any Mundial.
 • 17 febrer 2000. Claudi Alsina imparteix la conferència “Musas matemáticas” a Avilés amb motiu de l’Any Mundial organitzat per l’APM Agustín de Pedrayes.
 • 19 febrer 2000. Claudi Alsina imparteix la conferència “De que sirven las matemáticas a la vida cotidiana” al Cicle del 2000 organitzat per l’Ajuntament de Gijón.
 • 23 febrer 2000. Claudi Alsina imparteix la conferència “Sorpresas matemáticas” al IES de Sant Feliu de Guixols dintre del cicle de l’any 2000.
 • 29 febrer 2000. Claudi Alsina imparteix la conferència “Sorpresas matemáticas” a la Universitat Miguel Hernández d’Elx.
 • 15 març 2000. Claudi Alsina i Carme Burgués donen conferència col·loqui a l’Escola La Roda de Terrassa organitzada per l’AMPA amb motiu de l’any 2000.
 • 21 març 2000. Claudi Alsina inaugura les Jornades de Profesores Matemáticas de la Comunidad de Madrid a l’Inst. S. Isidro (Madrid): “Las musas matemáticas. En recuerdo de D. Pedro Puig Adam”.
 • 22 març 2000. Claudi Alsina inaugura les activitats de l’Any 2000 a la Comunitat Valenciana donant conferència a l’Aula Magna de la Univ. de València (videoconferència al País Valencià): “¿De que serveixen les matemàtiques a la vida quotidiana?”
 • 24 març 2000. Claudi Alsina clausura curs al CEP de Linares, Jaén: “Las musas matemáticas y la creatividad en clase”.
 • 28 març 2000. Claudi Alsina dona conferència organitzada amb motiu de l’Any 2000 al C.R. Sant Joan Despí: “Comptar bé per viure millor”.
 • 30 març 2000. Claudi Alsina inaugura el cicle de conferències de l’Any 2000 al Ferrol, A Coruña: “Las musas matemáticas. Hacia una enseñanza creativa”.
 • 4 abril 2000. Claudi Alsina dona conferència en els Actes Any 2000 Univ. A Coruña “La Geometria de Gaudí” a l’ETS Arquitectura A Coruña.
 • 5 abril 2000. Claudi Alsina dona conferència a els Actes Any 2000 Univ. A Coruña: “Matemáticas, Técnica y sentido común” a l’ETSICCP de A Coruña.
 • 8 abril 2000. Claudi Alsina forma part del Comité Organitzador i intervé a “Homenatge a Mª Antonia Canals” a la Universitat de Girona.
 • 11 abril 2000. Claudi Alsina dona conferència al cicle Actes Any 2000 de Navarra a Univ. Pub. Navarra al Planetari de Pamplona: “Las musas matemáticas: hacia una enseñanza creativa”.
 • 12 abril 2000. Claudi Alsina dona conferència organitzada amb motiu de l’Any 2000 per l’Ajuntament de Sant Just Desvern: “Educació matemàtica: realitats i utopies”.
 • 27 abril 2000. Claudi Alsina dona conferència organitzada amb motiu de l’Any 2000 a Institut J. Brugolat de Banyoles: “Matemàtica i vida quotidiana”.
 • 27 abril 2000. Claudi Alsina dona conferència organitzada amb motiu de l’Any 2000 pel grup de mestres del Pla de  l’Estany a Cornellà del Terri: “Sorpreses matemàtiques docents”.
 • 28 abril 2000. Claudi Alsina presenta a Vilanova i la Geltrú el llibre de Joan Gómez Urgellès (UPC) “L’altra cara de les matemàtiques” editat amb motiu de l’Any 2000.
 • 16 maig 2000. Claudi Alsina inaugura cicle conferències any 2000 Fac. Matemàtiques de la Universitat de Múrcia (Múrcia): “Las musas matemáticas: Hacia una enseñanza creativa”.
 • 17 maig 2000. Claudi Alsina inaugura cicle conferències any 2000 Sociedad Profesores Matemáticas de Castilla-La Mancha (Albacete): “Las musas matemáticas: Hacia una enseñanza creativa”.
 • 18 maig 2000. Claudi Alsina participa cicle conferències any 2000 de Ibercaja a Saragossa: “Sorpresas matemáticas”.
 • 24 maig 2000. Claudi Alsina dona conferència a IES de Viladecavalls (Vallès Occidental) sobre “Sorpreses Matemàtiques”.
 • 20 juny 2000. Claudi Alsina participa al Programa de Catalunya Radi “Sorbets de Ciència” dedicat a la matemàtica amb motiu de l’Any 2000.
 • 6 juliol 2000. Claudi Alsina organitza la taula d’homenatge als professors de matemàtiques referents del s. XX al CEM2000 (Mataró).
 • 10 juliol 2000. Claudi Alsina presenta el llibre de Mª A. Canals “Viure la Matemàtica de 3-6 anys” a l’Escola d’Estiu de Rosa Sensat (Barcelona).
 • 29 agost 2000. Claudi Alsina dona plenària al XXV Congress of the ATEE al Paraninf de la UB, sobre “Encouraging teachers: why and how”.
 • 6 setembre 2000. Claudi Alsina dóna conferència inauguració del curs al Vallès Oriental (IES A. Comellas, Granollers): “Las muses matemàtiques”
 • 7 setembre 2000. Claudi Alsina inaugura les Jornades de Plàstica de l’ICE-UB amb la conferència “Es qui mira qui fa el quadre? Matemàtiques i Plàstica” i participa a la taula rodona final sobre Art i Matemàtiques.
 • 8 setembre 2000. Claudi Alsina dóna conferència inauguració de curs a Horta-Guinardó “La creativitat a classe de matemàtiques tot tocant de peus a terra”.
 • 11 setembre 2000. Claudi Alsina inaugura les Jornades del ICE de la Universidad de Zaragoza: “Geometría y realidad”.
 • 15 setembre 2000. Claudi Alsina dóna la Lliçó inaugural del curs 2000-2001 a la FME: “Pere Puig i Adam (1900-1960): Passat, Present i Futur”.
 • 28 setembre 2000. Claudi Alsina dóna conferència inauguració de curs de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat (Palau Can Buxeres): “La creativitat a classe de Matemàtiques”.
 • 19 octubre 2000. Claudi Alsina dóna conferència inauguració de curs a Ajuntament de Sant Boi: “Les muses matemàtiques”.
 • 26 octubre 2000. Claudi Alsina dóna la conferència “Nosaltres els ensenyants: realitats i utopies” per als Directors d’IES del Baix Llobregat a Esplugues.
 • 3 novembre 2000. Claudi Alsina dóna la conferència: “Les muses matemàtiques i el que els polítics podrien fer per elles” en el cicle Any Mundial de l’Ajuntament de Maó a Maó (Menorca).
 • 13-16 Novembre 2000. Imparteix Seminario Internacional (50 horas cátedra) Olimpíada Matemática Argentina,sobre Demostraciones sin Palabras, San Martín de los Andes (Argentina)
 • 16 Novembre 2000. Claudi Alsina clausura els Seminaris Internacionals de la OMA a San Martín de los Andes (Argentina) amb la conferència: “Geometría para ciudadanos tridimensionales”.
 • 22 Novembre de 2000. Claudi Alsina amb Carme Burgués dóna conferència a l’IES Baldiri Guilera del Prat de Llobregat sobre “Es necessiten muses per a renovar el ram. Lloros i dinosauris abstenir-se”.
 • 22 Novembre 2000. Claudi Alsina dóna conferència amb motiu de l’Any 2000 “Matemàtiques en la vida quotidiana” al Vapor Vell de Sants (Ajuntament Barcelona).
 • 25 Novembre 2000. Claudi Alsina modera la taula rodona de clausura de les Jornades de Girona de Primària sobre “la vigència de Puig Adam avui”.
 • 2 desembre 2000. Claudi Alsina inaugura les Xornades de València de l’Any 2000 del Professorat de Matemàtiques amb la conferència “Les muses matemàtiques”.
 • 4 desembre de 2000. Claudi Alsina clausura les celebracions de l’Any Mundial a la Universitat de Còrdova amb la conferència “Las musas matemáticas”.
 • 14 desembre de 2000. Claudi Alsina dóna la conferència “Per a que serveixen les matemàtiques” al IES Narcís Monturiol (Barcelona).
 • 16 desembre de 2000. Claudi Alsina clausura el congrés d’Educació Matemàtica 2000 de Bilbao amb la conferència “Geometría para ciudadanos tridimensionales”.
 • 30 desembre de 2000. Claudi Alsina publica el llibre “Estimar les Matemàtiques” (Ed. Columna, Barcelona 2000).
 • 11 gener de 2001. Claudi Alsina clausura les celebracions de l’Any Mundial a la Universitat de Jaén amb la conferència “Un reto matemático llamado futuro”.
 • Geometría para ciudadanos tridimensionales, Conf. Clausura Seminario Internacional Olimpíada Matemática Argentina, San Martín de los Andes (2000); 1r. Congreso Edu. Mat. Gov. Vasco, Bilbao (2000); Jor. Mat. CR Manresa (2001), Jor. Mat. Ens. Garraf (2001). Jor. Mat. Aplicada Univ. Politècnica de València (2002).
 • “Mirar el món… matemàticament” Ciència al Carrer. Aj. Barcelona-Ateneu Barcelonès- BTV (2001).
 • “Sorpreses matemàtiques” Universitat d’Estiu de Gandia-UV, Gandia (2001).
 • “Reptes de l’ensenyament de matemàtiques” Jor. R.D. Claver, Lleida (2001).
 • “Un reto llamado futuro”, Curso Ac. Mat.Consejeria Educ.Asturias, Oviedo (2001).
 • “Matemáticas para el Consumo”, CursoAc. Mat. Consej. Educ. Asturias, Oviedo (2001).
 • “Noves demandes socials a l’educació: el cas universitari” en Debat. Ed. Nou Cicle, Fund. Garriga-Mata, Safores (2001).
 • “Matemàtiques interessants per a nens que s’ho mereixen” C. Alsina & C. Burgués, 1ª Fira Mates Villa Olímpica – CR Sant Martí (2001).
 • “Animar al profesorado. La profesión docente hoy”, Jor. Educa. CFPR Móstoles, Madrid (2001).
 • “Les proves d’accés a la universitat” IES Les Corts, Barcelona, 2001.
 • “A Alfons Sarriá, Mestre en l’art docent de fer estimar les matemàtiques, estimant a la gent“, Fac. Psicologia UAB (2001).
 • “Catalunya: reptes de futur” (moderador) Jornada Reflexió Debat, Dept. Pres. Gen. Cat. (2001).
 • “Una quimera matemática: la conquista del interés”, Dia Esc. Mat. Inst. San Isidro, S.M.P.M. Enma Castelnuovo, Madrid, 2001.
 • “Matemàtiques, Consum, Ciutadans… i Euros” I.C. Com – Dep. Enseny. Dep. Ens. Generalitat de Catalunya, 2001.
 • “C.Q.D.: Como Quisiéramos Demostrar” Clausura Sem. Int. Res. Problemas Olimpíada Matemática Argentina, Argentina, 2001.
 • “Si l’educació és un tresor… nosaltres som els joiers. Un recull de futurs utòpics per a professorat realista”, Jor. Ed. Maria Rúbies, Univ. Lleida, Lleida, novembre 2001.
 • “Fer estimar les matemàtiques” Conferència Inauguració en Cicle Itinerant de Conf. Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya realitzada 21cops arreu de Catalunya (2001/2002). Tarragona (2), Girona (2), Tortosa, Esplugues (2), Taradell (2), Barcelona (4), L’Hospitalet (2), Parets (2), Lleida(1), Cerdanyola (2).
 • “L’educació és un tresor. Alguns grans reptes de l’educació avui” Inaug. Curs 2001/2002, Aj. Molins de Rei (2001).
 • “Tècniques de seducció matemàtica “ Prof. Osona-Grup ICE-UB, Vic (2001)
 • Matemàtiques i societat”. Jor. ICE Sant Cugat (2001).
 • “Adèu, Wamba, adèu. Aprendre a conèixer, avui” Jor. Consell escolar de Catalunya, Barcelona (2001).
 • “Secretos Geométricos curiosos en Arquitectura”. Ciclo Cultural Albacete. Albacete (2001).
 • “La geometría de Gaudí a classe” Consell Comarcal Alt Empordà, Figueres (2002).
 • “Los secretos geométricos de Gaudí”, Cursos de Verano Universidad Complutense de Madrid, EL Escorial (2002).
 • “Geometría y creatividad en Arquitectura”, Cursos de Verano Universidad Complutense de Madrid, EL Escorial (2002).
 • “Géometrie pour des citoyens tridimensionnels”, Institut Henri Poincaré- IREM de Paris7, Paris (2002).
 • “Tendències en l’Eduació Matemàtica a nivell internacional “, CQP-UPC (3 cursos).
 •  “Querido Profesor Santaló”, Acto Hom. L. Santaló, Univ. Girona (2002).
 • “Menys temes, més idees; menys rutines, més creativitat. Educació, matemàtiques I segle XXI,Conferencia Magistral Inauguració curs 2002-2003,Facultat d’ Educació, Universitat de Barcelona
 • “Higher Education, Science and Industry” Co-operation belween Higher education, industry and society, ENQHEEI-UPC, Barcelona (2002).
 • “La capacitat educativa de l’art: Gaudí” (T.R.), Ins.Educ. Ajunt. Barcelona (2003).
 • “Les exposicions de l’Any Gaudí:Exposició del Tinell”(T.R.) Els Juliols de la UB, UB; Barcelona (2002).
 • “Donar la ma, obrir la ment i tocar el cor: Utopies per a gent que estima  l’educació” Conf. Central Actes 25 Aniversari Sec Educació CCOO, Barcelona (2002).
 • “CVD.: Com Voldríem Demostrar” Demostrar” CRP Anoia (2002).
 • “Menys temes, més idees; menys rutines, més creativitat. Educació per el sXXI, Conferencia Inauguració curs 2002-2003 a Olesa de Montserrat (2002).
 • “Consells Matemàtics-Apadrinament de la Promoció 2002” FME, UPC; Barcelona (2002).
 • “El legado de L.A. Santaló” Real Academia Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, Madrid (2002).
 • “La Matermàtica a la vida quotidiana” Col. Costa i Llobera, Barcelona (2002).
 • “El desarrollo de la LOU por las Comunidades Autònomas”, 20ª Jornadas de Gerencia Universitaria, Univ. de la Rioja, Logroño (2002).
 • “Les mathematiques dans la vie quotidienne” Institut Français Saragosse, Zaragoza (2002).
 • “Barcelona: Mirades científiques. La ciutat  matemàtica” Set Ciències a Barcelona, Aj. Barcelona, Barcelona (2002).
 • “Gaudí i la Matemàtica (2) en Cicle “L’obra d’Antoni Gaudí com a recurs educatiu” Fund. Caixa Catalunya, Barcelona (2002) .
 • “Sobre el film Pi (fe en el caos) Cicle cinema, Museu de la Ciència, Fundació La Caixa, Barcelona (2002).
 • “El futur pertany als que creuen en la belleza dels seus somnis. Unes reflexions universitàries”, Acte de Graduació Fundació Escoles Garbí presidit pel Conseller en Cap Artur Mas, Esplugues de llobregat (2003).
 • “La colaboración universitaria latinoamericana: Una matemática para compartir”, Encuentro de Sociedades Latinoamericanas de Mateméticas, Univ. Santiago de Compostela (2003).
 • “Las pruebas de acceso a la Universidad: una visión constructiva” IX J.Acceso Univ., Univesidad de Sevilla, Sevilla (2003).
 •  “Impacte de la Universitat en el territori”, CCCB-Associació Catalana de Ciencia Regional, Barcelona (2003).
 •  “La construcció del sistema universitari català avui” Conf. Inaug. Curs ETSE-URV, Tarragona (2003).
 •  “CQD: Como Quisiéramos Demostrar” Conf. Homenaje F.Anillo, Soc, Thales, Univ. de Córdoba, Córdoba (2003).
 •  “Matemáticas (sin recetas) para vivir mejor” Conf. Inaugural VII Congreso FEFE, Tenerife (2003).
 •  “CVD: Com Voldríem Demostrar” Acte CRP de l’Anoia (2003).
 •  “Nosaltres, els de l’educació: tres contes, tres mirades, tres raons” Conf. Inaugural Acte Pres. Pla Formació 2002-2003, Dep. Ensenyament, Generalitat de Catalunya, Auditori de Barcelona (2003).
 •  “El futur pertany als que creuen en la bellesa dels seus somnis. Els joves i l’educació, avui” En I Jornades de la Joventut, Ministeri d’Educació, Joventut i Esports, Centre Congresos Comú d’Andorra la Vella (2003).
 •  “Ciencia a la vida quotidiana”, Conversa Pedagògica de Ciencia” Claudi Alsina-Claudi Mans, Museo de la Ciencia, Fundació La Caixa, Barcelona (2003).
 •  “Ritmes, matemàtiques i imatges”, Col.loqui Claudi Alsina-Jorge Wagensberg, Museo de la Ciencia, Fundació La Caixa, Barcelona (2003).
 •  “Tres cartes d’amor i una reflexió educativa”, Acte Homenatge Dep. Ens. M. Nel·lo i M.Mora, IES Maragall, Barcelona (2003).
 •  “La mirada geomètrica: natura versus creativitat” en lide Forma i funció Act. Any Disseny 2003, Museo de la Ciencia, Fundació La Caixa, Barcelona (2003).
 •  “Convergencia en materia de educación superior en la C.A.C.”, Curso B7 Ed. Sup. En Europa. Univ. Verano de la Euskal Erico Uniberstaitatea, San Sebastián (2003).
 •  “Els reptes  universitaris catalans, avui ”  El Círcol, Reus (2003).
 • “Menys temes, més idees; menys rutines, més creativitat” Conf. Inauguració Jor.Mat.UNIFF-UPC, Centre Cultural de Martorell, Martorell (2003).
 • “El teorema del amor. Demostración completa” Conf. Clausura, XI JAEM, Las Palmas de Gran Canaria (2003).
 •  “Nous reptes de les universitats i les professions” En Diada Telecomunicacions a Catalunya, Barcelona (2003).
 • “La Universitat de Girona: Projecció i futur”en Acte Consell Univ. CiU, Girona (2003).
 • “University System in Catalonia”, First European N. School Univ. Administration, DURSI-Generalitat de Catalunya, 2003.
 •  “Fem matemàtiques a tot arreu” (2) Els matins del museu, Museu de la Ciència, Fundació La Caixa, Barcelona (2004).
 • “Fer estimar les Matemàtiques” Cicle Conf. Manacor (Illes Balears), Acte Embaixada Espanyola a Andorra (Andorra la Vella) (2004).
 • “El extraño caso de los distintos iguales“ Ciclo conf. Soc. Prof. Mat. Asturianas (Gijón) + Ciclo Conf. R. Lorca (Lorca) + Conf. Claus. Jornadas SAEM Thales (Huelva) 2004 + Ciclo Mapfre La Laguna – Las Palmas de Gran Canaria (2005).
 • “`Sorpreses Matemàtiques” Aula Esc. Europea (2004).
 • “Less chalk, less words, less symbols… more objects, more context, more actions”, Plenary Talk ICMI Study 14 (Dortmund) (2004).
 • “A nosaltres ens toca fer la Universitat del segle XXI: 7 reptes, 7 oportunitats, 7 compromisos”, Universitat d’Andorra. Comú de S. Julià (Andorra) (2004).
 • “Reptes de la recerca per a joves”, V Exporecerca Jove, INCIE, UPC (Barcelona) (2004).
 • “Géométrie pour les citoyens tridimensionelles”, Proy. Europeo Inst. Toulouse (Toulouse / França) (2004).
 • “Calidad educativa matemática para el s. XXI” con C. Burgués, Univ. Maner, Talca (Chile) (2004).
 • “Mentre els estudiants continuin sorprenent-nos, seguirem estimant aquesta professió. Set reptes, set oportunitats, set compromisos“ 75è An. IES Maragall, Barcelona (2004).
 • “Menos símbolos, menos ficción,… más realismo”, Conf. Clausura Xornadas Educ. Matematica, Cons. Ed. Ord. Univ., Xunta de Galicia  (Santiago de Compostela), (2004).
 • “Recursos i teatralitat: el cas de les Matemàtiques” (3 h) Master Comunicació Científica, IDEC-Universitat Pompeu Fabra (Barcelona), (2005).
 • “El informe Gurb en el Madrid del 2505”, Homenaje a Miguel de Guzmán, Fac. Matemáticas, Universidad Complutense de Madrid (Madrid), (2005).
 • “Matemàtiques arreu, descobrim les del museu”, Cosmocaixa (Barcelona) 2005.
 • “Miguel de Guzmán: la lliçó d’un matemàtic compromés”, 2ª. J. Ens. Mat. SCM-FEEMCAT, Institut d’Estudis Catalans, (Barcelona), (2005).
 • “La cuina dels nombres” amb C. Burgués, Cosmocaixa (Barcelona (2005).
 • “Sorpresas matemáticas en 3D”, Paseo por la Geometría-05, Fac. Matemáticas, Universidad del País Vasco (Bilbao), (2005).
 • “Matemática casera: la Geometria de los objetos cotidianos” Ciclo Cultural Ibercaja, Zaragoza (2005).
 • “Sorpresas matemáticas” Ciclo Cultural IES de Zaragoza, Zaragoza (2005).
 • “La Matemàtica a la nostra vida quotidiana”, Cicle El Ganxo, Santa Eulàlia de Ronssana (2005).
 • “Geometria Quotidiana”, Esp. Cultl. El Corte Inglés (Barcelona + Matefest, Fac. Matemàtiques Universitat de Barcelona (Barcelona) + Col. Betania Patmos (Barcelona) (2005).
 • “Internet i escola: com aprofitar la xarxa sense quedar-hi atrapats”, Inst. Municipal Educació, Aj. Barcelona, Cibernarium (Barcelona) (2005).
 • “Matemàtiques a la vida quotidiana” Conf. I Director del curs, Cosmocaixa, Barcelona (2005).
 • “Cosmocaiza i l’ensenyament de les matemàtiques” (4h) Taller, Els Juliols de la UB, Cosmocaixa, Barcelona (2005).
 • “Isla Innovación. El crucero matemático de nuestra vida”, Conf. Clausura, XII JAEM, Albacete, 2005.
 • “Si Enrique VIII tuvo 6 esposas ¿cuántas tuvo Enrique IV?. El realismo en Educació Matemàtica”, Simp. Iberoamericano (Castelló), 2004, Clau. Curso Form. Mat. Univ. Valladolid (2005) + Curso Form. Mat. Getxo (2005).
 • “Secretos Geometrícos en Arquitectura”, Univ. La Laguna (2005) + Univ. Pol. Las Palmas (2005) (5h).
 • “L’Educació Matemàtica de Qualitat: un compromís de tots”, Jor. Esc. Estiu Escoles Vedruna, Vic (2005).
 • “Problemes quotidians, models matemàtics i una mica de sentit comú”, Jor. Model. Mat. UPC-Vilanova i la Geltrú (2005).
 • “La recerca cosa de tothom”, Jor. Sec. – Univ. UPC, ETSEIB (2005).
 • “Historias de un medio contadas por el mismo” Jor. Dia Mat. 05, Vigo, (2005).
 • “Seminario Matemáticas Visuales”, (10 h ) Vigo, (2005).
 • “The mathematical muses and the theorem of love”, A.T. Math. New Zealand, Christchurch (2005).
 • “Proofs Without Words: how to make them” Workshop (3h), A.T. Math. New Zealand, Christchurch (2005).
 • “On cal situar-se per mirar un quadre? Algunes sorpreses geomètriques en Art i Diseny”, Cicle Art i Ciència, Fund. La Caixa, Palma de Mallorca (2005).
 • “Matemàtiques visuals i demostracions sense paraules”. Conf. Curs Did. Mat. Universitat de Barcelona, Barcelona (2005).
 • “Sorpreses polièdriques i poliedres gaudinians”. Gabinet Tècnic Temple Sagrada Família, Sagrada Família, Barcelona (2005).
 • “El extraño caso de los distintos iguales” Fund. Mapfre-UL, La Laguna (Tenerife) + Fund. Mapfre – UP Canarias, Las Palmas (Gran Canaria), (2005).
 • “Els secrets matemàtics dels edificis” Conf. cicle Visions de la Ciència, Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras, Barcelona (2005).
 • “La geometria de les coses de casa ” Conf. cicle Visions de la Ciència, Biblioteca Poble Sec – Francesc Boix, Barcelona (2005).
 • “Com aplicar la ciència de manera entenedora“ Col·loqui final Cicle Visions de la Ciència, Ateneu Barcelonès, Barcelona (2005).
 • Geometria Cotidiana: formas geométricas y diseño de objetos, Seminario Internacional(48 horas càtedra) Olimpiada Matemática Argentina, La Cumbre, (Argentina), 2005.
 • “El informe Gurb 2505: el misterioso lenguaje del pueblo matemático”, Conf. Clausura Seminario Internacional Olimpíadad Matemática Argentina, La Cumbre, (Argentina ),2005.
 • “El teorema del amor. Demostración completa”. Conf. Inaug. Curso Geometria Primaria de R. Pérez-Gómez (Director) Univ. Int. Menéndez Pelayo, Santander (2005).
 • “Geometria cotidiana” Conf. Clausura Curso Geometria Secundaria de M. Gaspar (Director), Univ. Int. Menéndez Pelayo, Santander (2005).
 • “El Cosmocaixa i l’ensenyament de les matemàtiques” (8 h) en Curs Deconstuir el Cosmocaixa de C. Mans (Director), Els Juliols de la Universitat de Barcelona, Barcelona (2005).
 • “L’Avaluació Educativa” Conversa Pedagògica amb J. Prat, Cosmocaixa, Barcelona (2005).
 • “Matemàtiques Visuals i Demostracions sense Paraules”, Jor. Mat. Aplic., Dept. Mat. Apl. U.P. Valencia, Valencia (2005).
 • “Geometria Cotidiana” i “Visualització”, Seminari (4 h) CP Palma de Mallorca + CP Inca (2005).
 • “Geometria Cotidiana” Conf. Inag. Jor. Fom. Profer. Com. Madrid, Madrid (2005).
 • “La mirada matemática” Conf. Inaug. Assoc. Prof. Mat. Xeix, Illes Balears,  Palma de Mallorca (2005).
 • “Illa Competències. El creuer matemàtic competencial”. Jor. Cop. Mat. Dept. d’Educació, Generalitat de Catalunya (2005).
 • “Isla Innovación, el crucero matemático de nuestra vida”, Conf. Clausura JAEM, FESPM, Albacete (2005).
 • “L’Educació i Innovació de Qualitat: un comprimís de tots”, Escoles Pies Balmes, Barcelona (2006).
 • “Mirar Barcelona Matemàticament” Observatori Fabra, Barcelona (2006).
 • “Sitúe los números en la inteligencia de su corazón – Las 8 competencias matemáticas para vivir mejor”, Cátedra Jorge Juan, Univ. La Coruña – Ministerio Defensa, Ferrol (2006).
 • “Geometría cuotidiana” Grup Gent Gran Esc. Isabel Villena, Barcelona (2006).
 • “Sorpresas poliédricas” jor. Mat. Hom. J.L. Mosquera, Univ. La Coruña, A Coruña (2006).
 • “El Cosmocaixa i l’ensenyament de les matemàtiques“, Cosmocaixa, Fund. La Caixa (2006).
 • “Menys pissarra, menys discursos, menys simbolisme… més contes, més cançons, més realisme” VII Jor. Intercanvi Exp. Pedagògiques, Badalona / Jornadas Soc. Prof. Castilla-León, Soria (2006).
 • “El crucero matemático competencial“ V Enc. Int. Educ. Santilla, México D.F. (2006).
 • “Matemáticas Visuales: 100 bellos teoremas y sus demostraciones sin palabras”. Seminario (48 h. Càtedra), XXXII J. Res. Prob. Olimpiada Matemática Argentina, Mar del SEminario Internacional, Argentina (2006).
 • “Iniciación a la Girología” Conf. Clausura Seminario InternacionalOlimpiada Matemática Argentina, Mar del Plata, Argentina (2006).
 • “Demostraciones visuales” Jor. Mat. Prof. Mat. Economía, Univ. San Pablo CEU, Madrid (2006), Didàctica Matemàtiques Univ. Barcelona (2006), Curs CAP-UPC (2006).
 • “Las virtudes educativas de las demostraciones matemáticas visuales”, Jornadas Reg. CPR Cádiz, Jérez (2006).
 • “Isla Innovación, el crucero educativo de nuestra vida”, Conf. Inaugural II Esc. Verano Almagro-MEC-Cons. Gen. Col. Doc. Lic. Fil. Let. Ciencias, Almagro (2006).
 • “Iniciación a la girología” Jornada 15è. Aniv. Soc. Prof. Mat. Comarques Meridionals, Reus (2006).
 • “Són útils, són divertides… són les matemàtiques” Cicle Ciència Cosmocaixa-Lleida, Fund. La Caixa, Lleida (2006) ; Escola Virolai, Barcelona (2006), Matins del Museu Cosmocaixa, Fund. La Caixa (2007).
 • Les claus geomètriques de Gaudí, Cicle Cares de la nostra Ciència, Ajuntament de Barcelona, Palau Robert, Barcelona, 2007.
 • Less chalk, less writing… more images, more objects for enjoying geometry. 2007-NCTM Lecture, Atlanta (USA), 2007.
 • Materials quotidians com a recursos didàctis, Conf. Inaugural. Jorn. Mat. Sec., Cosmocaixa, Barcelona, 2007.
 • Illa Innovació: El Creuer matemàtic de la nostra vida. Escoles THAU, Barcelona, 2007 i Fundació Martí L’Humà, La Garriga, 2007; CPR Tortosa, Tortosa, 2007.
 • La vuelta al mundo buscando las 8 competencias. Conf. Inaugural Curso Prof. Primaria (MEC-UMP) Universidad Menéndez Pelayo, Santander, 2007.
 • Imatges per entendre millor les matemàtiques: Demostracions Visuals sense Paraules, Departament d’Educació, Generalitat de Catalunya, 2007.
 • Iniciación a la  Girologia, CPR de Cáceres, Cáceres, 2007.
 • Nosotros, los de mates, IES Alcántara, 2007.
 • Retos y compromisos actuales en educació matemàtica, Alcántara, 2007.
 • Our homes are museums, Math & Design 2007, Blumenau, Brazil, 2007.
 • Nosaltres, el de mates. Defectes I virtuts capitals del professorat de matemàtiques. Conferencia de clausura Master Didáctica Matemática. Prof. Sec. UPF, Universitat Pompeu Fabra, 2007.
 • Mis queridos profesores de matemáticas. Museo Ciencia y del Agua, Murcia, Murcia, 2007.
 • Nombres, notes i sons: les sorprenents relacions entre matemàtiques i música, Cosmocaixa, Barcelona, 2007.
 • Imágenes para entender mejor las matemáticas, Jor. Prof. Ciencias, Dep. Educación, Xunta de Galicia, Santiago de Compotela, 2007.
 • Les nostres cases son museus. La geometría en el disseny d’objectes, Cicle Casa Cultura, Girona, 2007.
 • Matemàtiques i interdisciplinarietat. IES N. Monturiol – CPR Figueres, Figueres, 2007.
 • Dos números y tres historias de amor. Conf. Clausura Seminario Internacional, Olimpíada Matemática Argentina, Huerto Grande (Córdoba, Argentina), 2007.
 • Matemáticas y Arte. Seminario 48h cátedra, Olimpíada Matemática Argentina, Mar del Plata, 2007.
 • Gaudi Code. Geometry for creativity (2 sessions) Lewis & Clark College, Portland (USA), 2007.
 • Geometría y diseño, Ciclo Mat IES de Aragón, Zaragoza, 2007.
 • Geometría para ciudadanos tridimensionales, Ciclo Mat. CAI, Zaragoza, 2007.
 • Secrets geomètrics en Arquitectura en X Jor. Arquitectura, ETS Arquitectura La Salle, Univ. Ramon Llull, Barcelona, 2007.
 • From probabilistic metrics to fuzy logic: a historical perspective of a mathematical modelling process and today’s challenges, European Center of Soft-Computing, Mieres, 2007.
 • Imagine all triangles living in the world… Classes de matemàtiques I imaginació. Conf. Inaugural, Master Ed. Mat. Univ. Pompeu Fabra, Barcelona, 2007.
 • Matemáticas: ¿una ciencia experimental? Conf. Ciclo Matemática y Cultura, UNED-Barbastro, Barbastro, 2007.
 • La volta al món cercant les vuit competències matemàtiques. Conf. Inaug. Curs 07/08, Aj. Castelldefels (setembre 2007) i Aj. Esplugues de Llobregat (octubre 2007), Cent. Prof. Torrent-Valencia (2008)
 • Geometria cotidiana, Fac. Ciencias, Univ. Oviedo, Oviedo, (2007).
 • Espai Europeu d’Educació Superior: un repte, un bunyol, una esperança. Jornada Joventut Nacionalista Catalunya, CDC, Barcelona (2008).
 • EEES i la Formació del professorat: reptes i esperances, Parlament de Catalunya – Grup CiU, Barcelona (2008).
 • Necesitamos profesores de matemáticas imaginativos, Univ. Santiago de Compostela, (2008).
 • Secretos Geométricos de Gaudí, Univ. Santiago de Compostela, Centro Cultural Cajastur de Oviedo, Univ. Pública de Navarra en Pamplona (2008).
 • Breaking Gaudi Code, ESOF 2008, Barcelona, 2008.
 • We should never leave home without mathematics, 5 AC Math, HCT-UAE, Abu-Dhabi (2008).
 • Ejonying problem solving in everyday life context, 5 AC Math, HCT-UAE, Abu-Dhabi (2008).
 • Innovating the teaching of mathematics, 5 AC Math, HCT-UAE, Abu-Dhabi (2008).
 • Worshop fo three dimensional citizens with hands-on resources, 5 AC Math, HCT-UAE, Abu-Dhabi (2008).
 • PISA results from a catalan perspective, PISA 2006. Int. Conf. OECD-A.P. Trento, Trento (2008).
 • Una verdad incómoda. El problema planetario del cambio matemático y lo que usted puede hacer. Acto Proyecto Sur-Conselleria Educació Xunta Galicia, Santiago de Compostela (2008).
 • Three dimensional people do not merit to be educated as flatlanders, 2n Center Study Mathematics Curriculum – Internacional Math. Cun. Conference, Univ. Of Chicago (USA), 2008.
 • Fes el teu futur. Acte Graduació Fundació Eduard Solé, Ripoll, 2008.
 • La Innovación Educativa Universitaria: una forma de vivir la profesión. Acto Oficial Inauguración CIDUI, Auditori de Lleida, Lleida (2008); ETS Ing. Inf.Universitat Politècnica de Valencia (2009) Universidad de Vigo (2010)
 • Imaginació a clase de matemàtiques en “Juliols de la UB”, Cosmocaixa (Barcelona) & Escola Garbí (Esplugues) 2008.
 • Imaging all triangles living in the world: imaginación y clases de matemáticas. Conf. Clausua Sem. Int. OMA, Huerta Grande (Argentina), 2008.
 • 0, 1.41, 1.618, 3.14, 51, 1729, 6174… Un Viatge pels nombres sorprenents, Cosmocaixa Barcelona, Tarragona, Lleida, 2008.
 • La Vida dels Nombres i els Nombres de la Nostra Vida, Aula Univ. Gent Gran, Cosmocaixa, Barcelona, 2008, Aula Univ. Gent GranCIC, Barcelona, (2009);Aula Univ. Gent Gran Arenys de Mar (2010).
 • Els secrets geomètrics de Gaudí, Cosmocaixa, Barcelona, (2008).Aula Univ. Gent Gran Col. Eng. Ind. Barcelona (2009). Aula Univ.Gent Gran La Garriga (2010), Aula Univ. Gent Gran Badalona (2010), Aula Univ. Gent Gran Les Corts (2010)
 • Materialaires & Recursaires, Ir. Simposi Innovació Educativa (EMA-UB), Cosmocaixa, Barcelona, 2009.
 • Unes reflexions personals i uns quants reptes universitaris d’avui, Diplomatura Postgrau Gestió Univesitaria, UAB, Bellaterra, 2009.
 • El teorema del amor, Demostración completa. Congreso Internacional Educación Matemática, Grupo Editorial Norma, Lima, 2009.
 • El jardí dels errors, Master Educació Matemàtica, UPF, Barcelona, 2009), IPR Garraf Inaug. Curs 09/10 (2009), IES Beatriz Galindo-Madrid Ciclo Univ Murcia Orihuela (2009)..
 • Nosaltres els de mates, CAP-UPC, Barcelona, 2009.
 • Desde las matemáticas con humor, Club Faro de Vigo, Vigo (2008) + Ciclo Conf. Ciencia Ayuntamiento de Málaga, Málaga (2009).
 • De la teoría de fractals i l’arquitectura d’Enric Miralles, Univ. Int. Menéndez Pelayo (CUIMPB-Centre Ernest Lluch), Barcelona, 2009.
 • Imaginación, creatividad y clases de matemáticas, Univ. Int. Menéndez Pelayo, Santander, 2009.
 • Historia de Giro. Intervención acto clausura JAEM (Girona), 2009.
 • El paper central de l’ensenyament en la millora de l’educació. Inaug. Curs 09/10 CPR Horta-Guinardó (2009).
 • Viatge als Rodons (en vers) amb A. Aubanell, Fac. Edu. UB (2009).
 • La innovació docent: una manera de viure la professió, J.In. Docent,  ETSII, UPV, Valencia, (2009)
 • Nombres sorprenents. Cosmocaixa Barcelona-Lleida-Girona, Fund. La Caixa (2010).
 • Secrets Geomètrics en Arquitectura, ETS Arquitectura Valencia + Aula Calella + Aula G.G. Badalona(2010); Acte Govern Andorrà Min. Educació, Andorra la Vella(2010)
 • Sorpreses matemàtiques, Sem. Ciència Andorra Min. Educació, Sant Julià de Loira- Andorra(2010)
 • Mientras sigan sorprendiéndome seguiré amando esta profesión. Lo inesperado en clase de matemáticas, II Jorn. Asoc. Prof Mat. Csatilla La Mancha,Albacete (2010)
 • Innovació com a millora, innovació com a esperança, Jornadas Colegio Montserrat, Barcelona (2010).
 • Modelización Matemática para Ciudadanos, 2ª J. Mod. Mat. Universitat politècnica de Valencia (2010)
 • La Llei de Murphy no és la solució. Deu coses imprescindibles que cal saber sobre l’incertesa. Diploma Educ. Mat. UPF+ Univ. Zaragoza (2010).
 • Les demostracions a classe (Visualització), Màsters For.Prof. Mat. UAB, UB, UPF.
 • Gaudí’s geometrical secrets,University of Luxembourg , Danish Group in Barcelona (2010).
 • Les Matemàtiques de la nostra vida, Conf.-Col. Centre Català de Luxembourg + Forum de Debats de Vic(2010)
 • Surrealismos matemáticos, XIII Jor. Ens. Apr. Mat. SAEM THALES, Córdoba (2010)
 • Els nombres de la nostra vida, Ateneu Barcelonés; Aula Ramón Juncosa+ Aula Arenys de Mar (2010)
 • Diàleg entre un profesor de matemàtiques i un triangle equilàter, XIX J. Didactica Mat. ABEAM, Barcelona (2010)
 • No puc amb les Mates, Ajuntament Vic-Escola Andersen Vic (2010)
 • Quina geometría trobem caminant per Barcelona? Festa Ciencia, Institut Cultura Ajuntament Barcelona, Parc Ciutadella (2010)
 • El teorema de Pitàgores avui. Cosmocaixa Barcelona-Lleida-Girona, Fundació La Caixa (2010/2011).
 • Geometría,Disseny, Sentit Comú, Imaginació.Lliçó Inaug.2010-2011 Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques,Barcelona (2010).
 • ¿Per a que serveixen les matemàtiques a la nostra vida quotidiana?. Cosmocaixa Tarragona-Barcelona-Lleida-Girona, Fundació La Caixa (tardor 2011), Cosmocaixa Lleida (2012).
 • Un professorat de qualitat..il·lusionat! Una agenda d’utopies i reptes concrets per a tothom. Conf. Clausura I Jornades a la Seu d’Urgell i Andorra del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i lletres i en Ciències de Catalunya/Ministeri d’Educació d’Andorra, Universitat d’Andorra-Sant Julià de Lòria (2011).
 • ¿Per que a Catalunya hi ha 26 pams quadrats en un metre quadrat? Històries de les mesures catalanes. Conf. Inaugural acte Aules de la gent gran a la UPC+ Aula Santa Perpètua de Mogola+ Aula Tàrrega (2011)
 • Deu històries de professors jubilats i una referència a Obama, Acte Homenatge organitzat per Inspecció del Departament d’Ensenyament-Generalitat de Catalunya(2011)
 • La Selectivitat: recursos i drets de l’estudiant amb discapacitat auditiva, XVI Jornades For. Per. Sordes en Mod. Oral, ACAPPS, Barcelona (2011)
 • Un professorat il·lusionat! Els nostres grans reptes,Conf. Inaugural, Esc. Pub. Sant Just Desvern, (20111)
 • Asesinatos Matemáticos, Maratón Científico CAJASTUR, Oviedo,(2011)
 • PISA comprova el con. Actiu. Taula R. J.Soc. Cat. Ped.-IEC, Barcelona (2011)
 •  Llegats matemàtics didàctics: homenatjant els nostres referents, amb Carme Burgués, Conf. Inaugural 4ª Jornades Soc.Prof. Mat. Com. Meridionals, URV-Tarragona (2012)
 • ¿Es usted un asesino matemático? Club Faro de Vigo, Vigo (2012)
 • Literatura i Matemàtiques: connexions i oprtunitats educatives, Institut Municipal Educació, Barcelona (2012)
 • Els nombres de la nostra vida, Aules Senior de Mataró + Aula G.G. Les Corts (2012)
 • ¿Per que a Catalunya hi ha 26 pams quadrats en un metre quadrat? Històries de les mesures catalanes. Aula E. U. Sant Andreu + Aula G.G.Centelles + Aula G.G. Vilafranca del Penedès+ Aula G.G.Badalona (2012)+ Aules G.G.Sabadell (2013)
 • Els secrets geomètrics de Gaudí.  UB Int. Sum School+Aula Univ. G G. Sabadell + Aula Arenys de Mar Aula Ramón Juncosa(2012)+ Aula Univ. G G.TIMÓ(2013)
 • Universitats versus Generalitat. El Consell Interuniversitari de Catalunya com a ens de coordinació, Pla For. Gestió Universitat de Barcelona (2012+2013+2014)
 • La Maria Antònia Canals aniversari del 81, A.M. Rosa Sensat (2012)
 • Formació incial: perfil profesional del professorat de Catalunya, Fòrum Europeu Admisitradors Educació Catalunya, Barcelona (2012).
 • Matemàtiques i Disseny. Geometría, Creativitat i Sentit Comú, ELISAVA, Barcelona (2012)
 • Tria bé: Formació és Futur, Conf. Clausura Fira Zona Educació, Ajuntament Vilanova i la Geltrú (2012)
 • Pitàgores va ser un Atleta! Matemàtiques i Educació Física: Connexions i Reptes, Conf. Clausura 7th FIEP i 1Cong. Català Educació Física i Esport, URL, Barcelona (2012).
 • Study in Catalonia (amb Andrew Davis) NAFSA Conference, Houston, USA (2012)
 • El sentit de la innovació educativa avui, 1 CETIB, Barcelona (2012)
 • La governança universitària: estat de la qüestió, Institu.Estudis Autonòmics., Barcelona (2012).
 • Los secretos geométricos de Gaudí, Fac. Matemáticas, Universidad de Sevilla (2013).
 • ¿Per a què serveixen les matemàtiques a la nostra vida quotidiana? Cosmocaixa Barcelona+ Caixaforum Girona-Tarragona-Lleida (2013-2014)+ Aula Univ. G G. Sabadell+ Aula Univ. G G.Tàrrega (2014)+ Aula Univ. G.G. Lleida (2015)
 • Assassinats Matemàtics, Aula Univ. G.G: Centelles (2014).
 • Bellesa Matemàtica. Demostracions sense paraules en 2D i 3D. Juliols de la UB, Barcelona (2014).
 • Educación Matemática y Vida Cotidiana. Videoconferencia-Congreso OEI Educación Matemática, Buenos Aires (2014).
 • Isla Creativa. El crucero de nuestra vida docente. IV Forum Internacional INCREA, Universidad de Barcelona (2014).
 • Mirar i veure. Demostracions sense paraules en 2D-3D, Màster Interuniversitari For. Prof. Sec. Mat., Universitat Pompeu Fabra (2014).
 • El coneixement científic, les geometries i la representació, Cicle Filosofia d’Arnau Puig, Centre Cultura La Virreina, Aj. Barcelona (2014).
 • Illa Creativa. El creuer de la nostra vida docent. 7ª Trobada de Plàstica- Ice UB, MACBA(Barcelona) (2014).
 • Matemàtques: qué queda per fer? Cicle Ciència Bibioteques BCN,Barcelona (2014).
 • Escac i mat a les matemàtiques avorrides. Elogi de la matemática recreativa, Iª Jor. Escacs i Educació, Universitat de Girona (2015).
 • Geometria ,disseny i coses de casa, Aula Univ. G.G. Sabadell+ Aula Univ. G.G. Castellar del Vallès (2015).
 • Buenos, malos y incorregibles. Los retos de la formación permanente del profesorado de matemáticas (con Carme Burgués), Conf. clausura XVII JAEM-FESPM, Universidad de Cartagena (2015).
 • Mateschef. Matemáticas y cocina, Club Faro de Vigo, Vigo (2015).
 • Iconos Matemáticos. Demostraciones visuales basadas en 12 iconos. Seminario (48 horas Cátedra), XLI J. Res. Prob. Olimpiada Matemática Argentina,La Falda-Sierras de Córdoba, Argentina (2015).
 • Una herencia maravillosa. Legados Matemáticos Didácticos, Conf. clausura Sem.Int. Olimpíada Matemática Argentina, La Falda-Sierras de Córdoba, Argentina (2015).
 • Los secretos geométricos de Gaudí, Fac. Ingenieria, Universidad Lomas de Zamora, Argentina (2015).
 • Lógica borrosa i matemàtiques, Simp. 40Aniv Log.Borrosa, Càtedra Ferrater Mora, Universitat de Girona (2016).
 • Antoni Gaudí: Boig per la Geometria, Prog. Bojos per les Matemàtiques, Fundació La Pedrera, Barcelona (2016)+ Aula Univ. Gent Gran Argentona (2016).
 • Mateschef: Matemàtiques i cuina, Aula Univ. Gent Gran Sant Cugat+ Aula Univ. Gent Gran Tàrrega, + Biblioteca Fondo santa Coloma Gramanet (2016).
 • Lluís Antoni Santaló i Pere Puig Adam, sàvis geòmetres,Biblioteca Sagrada Familia, Barcelona(2016)
 • Assasinats matemàtics, Biblioteca Tecla Sala, Hospitalet de Llobregat (2016)
 • Geometria, Disseny, Creativitat i Molt Sentit Comú, Conf. Clausura Innova Days 2016 UPC, Vilanova i la Geltrú (2016)
 • Sin innovación no hay calidad docente, Conf.clausura Jor. Form. Enfermeria, Univ de Lleida, Lleida + Conf. Clausura IN-RED 2016, UPV, Valencia (2016).
 • CP Albacete
 • CP Almería
 • CP Andújar
 • CP Badajoz
 • INB Badalona
 • CR Baix Llobregat
 • Inst.Tec.Eulalia
 • CP Burgos
 • CP Castro Urdiales
 • CC Cervera
 • CIC Barcelona
 • CR Gijón
 • CP Granada
 • CP Grau
 • CR Leganés
 • CP Logroño
 • CP Lugo
 • CP Madrid
 • CC Masnou
 • Esc. Est. Olot
 • CC Olot
 • CR Oviedo
 • CP Palencia
 • ATIC Palma
 • CP Palma
 1. Palmes,
 • CC Premià
 • CC Rubí
 • CC Sabadell
 • CR Sant Joan Despí
 • CR Sant Just Desvern
 • INB Tarragona
 • CC Tàrrega
 • CC Terrassa
 • CP Teruel
 • CIEE Torrebonica
 • CC Tortosa
 • AC. Tudela
 • Esc.Est. Vedrunes
 • CC Vilafranca Penedès
 • University of Massachusetts, Amherst (USA)
 • University of Central Florida, Orlando (USA)
 • University of Chicago, Chicago (USA)
 • Illinois Institute of Technology, Chicago (USA)
 • Lewis & Clark College, Porland (USA)
 • University-Waterloo,Waterloo (Canada)
 • University-Singapur,Singapur (Singapur)
 • Universität-Clausthal,Clausthal (Alemania)
 • Universität-Karlsruhe,Karlsruhe (Alemania)
 • Universität-Marburg,Marburg (Alemania)
 • Universität Bern, Berna (Suiza)
 • Université-Paris7-Institut-Henri Poincaré(França)
 • University Luxembourg (Luxembourg)
 • Univ. Lisboa, Lisboa (Portugal)
 • Univ. Alacant
 • Univ. Almeria
 • Univ. Andorra
 • Univ. Autònoma de Barcelona
 • Univ. Autònoma de Madrid
 • Univ. Barcelona
 • Univ. Castelló
 • Univ. Castilla La Mancha
 • Univ. Córdoba
 • Univ. Complutense de Madrid
 • Univ. Gijón
 • Univ. Girona
 • Univ. Granada
 • Univ. Huelva
 • Univ. Jaén
 • Univ. La Coruña
 • Univ. La Rioja
 • Univ. Lleida
 • Univ. Lugo
 • Univ. Málaga
 • Universidad-Menéndez-Pelayo, Santander/Barcelona
 • Univ. Miguel Hernández
 • Univ. Murcia
 • Univ. Oberta de Catalunya
 • Univ. Oviedo
 • Univ. Pais Vasco
 • Univ. Politècnica de Catalunya
 • Univ. Politècnica de Las Palmas
 • Univ. Politècnica de Madrid
 • Univ. Politècnica de Valencia
 • Univ. Pompeu Fabra
 • Univ. Pública de Navarra
 • Univ. Ramón Llull
 • Univ. Rovira i Virgili
 • Univ. Santiago de Compostela
 • Univ. Sevilla
 • Univ. Valencia
 • Univ. Vic
 • Univ. Vigo
 • Univ. Valladolid
 • Univ.Zaragoza

Comitès

 1. Membre Comissió Coordinadora Lexicogràfica de Ciències, 1982.
 2. Presidente Comisión de Pruebas de Idoneidad Área de Matemáticas de E.U. Técnicas, Ministerio de Educación y  Ciencia (1984).
 3. Membre Fundació Barcelona Prof. Univ. Estiu, Barcelona (1986-1987).
 4. Vocal CECIME del CSIC (1986-1987).
 5. Membre Inst. Estudis Univ. Josep Trueta, (1987-1988).
 6. Vocal Comisión de Convalidaciones en España de Estudios de Matemáticas Internacionales, Ministerio de Educación y Ciencia (1987-1990).
 7. Vocal Comisión de Expertos para la Renovación de Planes de Estudio de Matemáticas Grupo I, Consejo de Universidades (1988).
 8. Asesor Catálogo de Áreas de Conocimiento, Ministerio de Educación y Ciencia (1987).
 9. Evaluador de l’Àrea de Matemàtiques de “Sol·licituds d’Estades a l’Estranger”, CIRIT, Generalitat de Catalunya (1986-1992).
 10. Vocal Consejo de Administración del Centro de Transferencia Tecnológica en Informática y Comunicaciones – CETTICO, Fac. Inf. UPM, Madrid (1994-1995).
 11. Evaluador de proyectos concretos de investigación a solicitud de
 12. CICYT – ANEP, Ministerio de Educación y Ciencia
 13. CIRIT, Generalitat de Catalunya
 14. Cons. Ins. Canario, Gobierno de Canarias
 15. C.E.E., Projects division, Brussels
 16. N.C. de Canada, Canada
 17. National Science Foundation, USA
 18. University of Louisville, USA
 19. Presidente o vocal en más de 25 tribunales de tesis doctorales en las siguientes universidades española: U. Politècnica de Catalunya, U. Autònoma de Barcelona, U. Valencia, U. Politécnica de Madrid, U. Almería, U. Granada, U. Sevilla, U. Illes Balears, U. La Coruña, U. Cantabria, U. Barcelona, U. Santiago, U.P. Las Palmas,…
 20. Presidente o vocal en más de 30 tribunales de concursos de plazas docentes en U. Politècnica de Catalunya, U. Autónoma de Barcelona, U. Barcelona, U. Politécnica de Madrid, U.P. Las Palmas, U. Murcia, U. La Coruña, U. Complutense Madrid, U. Granada, U. Córdoba, UNED, U. Oviedo, CSIC-Madrid, U. Rovira Virgili, U. Illes Balears,…
 21. Comisión Asesora Secretaría General Plan Nacional I+D para la creación de convocatorias de ayudas a materiales docentes y difusión científica (Madrid, 1996).
 22. Comisión Expertos Evaluación Final – Convocatoria CICYT “Materiales docentes innovadores para materias básicas científico-técnicas” (1996-) Plan Nacional I+D.
 23. Comisión Expertos Evaluación Final – Convocatoria CICYT  “Elaboración y Edición de Textos científico-técnicos” (1996-1997) Plan Nacional I+D.
 24. Comissió Assessorament i Seguiment (CAS) II Pla de Recerca de Catalunya, CIRIT, Generalitat de Catalunya (1997-2001).
 25. Avaluador Projectes Innovació Educativa Exp. Millora Qualitat Doct. UPC (1996).
 26. Committee for Mathematics Education European Math. Society (1992-2000).
 27. Asesor MEC temas específicos de Matemáticas Reforma Educativa (1985-1996).
 28. Assessoria Departament Ensenyament – Generalitat de Catalunya temes específics de Matemàtiques en Reforma educativa (1992-96).
 29. Comissió Gestora Universitat Oberta de Catalunya – Generalitat de Catalunya (1994-1995).
 30. Evaluador Proy. Invest. FADU, Buenos Aires, 1998.
 31. Primary Reviewer TMR programme Dir. Ge. XII, European Commission, Brussels (1996-98).
 32. Presidente Jurado Premios Int. Thales – San Fernando de Investigación y Renovación Matemática (1998).
 33. Membre Jurat Premis Institut Cátala del Consum (2000).
 34. Coordinador Àrea de Ciències-Avaluació Convncatoria Ajuts Millora Qualitat Docent- DGU/DURSI (2001-2002).
 35. Asesor Extern Progama Metis- Multimedia Interactive Environments for Distributed Teamwork Promotion in Schools (2002).
 36. Membre del Senat Acadèmic de la Universitat Politècnica de Catalunya (2002).
 37. Membre del Comitè d’Ensenyament de la Societat Catalana de Matemàtiques (2002-2006).
 38. Membre Comissió Evaluadora Ajuts Mat. Docent-UPC (2006)
 39. Membre Jurat Premi ABACUS (2006)
 40. Membre Patronat ICE-UPC (2007-)
 41. Grup Experts UPC en Consell Inter. Gen. Cat. per Master Prof. Secundària (2007)
 42. Grup Experts Fund. Jaume Bofill sobre Professió Docent (2007-2008).
 43. Evaluador Professorat AQU Catalunya (2004-)
 44. Evaluador Programes AQU Catalunya (2006-)
 45. Evaluador Convocatòries AGAUR-Generalitat de Catalunya (2004-).
 46. Vocal del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, Generalitat de Catalunya (2007-2012)
 47. Evaluador ANECA-Área Matemáticas (2014)
 48. Member Comité Problem Books Series Mathematical Association of America, (2013-2019)
 49. Assessor Programes de Matemàtiques de Batxillerat del Govern d’Andorra(2016-2017)
 1. Organizing Committee 1st WCMSM (Secretariat), Barcelona (Spain) (1976-1977).
 2. Organizing Committee Congr. Cat. Lògica Mat., Barcelona (Spain) (1982-1988).
 3. Organizing Committee 2nd WCMSM, Las Palmas (Spain) (1981-82).
 4. Organizing Commitee (Chair) European Conf. Iteration Theory 87, Caldes de Malavella (Spain) (1986-1987).
 5. Organizing Commitee (Chair) 26th Int. Sym. Func. Eq. S. Feliu de Guíxols (Spain) (1987-1988).
 6. International Program Committee ICME-7, Quebec (Canada) (1988-1992).
 7. Scientific Committee 3rd WCMSM, Barcelona (Spain) (1988-1989).
 8. C. Alsina, J. Llibre, J. Mira, C. Simó, Gy. Targonsky (editors) ECIT87, World Scientific, Singapore, 1989.
 9. Organizing Commitee (Chair) ICMI-Study on “Assessment in Mathematics Education and its effects”, Calonge (Spain) (1990-1991).
 10. Comité Científico JAEM – Madrid (1993-1994).
 11. Organizing Commitee (Chair) 33 Int. Sym. Func. Eq., Caldes de Malavella (Spain) (1994-1995).
 12. International Program Committee (Chair) ICME-8, Sevilla (Spain) (1992-1996).
 13. Scientific Program Committee VI IEE-Int. Conf. Fuzzy Systems, Barcelona (Spain) (1996-1997).
 14. Comité Científico VII Cong. Esp. Tec. Log. Fuzzy, Tarragona (España) (1996-1997).
 15. Comité Científico Ir Seminario Karl Menger, Univ. Girona (1997).
 16. Comité Científico VIII Cong. Esp. Tec. Log. Fuzzy, Pamplona (España) (1997-1998).
 17. Int. Program Committee Mathematics & Design 98, San Sebastián (España) (1997-1998).
 18. Comité Científic Programa. 1r. Congrès Cat. I.A., Tarragona (España) (1998).
 19. Int. Scient. Program. Committee, ISAMA 99, San Sebastián (España) (1998-1999).
 20. Comité Científic Programa 2n Congrès Cat. I.A. Girona (España) (1999).
 21. Comité Científic 8th IPMU, Madrid (España) (2000).
 22. International Program Committee ICME-9, Toquio (Japan) (1996-2000)
 23. Mathematics Education Committee of the European Mathematics Society (1988-1992) (1992-2000).
 24. Int. Scient. Program Committee, Distribution Fund. Given Marginals, Barcelona (España) (1998-2000).
 25. Member Grants Committee ICME-9
 26. IX JAEM, Lugo (España), 1999.
 27. National Mathematical Days 2000, Utrecht (Netherlands), 2000.
 28. Annual Meeting Istron Group, Santa Fé (USA), 2000.
 29. Assessor CEM-2000, Congrès Educació Matemàtica, FEMCAT, Mataró (España), 2000).
 30. Member International Program Committee 25th ATEE Annual Conference, Barcelona, 2000.
 31. Vocal tribunal Avaluació Concurs Proj. Innovació Docent, UPC (2001).
 32. Membre Comité Científic II J. Inov. Doc. Univ. ICE-UB/UAB/UPC (2001-2002).
 33. Organitzador Homenatge Mª Antonia Canals, Univ. Girona, 2000.
 34. Moderador de la IV Jornada de reflexió i debat. Catalunya: Reptes de Futur. Departament de Presidència. Generalitat de Catalunya (7-5-2001) Auditori Palau de la Generalitat.
 35. Organitzador Jor. Soc., Univ. Servei Públic, DURSI, Barcelona, 2003.
 36. Organitzador II Jor. Univ. Mobilitat Estudiantil DURSI, Castelldefels, 2003.
 37. International Program committee ICMI Study on Applications and Modelling (2000-2004).
 38. XII Congreso Español de Tecnologías y Lógica Fuzzy, ESTYLF-04(2003-2004)
 39. Vocal Comité Científico 4 Int. Conf. Mathematics & Design, Mar del Plata, Argentina (2003-2004).
 40. Membre Comité Científic III  J. Inov. Doc. Univ. ICE-UB/UAB/UPC (2003-2004).
 41. Member Scientific Committee CabriWorld04, Roma (2003-2004).
 42. Miembro Comité Asesor Proy. Div. Mat.-Sociedad, Ciencia,Tecnologia y Matemáticas, Universidad de La Laguna (2003-2004).
 43. Membre Comité Científic IV CIDIU, ICEs Univ. Catalunya, UB-Barcelona (2005-2006).
 44. XIII Congreso Español de Tecnologías y Lógica Fuzzy, ESTYLF-06 (2005-2006).
 45. Membre Comité Científic V CIDIU, ICEs Univ. Catalunya, Lleida (2008) (2006-2008).
 46. Membre Comissió Avaluació Distinció Docent Universitat de Girona, 2007.
 47. Member Scientific Committee Cabri World. Córdoba (Argentina) 2008.
 48. President d’Honor per la FEMCAT de les JAEM-Girona (2009).
 49. Co-chair World Federation of Associations for Teacher Education (WFATE) Fourth Biennial International Conference. Innovation in Teacher Education within a Global Context , Barcelona (2016)
 • Stochastica (1978-1992)
 • Aequationes Mathematicae (1997- )
 • Mathware & Soft Computing (1994-)
 • Suma (1992-1996)
 • Journal of Mathematics & Design (2001-)
 • Números-Consejo Asesor
 • Teaching Math. Comp. Scienc-Inst. Mat. Univ. Debrecen (2004-)
 • Modelling in Science Education and Learning (2006-)
 • REIRE-Revista Inn.i Recerca Edu.-UB Consell Ass. (2011- )
 • Archives of Philosophy and History of Fuzziness ECSC (2013-)
 • Problem Book Collection Mathematical Association of America (2013-2018)
 • Mathematical Reviews (AMS)
 • Zentralblatt für Mathematik (ZB) – Mathematics Abstracts
 • Stochastica, Aequationes Mathematicae, Australian J. Mat, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Zentralblatt für Didaktik (ZB),Fuzzy Sets and Systems,
 • Houston J. Mathematics,Utilitas Mathematica,Pacific J. Mathematics, Int. J. Math. Soc., Mathware & Soft Computing, Mathematics in Education, SUMA, UNO,
 • RELIME, Números, Teaching Math. Comp. Sciences, Publicationes Mathematicae-Debrecen,Mathematics Magazine, College Journal of Mathematics, REIRE

Projectes especials

 1. Projecte Pesos, Mides I Mesures dels Paisos Catalans (amb L. Marquet), Omnium Cultural, 1980.
 2. Exposició “Pesos, Mides i Mesures” (amb L. Marquet), Museu de la Ciència. Fund. Caixa Pensions (1981-1983).
 3. Projecte “Videos de Matemàtiques” (10 guions teòrics). Museu de la Ciència, Fund. La Caixa, Barcelona, 1983.
 4. Projecte Tècniques de Resolució d’Equacions Funcitonals, CIRIT, Generalitat de Catalunya, 1983.
 5. Projecte “Estades de Motivació Matemàtica a Torrebonica”, Fund. La Caixa, Barcelona, 1984.
 6. Projecte “Maleta de Simetria”, Prog. La Caixa a les Escoles, Fund. La Caixa, Barcelona, 1986.
 7. Exposició “Fascinant Simetria” (amb J.M. Fortuny), Museu de la Ciència. Fund. Caixa de Pensions (1987-1989).
 8. Projecte “Bon dia Mates 12-14 / 14-16” (amb J.M. Fortuny, J. Giménez), Dep. Ensenyament, Generalitat de Catalunya (1991-1994).
 9. Proyecto “Videos de Matemáticas-Guiones teóricos” (con C. Burgués) para Didado-Comunicación y Didáctica S.A., Barcelona (1991).
 10. Revisió taducció Sèrie Mat. Open University – Univ. Oberta, TV3 – Televisió de Catalunya (1992).
 11. Reclassification of Spain from Group II to Group III in the International Mathematical Union.
 12. Presentació Sèrie Univ. Oberta TV3 – Televisió de Catalunya (1993).
 13. Seminari Curricular TVE – Children’s Television Workshop, Barcelona (1994).
 14. Exposición “Mira la Matemática” (C. Alsina – L. Cabezas) Barcelona – Sevilla – Montilla (1994).
 15. Revisió i redacció de Metrologia en Diccionari General de la Llengua Catalana, IEC, Barcelona (1994).
 16. ECSITE Project “Mathematics in daly life” Barcelona – Paris – Napoli (1995-1997).
 17. Consultant Educational Credential Evaluators Incs. The Educational System of Spain (1997).
 18. Programa Millenium “Matemàtiques la clau de la vida”, Canal 33, Televisió de Catalunya (1998).
 19. Guía de autores de monografías matemáticas de autoaprendizaje, OMA, Buenos Aires, 1998.
 20. Projecte UPC-d d’ensenyament a distància, ICE-UPC, 1998.
 21. Ha fet col·laboracions puntuals amb els següents mitjans de comunicació: Muy Interesante, Avui, La Vanguardia, El País, El Periódico, Diario de Córdoba, La Voz de Galicia, BTV, Catalunya Radio, RAC 1, Radio Associació, Radio Nacional de España, Radio 4, Radio Estel, Cadena Ser, Televisió de Catalunya TV3-Canal 33, Canal Sur, COPE, Televisió Cantabria, RNE-Almería, COM Ràdio, Onda Cero, Radio Euskadi, Ona Catalana, Faro de Vigo, Antena 3, TV2-Sant Cugat, Radio Aragón.
 22. Asesor “Rutas Matemáticas” CD-Rom Cuadernos de Pedagogía CISS-PRAXIS Edu (2000).
 23. Críticas bibliográficas en Cuadernos de Pedagogía.
 24. Asessor Exposició “Gaudí: La Recerca de la Forma”, Inst. Cultura. Ajuntament de Barcelona (2001-2002).
 25. Asessor Espai Gaudí 2003/2004 Fundació Caixa de Catalunya.
 26. Asessor Exposició “Números de Buena Familia” Cosmocaixa-Museu de la Ciència.Fund. Caixa Pensions (2006-2007).
 27. Colaborador mensual i guionista-presentador de “la Cala d’en Pitàgores” en el programa Einstein a la Platja, Barcelona TV, 10 programas (2006).
 28. Asessor Projecte Inicial RBA-Coleccionables “Mundo Matemático” (2008-2009).
 29. Asessor RBA-Audiovisuales sobre guions divulgació matemática-esport(2009)

Altres

 • Membre de: Mathematical Association of America, Societat Catalana de Matemàtiques (IEC), Societat de Professors de Matemàtiques de les Comarques Meridionals (FESPM), Asociación Española de Tecnología y Lógica Fuzzy i Istron Group.
 • 5 sexenis reconeguts de recerca.
 • 8 quinquenis reconeguts de docència.
 • 14 trienis reconeguts oficialment.
 • Nivell 30 en funció pública.
 • Anys Servei Públic: 41 anys i 4 mesos.
 • Claudi Alsina té Número Erdös: 2.